Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] skin Pun Progress

Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  meomeo
  avatar

  meomeo

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 529
  Points : 1875
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 935

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 10/2/2012, 18:53

  S.mod
  demo :


  cài đặt :

  :Hide:

  #1 - Posted on 10/2/2012, 18:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  meomeo
  avatar

  meomeo

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 529
  Points : 1875
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 935

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 10/2/2012, 18:54

  S.mod
  cập nhật thêm :

  viewforum_body :

  Code:
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
    <ul>
        <li>
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&f={FORUM_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
          //]]>
          </script>
        </li>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></li>
    </ul>
    <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
    <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  {BOARD_INDEX}

  <div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix">
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <p class="posting"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></p>
        <!-- END switch_user_authpost -->
    </div>

    {TOPICS_LIST_BOX}

    <div class="paged-foot clearfix">
            <p class="paging">{PAGINATION}</p><p class="moders">{L_MODERATOR} : {MODERATORS}</p>
        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <p class="posting"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></p>
        <!-- END switch_user_authpost -->
    </div>

  </div>
  <div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>

  <div id="pun-info" class="main removem">
    <div class="main-content">
        <div id="stats">
          <p class="right">{L_MODERATOR} : {MODERATORS}</p>
          {LOGGED_IN_USER_LIST}
        </div>
        <div id="onlinelist">
          <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
    </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <div class="legenda_full">
  <ul class="pun-legend">
    <li><img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" /> {L_FOLDER_NEW_IMG}</li>
    <li><img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" /> {L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</li>
    <li><img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" /> {L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</li>
  </ul>
  <ul class="pun-legend">
    <li><img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" /> {L_FOLDER_IMG}</li>
    <li><img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" /> {L_FOLDER_HOT_IMG}</li>
    <li><img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" /> {L_FOLDER_LOCKED_IMG}</li>
  </ul>
  <ul class="pun-legend">
    <li><img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" /> {L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</li>
    <li><img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" /> {L_FOLDER_STICKY_IMG}</li>
    <li><img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" /> {L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</li>
  </ul>
  </div>
  <!-- END switch_legend -->


  viewtopic_body
  Code:
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
    _atc.cwait = 0;
    $('.addthis_button').mouseup(function(){
        if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
          addthis_close();
          addthis_close();
        }
    });
  });
  //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
    <ul>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <li>
          <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
          //]]>
          </script>
        </li>
        <!-- END switch_plus_menu -->
        <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
        <!-- END watchtopic -->
    </ul>
    <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
    <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs noprint">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
        <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
        <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
          <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
          <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
        </span>
        <!-- END switch_twitter_btn -->
        <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
        <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
          <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
        </span>
        <!-- END switch_fb_likebtn -->
    </p>
  </div>

  <div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>
    {POLL_DISPLAY}
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> 
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
    </div>

    <div class="main-content topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
          <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
              <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <h2>
                      <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                      {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
                    </h2>
                </div>

                <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="user">
                      <div class="user-ident">
                          <h4 class="username">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</h4>
                          <div class="user-basic-info">
                            {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<br />
                            {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                          </div>
                      </div>
                      <div class="user-info">
                          {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          <!-- BEGIN profile_field -->
                          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                          <!-- END profile_field -->
                          {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                      </div>
                    </div>

                    <div class="post-entry">
                      <div class="entry-content">
                          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->
                          <div>
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                      <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>

                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_comment -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>
                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->

                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                          </div>
                          <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                          </p>
                      </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">
                    {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
                </div>
                <!-- END switch_signature -->

                <div class="postfoot">
                    <div class="user-contact">
                      {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                    </div>
                    <div class="post-options">
                      {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </div>
                    <div style="clear:both;"></div>
                </div>
              </div>
          </div>
          <!-- BEGIN first_post_br -->
        </div>
        <hr id="first-post-br" />
        <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
              <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
    </div>

    <div class="main-foot clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> 
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
        <p class="options">
          <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

          <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
          <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          {S_TOPIC_ADMIN}
          <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
    </div>

    <a name="bottomtitle"></a>

    <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting two">
          <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
          <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a> 
          <!-- END switch_user_authpost -->

          <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
          <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
          <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>

  </div>

  <div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
    </p>
  </div>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
  <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
        <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
    </div>
  </div>
  <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
        <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
    </div>
    <div class="main-content clearfix">
        <!-- BEGIN link -->
        » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
        <!-- END link -->
    </div>
  </div>
  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
    </div>
    <table class="main-content frm">
        <tr>
          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
          <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
          </td>
          <!-- END switch_forum_rule_image -->
          <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-content">
        <div id="stats">
          <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
    </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>


