Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Help] Xin code login không chuyển trang

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  banhuy52
  avatar

  banhuy52

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 209
  Points : 370
  Thanks : 41

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 18/4/2014, 12:50

  Member
  Cho em hỏi , e dùng kiểu đăng nhập này có thể , dùng code để cho nó không chuyển trang hok zậy các anh ?
  demo : [You must be registered and logged in to see this link.]
  tk : cntt-k3
  pas : cntt-k3

  nếu có thể làm được xin các anh cho e xin code ấy nha , chỉ e cách chèn lun nha các anh

  #1 - Posted on 18/4/2014, 12:50
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 817
  Thanks : 195

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 18/4/2014, 12:56

  Moderagerator
  Code:
  <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>

  #2 - Posted on 18/4/2014, 12:56

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  banhuy52
  avatar

  banhuy52

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 209
  Points : 370
  Thanks : 41

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 18/4/2014, 13:34

  Member
  Cười cái coi CCC đã viết:
  Code:
  <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>  Hình như code này e sử sụng rùi , chèn vào trước </forum> mà cũng hok dc a ơi

  #3 - Posted on 18/4/2014, 13:34
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 817
  Thanks : 195

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 18/4/2014, 20:56

  Moderagerator
  4r nào sài cũng dc 4r bạn sài k dc là sao @@ quăng head lên đây xem cái

  #4 - Posted on 18/4/2014, 20:56

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  banhuy52
  avatar

  banhuy52

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 209
  Points : 370
  Thanks : 41

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 18/4/2014, 21:27

  Member
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
         <script src="//code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="//code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.min.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->

     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
    </head><script type="text/javascript">
  jQuery(function(){
    jQuery("#pwd_bad").html('Rất Yếu');
    jQuery("#pwd_middle").html('Bình Thường');
    jQuery("#pwd_good").html('Rất Tốt');
  });
  </script>
   
  <body>
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                            </form>
                    </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->
   
     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

     <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
              <div class="pun">
                   <div class="header">
                                      <div id="site-title"><h1><a href="http://www.xshop.forumvi.com" title="Diễn đàn Mua Bán Online">XSHOP</a> <span>Thế Giới Mua Bán Online</span></h1></div><div id="access"><div class="menu-header"><div class="topmenu"><ul id="menu-myjourney-menu" class=""><li id="menu-item-3789" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item current_page_item menu-item-home menu-item-3789"><a href="http://xshop.forumvi.com">Home</a></li>
                                     
                                 
                                     
                                      <li id="menu-item-3791" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3791">
                                     
                                        <a href="/forum">Index</a></li>
                                     
                                      <li id="menu-item-3792" class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-3792">
                                        <a href="/search">Tìm kiếm</a></li>
                                      <li id="menu-item-3793" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3793">
                                        <a href="/memberlist">Thành viên</a></li>
                                                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                                          <li id="menu-item-3794" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3793">
                                        <a href="/profile?mode=editprofile">Lí lịch</a></li>
                                     
                                          <li id="menu-item-3795" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3793">
                                      <a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></li>
                                                                              <li id="menu-item-3796" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3793">
                                      <a href="/login?logout=1">Thoát</a></li>
                                                  <!-- END switch_user_logged_in -->
                                     
                                                  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                                          <li id="menu-item-3794" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3793">
                                        <a href="/register">Đăng ký</a></li>
                                     
                                          <li id="menu-item-3795" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-3793">
                                            <a href="/login">Đăng nhập</a></li>
                                           
                                                  <!-- END switch_user_logged_out -->
                                     
                                     
                                      </ul></div><ul class="IconsTop">
                                 
                                    <li class="icon twitter"><a href="https://twitter.com/" target="_blank">
                                     
                                      <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/45/96/icon_t11.png" alt=""></a>
                                      <em>Chào Mừng Các Bạn Đến Với Diễn Đàn        Http://www.XShop.CF<br><div style="width:117px; float:right">
                                     

                                     
                                      </div></em></li>
                                     
                                      <li class="icon facebook"><a href="https://www.facebook.com/pages/Di%E1%BB%85n-%C4%90%C3%A0n-Mua-B%C3%A1n-Online/404262219678500" target="_blank">
                                     
                                      <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/45/96/icon_f11.png" alt=""></a></li>
                                       
                                        <li class="icon rss"><a href="/rss" target="_blank">
                                          <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/45/96/icon_r11.png" alt=""></a></li></ul></div></div></div>
                                   
                                     
                                              <br><div id="main1"></br>
                                              <div class="BgPaper">
                                             
                 <div id="pun-head">
                    
                 </div>

                 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker_new -->

                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->

                 <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                   
                                   <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div></div>
        </div></div>
     </div></div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
                    <style type="text/css">
              #style1{position: fixed;right:-5px;top: -20px; z-index:-9999;}
              #style2{position: fixed;left:-10px;top: -20px; z-index: -9999;}
              </style>
              <div id='style1'><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/18/48/63/02/banner10.png"/> </object></div>
              <div id='style2'><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/18/48/63/02/banner11.png"/> </object></div>
    <div id="noelevent">
          <div>
              <a href="http://xshop.forumvi.com/t472-topic" target="_blank">Tuyễn Người Điều Hành Forum <b>XShop.Forumvi.Com</b> Các Bạn Mau Nhanh Chóng Đăng Ký Nào!</a>
          </div>
      </div>


   
      <style>#noelevent {
  position: fixed;
  bottom: 0;
  display: block;
  width: 100%;
  }#noelevent div a {
  background: url(http://i58.servimg.com/u/f58/18/67/94/07/sticky10.png) no-repeat 0px 0px;
  display: block;
  width: 892px;
  height: 61px;
  text-align: center;
  color: #e8ca56;
  line-height: 97px;
  font-size: 15px;
  }
   
      #noelevent div a {
  text-align: center;
  color: #e8ca56;
  line-height: 97px;
  font-size: 15px;
        }</style>

  #5 - Posted on 18/4/2014, 21:27
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Cười cái coi CCC
  avatar

  Cười cái coi CCC

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 817
  Thanks : 195

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 18/4/2014, 22:23

  Moderagerator
  Code:
  <form action="/login?redirect=/forum" method="post" name="form_login" id="login-vds"class="signin">
  vào footer tìm có đoạn
  <script type="text/javascript">document.write('<input type="hidden" name="redirect" value="' + location.href + '" />')</script>
  chèn dưới nó

  #6 - Posted on 18/4/2014, 22:23

  __________________________________________________________________________________________

  LASPERPEN

  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:

  #7 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90