Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share skin] Phpbb2 Formula One

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Lốc
  avatar

  Lốc

  Group: Vip Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 380
  Points : 1008
  Birthday : 28/03/1991
  Thanks : 357
  Đến từ : nam định

  Vip Member
  Xem lý lịch thành viên

  Vip Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 31/12/2011, 15:55

  Vip Member
  demo :

  cài đặt :

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  INDEX_BODY :

  Code:

  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <!-- BEGIN message_admin_titre -->
      <tr>
          <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
      </tr>
      <!-- END message_admin_titre -->
      <!-- BEGIN message_admin_txt -->
      <tr>
          <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
          <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
          </td>
      </tr>
      <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->
   
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
          <tr>
              <td class="row1" align="center">
                  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                          <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                          </td>
                      </tr>
   
                      <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                          <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                      </tr>
                  </table>
              </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END switch_fb_connect_no -->
   
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
          <tr>
              <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
                  <table width="100%">
                      <tr>
                          <td width="55%" valign="middle" align="right">
                              <table class="right">
                                  <tr>
                                      <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                                      <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                                      <td>
                                          <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                          <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                                      </td>
                                  </tr>
   
                                  <tr>
                                      <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                                      <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                                      <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                                  </tr>
                              </table>
                          </td>
                          <td width="10%" align="center" valign="middle">
                              <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                          </td>
                          <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                      </tr>
                  </table>
              </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->
   
  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
          <td width="50%" valign="top">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
              <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></td>
              <!-- END switch_user_logged_in -->
              <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
              <td width="50%" valign="top"><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a></td>
              <!-- END switch_delete_cookies -->
              </span>
         
          <td width="50%" align="right">
              <span class="gensmall">
                  <!-- BEGIN switch_on_index -->
                      <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
                      <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                      <!-- END switch_delete_cookies -->
                  <!-- END switch_on_index -->
              </span>
          </td>
      </tr>
  </table>
   
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
      <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
          <tr>
              <td class="row1" align="center">
                  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                          <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                          </td>
                      </tr>
   
                      <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                          <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                      </tr>
                  </table>
              </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END switch_fb_connect_no -->
   
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
          <tr>
              <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
                  <table width="100%">
                      <tr>
                          <td width="55%" valign="middle">
                              <table class="right">
                                  <tr>
                                      <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                                      <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                                      <td>
                                          <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                          <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                                      </td>
                                  </tr>
   
                                  <tr>
                                      <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                                      <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                                      <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                                  </tr>
                              </table>
                          </td>
                          <td width="10%" align="center" valign="middle">
                              <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                          </td>
                          <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                      </tr>
                  </table>
              </td>
          </tr>
      </table>
      <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
   
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <table width="100%" border="0"><tr><td><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
     
      <tr>
          <td class="row1" rowspan="6" align="center" valign="middle"><img src="{L_ONLINE_IMG}" id="i_whosonline" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></td>
          <td class="row1" width="100%"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}
   
          {TOTAL_USERS}
   
          {NEWEST_USER}</span></td>
      </tr>
  {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
      {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
      </table></td><td><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr>
          <td class="row1"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}
   
          {RECORD_USERS}
   
         
   
          {LOGGED_IN_USER_LIST}</span></td>
      </tr>
      {L_CONNECTED_MEMBERS}
      <tr>
          <td class="row1"><span class="gensmall">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</span></td>
      </tr>
      <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
      <tr>
          <td class="row1">
              <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}
   
                  <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
                  <div id="chatbox_popup"></div>
                  <script type="text/javascript">
                  //<![CDATA[
                  insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
                  //]]>
                  </script>
                  <!-- END switch_chatbox_popup -->
              </span>
          </td>
      </tr>
      <!-- END switch_chatbox_activate -->
  </table></td></tr></table>
  <br><span style="margin:auto !important; font-size: 11px;">{CURRENT_TIME}</span><Br>
  <!-- END disable_viewonline -->
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
          <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
          <td></td>
          <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
          <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
          <td>  </td>
          <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
          <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->
   
  {AUTO_DST}
   
  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
      appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
        status: true,
        cookie: true,
        xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->


  OVERALL_HEADER :

