Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trở giúp Lv người + Group

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Vãi Thánh
  avatar

  Vãi Thánh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 192
  Points : 220
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 30/7/2012, 09:12

  Member
  đầu tiên ai đó edit giùm cái này

  <
  Code:
  script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
     _atc.cwait = 0;
     $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
           addthis_close();
           addthis_close();
        }
     });
  });
  //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <li>
           <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
           //]]>
           </script>
        </li>
        <!-- END switch_plus_menu -->
        <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
        <!-- END watchtopic -->
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs noprint">
     <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
           <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
           <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
           <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
     </p>
  </div>

  <div class="main paged">
     <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
           <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
           <!-- END switch_user_authpost -->
           <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
           <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
     </div>{POLL_DISPLAY}
     <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">
           <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
     </div>
     <div class="main-content topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
           <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
           <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                 <h2>
                    <a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></a>{postrow.displayed.ICON}
                    <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>
                 </h2>
              </div>
              <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                 <div class="user">
                    <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                       <div class="posthead">
                          <em>{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</em>
                       </div>
                       <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                          <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                          <div class="user-info">
                             <div class="manuUserF">
                                <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                                <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                              
                             </div>
                             <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                                <dt>
                                                                                                         <div><!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->
  <div class="levelhinhnguoi" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
    {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
    {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
  <!--  THANH LEVEL HINH NGUOI-->
              
                                   <span>Cấp bậc:</span>
                                </dt>
                                <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</dd>
                                <dt>
                                   <span>Hội nhóm:</span>
                                </dt>
                                <dd class="group">Chưa có</dd>
                                <!-- BEGIN profile_field -->
                                <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                                <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                                <!-- END profile_field -->
                             </dl>
                             <div>
                                <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                                <marquee class="status"></marquee>
                             </div>
                             <div class="morelink">
                                <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                                <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                                <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                                <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Đang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                             </div>
                          </div>
                       </div>
                       <div class="user-basic-info">
                          <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                          <p class="rankimg" style="padding:11px">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
                 <div class="post-entry">
                    <div class="entry-content">
              <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
                          <dl class="attachbox">
                             <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                             <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                   <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                      />
                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->
                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                   </dt>
                                   <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                   <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                   </dd>
                                   <!-- END switch_no_comment -->
                                   <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                   <dd>
                                      <em>
                                         <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                      </em>
                                   </dd>
                                   <!-- END switch_no_dl_att -->
                                   <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                             </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
              <!-- BEGIN switch_signature -->
              <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
              <!-- END switch_signature -->
              <div class="postfoot">
                 <div class="user-contact">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
                    <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                    <!-- END contact_field -->
                 </div>
                 <div class="post-options">
              <iframe style="display:none" name="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>                                         
              <div onmouseover="show_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="FMvi-like">
                 <a target="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nolikeplus" onclick="comment_like({postrow.displayed.U_POST_ID})"><p id="FMvi_like{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="likeNone">Thích</p></a>
                 <a onclick="report_like({postrow.displayed.U_POST_ID})" target="vote{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nolikeminus">Báo xấu [<font color="red">0</font>]</a>
                 <div id="nub{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="nub"></div>
                 <div id="like{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="commentLike">
                    <span class="closeFMvi_like" style="display:none" onclick="close_like({postrow.displayed.U_POST_ID})"></span>
                    <p></p>
                              <div class="loaddingLike"></div>
                    <em>Gửi một bình luận lên tường nhà {postrow.displayed.POSTER_NAME}<br /></em>
                    <input onkeyup="send_comment(event,{postrow.displayed.U_POST_ID})" type="text" value="" />
                 </div>
                 <div style="display:none" id="data-link-comment{postrow.displayed.U_POST_ID}"></div>
                                                  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                     <a style="display:none" class="likeplus" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><p class="likeNone">Thích</p></a>
                                                     <!-- END switch_vote -->
                                                     <!-- BEGIN switch_bar -->
                                                     <div style="display:none" class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                                        <!-- END switch_vote_plus -->
                                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                                     </div>
                                                     <!-- END switch_bar -->
                                                     <!-- BEGIN switch_vote -->
                                                     <a style="display:none" class="likeminus" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">Báo xấu</a>
                                                     <!-- END switch_vote -->
                                                  <!-- END switch_vote_active -->
                                                  </div>
                                     