  The Javascript:

  Code:
  /* This code can be finded in this tutorial - http://help.forumotion.com/t102749-category-toggle */

  <script type="text/javascript">
  function toggleLTcategory(cat) {
      var cid=cat.id;
      var button=document.getElementById('b'+cid);
      if (cat.style.display=='none') {
          cat.style.display='block';
          button.className='contract';
          my_setcookie('_' + cid, '', true);
      }
      else {
          cat.style.display='none';
          button.className='expand';
          my_setcookie('_' + cid, '1', true);
      }
  }
   
  jQuery(function () {
      x=jQuery('.main-head .page-title').get();
      for (i=0; i<x.length; i++) {
          x[i].style.position='relative';
          var cid='c'+String(i+1);
          x[i].parentNode.nextSibling.setAttribute('id',cid);
          x[i].parentNode.nextSibling.style.display='block';
          var y='<div id="b'+cid+'" class="contract" onclick="toggleLTcategory(this.parentNode.parentNode.nextSibling);"></div>';
          x[i].innerHTML=x[i].innerHTML+y;
      }
   
      cookies = document.cookie.split('; ');
      for (i in cookies) {
          if (cookies[i].charAt(0) == '_') {
              cookie = cookies[i].split('=');
              if (cookie[1] == '1') {
                  cid = cookie[0].substring(1);
                  if (document.getElementById(cid)) {toggleLTcategory(cid);}
              }
          }
      }
  });
  </script>

  /* This code is under copyright. Created by Coddy! Do not publish on your forums this code. */
  <marquee behavior="scroll" height="40px" id="anndown" direction="down" scrollamount="3" onMouseOver="this.stop();" onMouseOut="this.start();"><p align="center">Here is my announcement!</p></marquee>
  <input class="anninput" type="button" value="Low speed" onClick="document.getElementById('anndown').setAttribute('scrollamount', 1, 5);">
  <input class="anninput" type="button" value="Normal speed" onClick="document.getElementById('anndown').setAttribute('scrollamount', 3, 0);">
  <input class="anninput" type="button" value="Fast" onClick="document.getElementById('anndown').setAttribute('scrollamount', 6, 0);">

  #2 - Posted on 10/2/2012, 18:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 10/2/2012, 20:00

  Administrator
  xem với

  #3 - Posted on 10/2/2012, 20:00
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  Skin4Fm
  avatar

  Skin4Fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 392
  Points : 457
  Birthday : 06/06/1991
  Thanks : 52
  Đến từ : Skin4Fm.Com

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 17/4/2012, 14:17

  Member
  xem thế nào chứ

  #4 - Posted on 17/4/2012, 14:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  jacklagger
  avatar

  jacklagger

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 408
  Points : 1148
  Birthday : 08/01/1995
  Thanks : 672
  Đến từ : http://a1family.forumvi.com/

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên http://a1family.forumvi.com/

  Moderagerator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 17/4/2012, 14:32

  Moderagerator
  skin này cũng đc...nè...vote vote

  #5 - Posted on 17/4/2012, 14:32
  Xem lý lịch thành viên http://a1family.forumvi.com/
  avatar

  Jerry
  avatar

  Jerry

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 671
  Points : 1442
  Birthday : 01/01/1987
  Thanks : 596

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://dskin.biz

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 28/4/2012, 20:09

  Member
  ngn

  #6 - Posted on 28/4/2012, 20:09
  Xem lý lịch thành viên http://dskin.biz
  avatar

  kuanh
  avatar

  kuanh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 149
  Points : 231
  Birthday : 16/08/1994
  Thanks : 60

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://ạyinhban.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 28/4/2012, 20:41

  Member
  xem

  #7 - Posted on 28/4/2012, 20:41
  Xem lý lịch thành viên http://ạyinhban.forumvi.com
  avatar

  Ty Khoai Lang
  avatar

  Ty Khoai Lang

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 144
  Points : 293
  Birthday : 06/05/1992
  Thanks : 143

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://teenhanoi.us.to

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 28/4/2012, 20:50

  Member
  xem

  #8 - Posted on 28/4/2012, 20:50
  Xem lý lịch thành viên http://teenhanoi.us.to
  avatar

