Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Help] Xin rip hộ skin cugiai.vn/

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 23/12/2013, 21:05

  Member
  bác nào rip hộ em skin này được không
  Demo: http://www.cugiai.vn
  Về Punbb nhé
  ko cần box đâu.
  Thanks nhiệt tình

  #1 - Posted on 23/12/2013, 21:05
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st
  avatar

  giakhanhlk
  avatar

  giakhanhlk

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 198
  Points : 228
  Thanks : 28

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 23/12/2013, 21:09

  Member
  cái này giống như blogger đâu phải forum đâu bạn

  #2 - Posted on 23/12/2013, 21:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 23/12/2013, 21:42

  Member
  mình chỉ cần header, footer và body thôi, ai rip hộ mình

  #3 - Posted on 23/12/2013, 21:42
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st
  avatar

  Admin
  avatar

  Admin

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 162
  Points : 909
  Birthday : 12/07/1995
  Thanks : 203
  Đến từ : ffffffffffffffffffff

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 23/12/2013, 22:41

  Administrator
  đợi chút rip luôn cho

  #4 - Posted on 23/12/2013, 22:41
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Admin
  avatar

  Admin

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 162
  Points : 909
  Birthday : 12/07/1995
  Thanks : 203
  Đến từ : ffffffffffffffffffff

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 23/12/2013, 23:21

  Administrator
  đang phê rượu nên rip tà la ^^
  định tách css luôn mà nó cứ làm sao sao nên để cả link css trong header vậy

  sau đây là code


  Css
  Code:
  #main-nav.fixed-nav {
  position: fixed;
  margin-top: 185px!important;
  width: 1045px;
  z-index: 999;
  opacity: 0.9;
  -webkit-box-shadow: 0 5px 3px rgba(0, 0, 0, .1);
  -moz-box-shadow: 0 5px 3px rgba(0, 0, 0, .1);
  box-shadow: 0 5px 3px rgba(0, 0, 0, .1);
  }

  .breaking-news {
  background: #FFF;
  border-radius: 1px;
  -moz-border-radius: 1px;
  -webkit-border-radius: 1px;
  box-shadow: 0 1px 3px 0 #B5B5B5;
  -moz-box-shadow: 0 1px 3px 0 #b5b5b5;
  -webkit-box-shadow: 0 1px 3px 0 #B5B5B5;
  width: 1045px;
  height: 32px;
  margin: 65px auto 25px!important;
  overflow: hidden;
  position: relative;
  }  overall_header

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
     <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
     <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
     <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
     <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
     <!-- END switch_compat_meta -->
     <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
     <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
     <!-- END switch_canonical_url -->
     {META_FAVICO}
     {META}
     {META_FB_LIKE}
     <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
     {T_HEAD_STYLESHEET}
     {CSS}
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
     <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
     <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
     <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

     <!-- BEGIN switch_fb_login -->
     <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
     <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_fb_login -->

     <!-- BEGIN switch_ticker -->
     <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
     <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
     <!-- END switch_ticker -->
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.cugiai.vn/wp-content/cache/minify/000000/M9AvTszITEvULy6pzEnVMdQvTs3XTUtMTk3Kz8_WTc7PzU3NKynWTywuTgVSaUkgaaKUlhfARAA.css" media="all">
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
     <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
           case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

           case 'left':
              break;

           case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

           case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

           default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

           var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
           var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

           if (width_max > 0)
           {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                 if ($(this).width() > width_item)
                 {
                 var ratio      = $(this).width() / width_item;
                 var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                 $(this).height(new_height).width(width_item);
                 }
              });

              if (slid_vert)
              {
                 var height_max = h_perso;

                 $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                       height_max = $(this).height();
                    }
                 } );

                 $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                 $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                 wrap: 'circular',
                 auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                 auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
           }
           else
           {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
           }
        });
     //]]>
     </script>
     <!-- END switch_ticker_new -->

     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
     $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
           pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
           if(pm != null) { pm.focus(); }
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
           report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
           if(report != null) { report.focus(); }
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
           $(document).ready(function() {
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
           });
        <!-- END switch_ticker -->
     });

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
     <!-- END switch_login_popup -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
           var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
           var popupWidth = $("#login_popup").width();
           var mypopup = $("#login_popup");