                                                  <span class="options-button">{postrow.displayed.THANK_IMG}{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}{postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}{postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
                 <div style="clear:both;"></div>
              </div>
           </div>
        </div>
        <!-- BEGIN first_post_br -->
     </div>
     <hr id="first-post-br" />
     <div class="main-content topic">
        <!-- END first_post_br -->
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
     </div>
     

     <div class="main-foot clearfix modBottom">
        <p class="h2">
           <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
        <p class="options">
           <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
           <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
           <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}"
           />
           <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
           <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
     </div>
     <a name="bottomtitle"></a>
     <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
           <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>
           <!-- END switch_user_authpost -->
           <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
           <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
     </div>
  </div>
  <p style="padding: 20px 0; text-align: center">«
     <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài trước </a>|
     <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài kế tiếp </a>»</p>
  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong>
           <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
        </strong>
     </p>
  </div>
  <div class="fmviToggle">
      <div class="main">
          <div class="main-head clearfix">
              <p class="h2">Bài viết mới cùng chuyên mục
                  <span id="chuyenmucnay"></span>
              </p>
          </div>
          <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="cungchuyenmuc"
          class=" main-content frm listVer4"></ol>
          <div class="main-head clearfix">
              <p class="h2">Bài viết liên quan với
                  <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
              </p>
          </div>
          <ol style="list-style-type:decimal-leading-zero; padding: 10px 40px" id="bailienquan"
          class=" main-content frm listVer4"></ol>
      </div>
  </div>
  <script type="text/javascript">
     $("a[href*='&mode=quote']").click(function () {
        var tQuote = location.pathname.slice(0, location.pathname.indexOf("-"));
        var ltQuote = $(this).attr("href").slice(8, $(this).attr("href").indexOf("&"));
        my_setcookie("linkquoteFMvi", tQuote + "-quote?showpost=" + ltQuote, false);
     });
     var bailienquan = '.tdtopics:not(".tdtopics:contains(\"{TOPIC_TITLE}\"), .tdtopics:contains(\"Announcement\"), .tdtopics:contains(\"Sticky\"), .tdtopics:contains(\"Global announcement\"), .tdtopics:contains(\"»\")") .topic-title:lt(10)';
     $('.crumbs:first a.nav[href^="/f"]:last').clone().appendTo('#chuyenmucnay');
     $.ajax({
        url: '/search?search_keywords=&search_author=*&search_where=f{FORUM_ID}',
        success: function (data) {
           if ($(data).find(bailienquan).length == 0) {
              $('#cungchuyenmuc').prev().remove();
              $('#cungchuyenmuc').remove();
           } else {
              $(data).find(bailienquan).find(".topictitle, .tooltipFMvi").appendTo('#cungchuyenmuc');
              $('#cungchuyenmuc a.topictitle').wrap("<li></li>");
              var tk;
              for (tk = 0; tk < 10; tk++) {
                 var kt = $('#cungchuyenmuc a.topictitle:eq(' + tk + ')');
                 kt.replaceWith('<a onmouseover="show_tooltip(this, $(this).parent().next().html(), \'FMvi.Org\')" href="' + kt.attr("href") + '" class="topictitle">' + kt.text() + '</a>');
              }
           };
        },
        error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
           $('#cungchuyenmuc').html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
        }
     });
     var topictitleFMvi = '{TOPIC_TITLE}';
     var fmviTopictitle = topictitleFMvi.replace(/ /gi, '+');
     $.ajax({
        url: '/search?mode=searchbox&search_keywords=' + fmviTopictitle + '&show_results=topics',
        success: function (data) {
           if ($(data).find(bailienquan).length == 0) {
              $('#bailienquan').prev().remove();
              $('#bailienquan').remove();
           } else {
              $(data).find(bailienquan).find(".topictitle, .tooltipFMvi").appendTo('#bailienquan');
              $('#bailienquan .topictitle').wrap("<li></li>");
              var ti;
              for (ti = 0; ti < 10; ti++) {
                 var it = $('#bailienquan a.topictitle:eq(' + ti + ')');
                 it.replaceWith('<a onmouseover="show_tooltip(this, $(this).parent().next().html(), \'FMvi.Org\')" href="' + it.attr("href").slice(0, it.attr("href").indexOf("?")) + '" class="topictitle">' + it.text() + '</a>');
              }
           };
        },
        error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
           $('#bailienquan').html('<p><font face="Courier New"><font color="red">Có lỗi xảy ra trong quá trình tải dữ liệu.</font></font></p>');
        }
     });
      var partname = location.pathname.slice(1, 5);
      $(".fmviToggle .main .clearfix").prepend('<span class="collapsePost" style="float:right"><img src="http://i73.servimg.com/u/f73/15/93/84/93/i_tabs10.png" alt="fmClose" /><img style="display:none" src="http://i73.servimg.com/u/f73/15/93/84/93/i_tabs11.png" alt="fmOpen" /></span>');
      $(".collapsePost").each(function (a) {
          $(this).attr("id", "fmvicollapsePost" + partname + a);
          "1" == my_getcookie("fmvicollapsePost" + partname + a) && ($(this).children("img[alt='fmClose']").hide(), $(this).children("img[alt='fmOpen']").show(), $(this).parent().next().hide())
      });
      $(".collapsePost img[alt='fmClose']").click(function () {
          my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 1, 1, 0);
          $(this).hide().next().show();
          $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
      });
      $(".collapsePost img[alt='fmOpen']").click(function () {
          my_setcookie($(this).parent().attr("id"), 0, 1, 0);
          $(this).hide().prev().show();
          $(this).parent().parent().next().slideToggle("slow")
      });