  ChimSeDiMua
  avatar

  ChimSeDiMua

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 223
  Points : 354
  Birthday : 03/04/1995
  Thanks : 125

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 29/4/2012, 07:04

  Member
  123

  #9 - Posted on 29/4/2012, 07:04
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to
  avatar

  anchoi88
  avatar

  anchoi88

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 24
  Points : 33
  Birthday : 18/11/1986
  Thanks : 9

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://tusuong.info

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 14/5/2012, 02:54

  Member

  #10 - Posted on 14/5/2012, 02:54
  Xem lý lịch thành viên http://tusuong.info
  avatar

  junalone
  avatar

  junalone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 336
  Birthday : 01/01/1994
  Thanks : 84

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 20/5/2012, 20:18

  Member
  hốt nó liền cười nhăn răng

  #11 - Posted on 20/5/2012, 20:18
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com
  avatar

  namphuc
  avatar

  namphuc

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 61
  Points : 64
  Birthday : 25/11/1996
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thptpdl.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 21/5/2012, 07:40

  Member
  1

  #12 - Posted on 21/5/2012, 07:40
  Xem lý lịch thành viên http://thptpdl.forumvi.com
  avatar

  Mr.Lee
  avatar

  Mr.Lee

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 742
  Points : 1241
  Birthday : 04/05/1990
  Thanks : 381

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 27/5/2012, 18:10

  Member
  thank

  #13 - Posted on 27/5/2012, 18:10
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
  avatar

  baongok
  avatar

  baongok

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 68
  Points : 103
  Thanks : 37

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 3/6/2012, 14:56

  Member
  xem

  #14 - Posted on 3/6/2012, 14:56
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Omega131
  avatar

  Omega131

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 6
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 17/6/2012, 01:27

  Member
  xem

  #15 - Posted on 17/6/2012, 01:27
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Yvesz
  avatar

  Yvesz

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 28
  Points : 33
  Birthday : 10/02/1996
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://topgames.foroes.org

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 17/6/2012, 07:47

  Member

  #16 - Posted on 17/6/2012, 07:47
  Xem lý lịch thành viên http://topgames.foroes.org
  avatar

  dejanpetrus
  avatar

  dejanpetrus

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 273
  Points : 321
  Birthday : 13/04/1990
  Thanks : 48

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.mkd-satelite.forummk.com

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 18/6/2012, 20:21

  Member
  reply

  #17 - Posted on 18/6/2012, 20:21
  Xem lý lịch thành viên http://www.mkd-satelite.forummk.com
  avatar

  f0resw0w
  avatar

  f0resw0w

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 75
  Points : 73
  Thanks : 2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 23/6/2012, 01:17

  Member
  aver

  #18 - Posted on 23/6/2012, 01:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  .Storm
  avatar

  .Storm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 129
  Points : 135
  Thanks : 8
  Đến từ : España

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 28/6/2012, 18:10

  Member
  xem

  #19 - Posted on 28/6/2012, 18:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Stanwoby
  avatar

  Stanwoby

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 482
  Points : 540
  Thanks : 46
  Đến từ : Không Nói Đâu =))

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 13/7/2012, 20:11

  Member
  :( đơn giản nhỷ

  #20 - Posted on 13/7/2012, 20:11
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bucnong
  avatar

  bucnong

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 693
  Points : 1350
  Birthday : 28/02/1993
  Thanks : 505

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 13/7/2012, 20:27

  Member
  thank

  #21 - Posted on 13/7/2012, 20:27
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2
  avatar

  Em xinh
  avatar

  Em xinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 177
  Points : 189
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 26/7/2012, 21:21

  Member
  xem

  #22 - Posted on 26/7/2012, 21:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  c5zone
  avatar

  c5zone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 41
  Points : 29
  Thanks : -20

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 7/8/2012, 16:20

  Member
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  #23 - Posted on 7/8/2012, 16:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ChiefDie
  avatar

  ChiefDie

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 6
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 23/8/2012, 04:47

  Member
  xem

  #24 - Posted on 23/8/2012, 04:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  olokers
  avatar

  olokers

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 361
  Points : 418
  Birthday : 17/01/1989
  Thanks : 50

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://kame.forumtl.com

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 26/8/2012, 16:34

  Member
  seee

  #25 - Posted on 26/8/2012, 16:34
  Xem lý lịch thành viên http://kame.forumtl.com

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 2 trang Chuyển đến trang : 1, 2  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90