           $("#login_popup").css({
           "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
     });
     <!-- END switch_login_popup -->
     //]]>
     </script>
     {GREETING_POPUP}
     <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
     <style>
     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
     }

     .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
     }
     </style>
     <!-- END switch_ticker_new -->
     {HOSTING_JS}
     <!-- BEGIN google_analytics_code -->
     <script type="text/javascript">
     //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
     _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

     <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
     _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
     _gaq.push(['b._trackPageview']);
     <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
     //]]>
     </script>
     <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body>
     <!-- BEGIN hitskin_preview -->
     <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
           <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
           </p>
        </div>
     </div>
     <!-- END hitskin_preview -->

     <!-- BEGIN switch_login_popup -->
     <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
           <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           {LOGIN_POPUP_MSG}
           <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                 <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                 <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                 <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
           </div>
        </div>
     </div>
     <!-- END switch_login_popup -->

     <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

     <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
           <div class="container_IE">
                           
                           
                           
                           
                            <header id="theme-header" class="theme-header"><div class="top-nav"> <span class="today-date">23-12-2013</span><div class="top-menu"><ul id="menu-top-menu" class="menu"><li id="menu-item-7" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7"><a href="mailto:webmaster@tamhon.org">Chia Sẻ Bài Viết</a></li></ul><select id="top-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="mailto:webmaster@tamhon.org"> Chia Sẻ Bài Viết</option></select></div><div class="social-icons icon_16"> <a class="tooldown" href="http://www.cugiai.vn/feed/" target="_blank" original-title="Rss"><i class="tieicon-rss"></i></a></div></div><div class="header-content"><div class="logo" style="margin-top:13px"><h1> <a title="Cự Giải" href="http://www.cugiai.vn/"> <img src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/logo.png" alt="Cự Giải"><strong>Cự Giải Cancer (22/06 – 22/07)</strong> </a></h1></div><div class="ads-top"> <a href="https://www.tnd.vn" title=""> <img src="http://cdn.tnd.vn/banner/728x90.jpg" alt=""> </a></div><div class="clear"></div></div> <nav id="main-nav" class="fixed-enabled fixed-nav"><div class="main-menu"><ul id="menu-main-menu" class="menu"><li id="menu-item-9" class="menu-item  menu-item-type-custom  menu-item-object-custom  current-menu-item  current_page_item  menu-item-home"><a href="http://www.cugiai.vn">Cự Giải</a></li><li id="menu-item-46" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                              <a href="/">Forum</a></li>
                             
                              <li id="menu-item-47" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                                <a href="{U_FAQ}">{L_FAQ}</a></li>
                             
                             
                             
                             
                              <li id="menu-item-48" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                              <a href="{U_MEMBERLIST}">{L_MEMBERLIST}</a></li>
                             
                                  <li id="menu-item-47" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                            <a href="{U_CALENDAR}">{L_CALENDAR}</a></li>
                             
                                        <li id="menu-item-47" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                          <a href="/search">{L_SEARCH}</a></li>
                             
                             
                              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                              <li id="menu-item-64" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                                <a href="/profile?mode=editprofile">Lí lịch</a></li>
                                            <li id="menu-item-64" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                              <a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a></li>
                             
                                <li id="menu-item-48" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                            <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}">{L_LOGIN_LOGOUT}</a></li>
                             
                              <!-- END switch_user_logged_in -->
                             
                              <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
                                  <li id="menu-item-47" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                          <a href="{U_REGISTER}">{L_REGISTER}</a></li>
                                  <li id="menu-item-47" class="menu-item  menu-item-type-taxonomy  menu-item-object-category">
                        <a href="/login">{L_LOGIN}</a></li>
                             
                              <!-- END switch_user_logged_out -->
                             
                             
                              </ul><select id="main-menu-mob"><option value="#">Go to...</option><option value="http://www.cugiai.vn/" selected="selected"> Cự Giải</option><option value="http://www.cugiai.vn/category/tinh-cach/"> Tính Cách</option><option value="http://www.cugiai.vn/category/horoscope/"> Horoscope</option><option value="http://www.cugiai.vn/category/trai-tim/"> Góc Trái Tim</option><option value="http://www.cugiai.vn/category/goc-tam-su/"> Góc Tâm Sự</option></select></div> <a href="http://www.cugiai.vn/?tierand" class="random-article tieicon-shuffle ttip" original-title="Random Article"></a> </nav> </header>
                             