  </script>  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
     <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
     </div>
     <table class="main-content frm">
        <tr>
           <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
           <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
           </td>
           <!-- END switch_forum_rule_image -->
           <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
           </td>
        </tr>
     </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <script type="text/javascript">
  $("#textarea_content dd").css("margin", 0);
  </script>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <div class="fmviToggle" style="width: 300px">
      <div class="main">
          <div class="main-head clearfix">
              <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>
          </div>
          <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
          </div>
      </div>
  </div>
  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.cntt-k3.biz/34159.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
    $(".options-button a[href*='?thank=']").text("Cảm ơn");
    $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích dẫn");
    $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("Sửa");
    $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
    $(".options-button a[href^='/modcp?mode=ip']").text("Xem Ip");
    $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
    $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mở báo cáo");
    $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chặn báo cáo");
  </script>
  <script type="text/javascript" src="http://pg-zone.forumotion.com/h1-page"></script>
  <script type="text/javascript">
  if(document.location.protocol=='http:'){
   var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('b-YHwq12Wr3784adbi-bnq');Tynt.i={"ap":"Nguồn gốc bài viết : ","as":"Link gốc : Game4Ever"};
   (function(){var s=document.createElement('script');s.async="async";s.type="text/javascript";s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();
  }
  </script>

  Cụ thể là đoạn này

  Code:
  <!--  THANH LEVEL HINH NGUOI -->
  <div class="levelhinhnguoi" align="left">
  <span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}
    {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
    {postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </span></div>
  <!--  THANH LEVEL HINH NGUOI-->

  Cho cái này


  Hiện đúng chỗ


  2> FM có thể làm Group do member tự lập dc ko ? Group này ko phải Legend

  Thank cntt-k3

  #1 - Posted on 30/7/2012, 09:12
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  [Alexis]
  avatar

  [Alexis]

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 18
  Points : 20
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 21/12/2016, 19:47

  Member
  test

  #2 - Posted on 21/12/2016, 19:47
  Xem lý lịch thành viên

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblog
  YOUR BANNER HERE
  728x90