                              <div class="breaking-news"> <span>News</span><ul class="innerfade" style="position: relative; height: auto;"><li style="z-index: 5; position: absolute; display: none;"><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/15-nguyen-tac-danh-cho-nu-cu-giai/" title="15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải">15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải</a></li><li style="z-index: 4; position: absolute; display: none;"><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/cu-giai-ngoc-nghech-trong-tinh-yeu/" title="Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu">Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu</a></li><li style="z-index: 3; position: absolute; display: none;"><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/20-dieu-ve-cu-giai-nu/" title="20 điều về Cự Giải Nữ">20 điều về Cự Giải Nữ</a></li><li style="z-index: 2; position: absolute; display: block;"><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/yeu-mot-cu-giai/" title="Yêu một Cự Giải">Yêu một Cự Giải</a></li><li style="z-index: 1; position: absolute; display: none;"><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/cu-giai-khi-chia-tay/" title="Cự Giải khi chia tay">Cự Giải khi chia tay</a></li></ul><script type="text/javascript">
           jQuery(document).ready(function(){
                          jQuery('.breaking-news ul').innerfade({animationtype: 'fade', speed: 750 , timeout: 3500});
                       });
        </script></div>
                             
                             
                           
                           
                           
                           
                           
              <div class="pun">
                 
                 <div id="pun-head">
                    
                 </div>

                 <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                             </ul>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker_new -->

                 <!-- BEGIN switch_ticker -->
                 <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                       <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                             <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                   <!-- BEGIN ticker_row -->
                                   <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                   <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <!-- END switch_ticker -->

                 <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                       <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                             <div id="container">
                                <div id="content">
                                   <div id="{ID_LEFT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                      {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                   </div>
                                   <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                   </div>
                                </div>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
        </div>
     </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  overall_footer_end
  Code:

  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <ul>
                       <li>
  <!-- END html_validation -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                    <ul>
                       <li>
                          <!-- BEGIN footer_link -->
                             <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                             {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                          <!-- END footer_link -->
                       </li>
                    </ul>
                    <!-- END switch_footer_links -->
                 </div>
                 <br />
                 <p class="center">
                    <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
                 </p>
              </div>
              {PROTECT_FOOTER}
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
     if ($('a#logout'))
     {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
           document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
     }
  });

  $(document).ready( function() {
     $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
     } );
  } );
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
     fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>
  <footer id="theme-footer"><div id="footer-widget-area" class="footer-3c"><div id="footer-first" class="footer-widgets-box"><div id="posts-list-widget-2" class="footer-widget posts-list"><div class="footer-widget-top"><h4>Recent Posts</h4></div><div class="footer-widget-container"><ul><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/15-nguyen-tac-danh-cho-nu-cu-giai/" title="Permalink to 15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải" title="15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/15-nguyen-tac-danh-cho-nu-cu-giai/">15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải</a></h3> <span class="date"><span>3 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/cu-giai-ngoc-nghech-trong-tinh-yeu/" title="Permalink to Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cu-giai-ngoc-nghech-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu" title="Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/cu-giai-ngoc-nghech-trong-tinh-yeu/">Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/20-dieu-ve-cu-giai-nu/" title="Permalink to 20 điều về Cự Giải Nữ" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/con-gai-cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="20 điều về Cự Giải Nữ" title="20 điều về Cự Giải Nữ"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/20-dieu-ve-cu-giai-nu/">20 điều về Cự Giải Nữ</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/yeu-mot-cu-giai/" title="Permalink to Yêu một Cự Giải" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/yeu-thuong-cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Yêu một Cự Giải" title="Yêu một Cự Giải"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/yeu-mot-cu-giai/">Yêu một Cự Giải</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/cu-giai-khi-chia-tay/" title="Permalink to Cự Giải khi chia tay" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cu-giai-chia-tay-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Cự Giải khi chia tay" title="Cự Giải khi chia tay"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/cu-giai-khi-chia-tay/">Cự Giải khi chia tay</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li></ul><div class="clear"></div></div></div></div><div id="footer-second" class="footer-widgets-box"><div id="posts-list-widget-4" class="footer-widget posts-list"><div class="footer-widget-top"><h4>Popular</h4></div><div class="footer-widget-container"><ul><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/20-dieu-ve-cu-giai-nu/" title="Permalink to 20 điều về Cự Giải Nữ" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/con-gai-cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="20 điều về Cự Giải Nữ" title="20 điều về Cự Giải Nữ"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/20-dieu-ve-cu-giai-nu/" title="20 điều về Cự Giải Nữ">20 điều về Cự Giải Nữ</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/neu-yeu-mot-chang-cu-giai/" title="Permalink to Nếu yêu một chàng Cự Giải" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/yeu-chang-cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Nếu yêu một chàng Cự Giải" title="Nếu yêu một chàng Cự Giải"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/neu-yeu-mot-chang-cu-giai/" title="Nếu yêu một chàng Cự Giải">Nếu yêu một chàng Cự Giải</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/12-dieu-ve-cu-giai-trong-tinh-yeu/" title="Permalink to 12 điều về Cự Giải trong Tình Yêu" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/hoang-dao-cu-giai-cute-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="12 điều về Cự Giải trong Tình Yêu" title="12 điều về Cự Giải trong Tình Yêu"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/12-dieu-ve-cu-giai-trong-tinh-yeu/" title="12 điều về Cự Giải trong Tình Yêu">12 điều về Cự Giải trong Tình Yêu</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/15-nguyen-tac-danh-cho-nu-cu-giai/" title="Permalink to 15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải" title="15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/15-nguyen-tac-danh-cho-nu-cu-giai/" title="15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải">15 nguyên tắc dành cho nữ Cự Giải</a></h3> <span class="date"><span>3 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/phan-tich/" title="Permalink to Phân tích Cự Giải" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/tinh-cach-cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Phân tích Cự Giải" title="Phân tích Cự Giải"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/phan-tich/" title="Phân tích Cự Giải">Phân tích Cự Giải</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li></ul><div class="clear"></div></div></div></div><div id="footer-third" class="footer-widgets-box"><div id="posts-list-widget-3" class="footer-widget posts-list"><div class="footer-widget-top"><h4>Random</h4></div><div class="footer-widget-container"><ul><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/cu-giai-ngoc-nghech-trong-tinh-yeu/" title="Permalink to Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cu-giai-ngoc-nghech-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu" title="Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/cu-giai-ngoc-nghech-trong-tinh-yeu/">Cự Giải ngốc nghếch trong tình yêu</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/phan-tich/" title="Permalink to Phân tích Cự Giải" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/tinh-cach-cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Phân tích Cự Giải" title="Phân tích Cự Giải"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/phan-tich/">Phân tích Cự Giải</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/di-duong-vong/" title="Permalink to Đi đường vòng , nhưng có tốc độ cao" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/bieu-tuong-cu-giai-cancer-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Đi đường vòng , nhưng có tốc độ cao" title="Đi đường vòng , nhưng có tốc độ cao"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/di-duong-vong/">Đi đường vòng , nhưng có tốc độ cao</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/het-long-gia-dinh-va-nguoi-yeu/" title="Permalink to Hết lòng gia đình và người thân yêu" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/cua-cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Hết lòng gia đình và người thân yêu" title="Hết lòng gia đình và người thân yêu"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/het-long-gia-dinh-va-nguoi-yeu/">Hết lòng gia đình và người thân yêu</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li><li><div class="post-thumbnail"> <a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/neu-yeu-mot-chang-cu-giai/" title="Permalink to Nếu yêu một chàng Cự Giải" rel="bookmark"><img width="55" height="55" src="http://www.cugiai.vn/wp-content/uploads/2013/12/yeu-chang-cu-giai-55x55.jpg" class="attachment-tie-small" alt="Nếu yêu một chàng Cự Giải" title="Nếu yêu một chàng Cự Giải"><span class="overlay-icon"></span></a></div><h3><a href="http://www.cugiai.vn/2013/12/neu-yeu-mot-chang-cu-giai/">Nếu yêu một chàng Cự Giải</a></h3> <span class="date"><span>7 days ago</span></span></li></ul><div class="clear"></div></div></div></div></div><div class="clear"></div> </footer>
   

  #5 - Posted on 23/12/2013, 23:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 24/12/2013, 13:40

  Member
  tks a nhiều:-SS

  #6 - Posted on 24/12/2013, 13:40
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:

  #7 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90