  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
      <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
      <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
      <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
      <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
      <!-- END switch_compat_meta -->
      <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
      <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
      <!-- END switch_canonical_url -->
      {META_FAVICO}
      {META}
      {META_FB_LIKE}
      <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
      {T_HEAD_STYLESHEET}
      {CSS}
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
      <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
      <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
      <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   
      <!-- BEGIN switch_fb_login -->
      <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
      <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_fb_login -->
   
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
      <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
      <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
      <!-- END switch_ticker -->
   
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
          /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
          var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
          var slid_vert = false;
          var auto_dir = 'next';
          var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});
   
          switch( tickerDirParam )
          {
              case 'top' :
                  slid_vert = true;
                  break;
   
              case 'left':
                  break;
   
              case 'bottom':
                  slid_vert = true;
                  auto_dir = 'prev';
                  break;
   
              case 'right':
                  auto_dir = 'prev';
                  break;
   
              default:
                  slid_vert = true;
          }
   
          $(document).ready(function() {
              var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();
   
              if (w_cont > 0)
              {
                  $('#fa_ticker_container').width(w_cont);
   
                  /* Affichage de la liste */
                  $('#fa_ticker_content').css('display','block');
   
                  /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
                  var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
                  var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
                  var height_max = h_perso;
   
                  /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
                  $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                      if ($(this).height() > height_max)
                      {
                          height_max = $(this).height();
                      }
                  } );
   
                  /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
                  $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                      if ($(this).width() > width_item)
                      {
                      var ratio        = $(this).width() / width_item;
                      var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                      $(this).height(new_height).width(width_item);
                      }
                  });
   
                  /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
                  if (slid_vert)
                  {
                      $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                  }
   
                  /* Initialisation du caroussel */
                  $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                          vertical: slid_vert,
                      wrap: 'circular',
                      auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                      auto_direction: auto_dir,
                  scroll: 1,
                  size: {switch_ticker.SIZE},
                  height_max: height_max,
                  animation: {switch_ticker.SPEED}
                  });
              }
              else
              {
                  $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
                  $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
              }
          });
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_ticker_new -->
   
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      $(document).ready(function(){
          <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
              pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
              pm.focus();
          <!-- END switch_enable_pm_popup -->
          <!-- BEGIN switch_report_popup -->
              report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
              report.focus();
          <!-- END switch_report_popup -->
          <!-- BEGIN switch_ticker -->
              ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
          <!-- END switch_ticker -->
      });
   
      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
          var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
      <!-- END switch_login_popup -->
   
      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      $(document).ready( function() {
          $(window).resize(function() {
              var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
              var popupWidth = $("#login_popup").width();
              var mypopup = $("#login_popup");
   
              $("#login_popup").css({
              "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
                  });
          });
      });
      <!-- END switch_login_popup -->
      //]]>
      </script>
      {GREETING_POPUP}
      <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
      <style>
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
          text-align:center;
          width: 10px;
      }
   
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
          margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
   
      .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
          margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
      }
      </style>
      <!-- END switch_ticker_new -->
      {HOSTING_JS}
      <!-- BEGIN google_analytics_code -->
      <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
   
      (function() {
          var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
          ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
          var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
      //]]>
      </script>
      <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
      <!-- BEGIN hitskin_preview -->
      <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
          <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
          <div class="content">
              <p>
                  {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
                 
   
                  <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
              </p>
          </div>
      </div>
      <!-- END hitskin_preview -->
   
      <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      <div id="login_popup">
          <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
              <tr height="25">
                  <td class="catLeft">
                      <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
                  </td>
              </tr>
              <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
                  <td class="row1" align="left" valign="top">
                      <div id="login_popup_buttons">
                          <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                              <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                              <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                              <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                          </form>
                      </div>
                      <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
                  </td>
              </tr>
          </table>
      </div>
      <!-- END switch_login_popup -->
   
      <a name="top"></a>
      {JAVASCRIPT}
   
   
   
  <div id="forheader"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                      <tr>
                          <!-- BEGIN switch_logo_left -->
                          <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                          <!-- END switch_logo_left -->
                          <td align="center" width="100%" valign="middle">
                              <!-- BEGIN switch_logo_center -->
                              <a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a>
                             
   
                              <!-- END switch_logo_center -->
                             
                          </td>
                          <!-- BEGIN switch_logo_right -->
                          <td><a href="{U_INDEX}"><img src="{LOGO}" id="i_logo" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
                          <!-- END switch_logo_right -->
                      </tr>
                  </table></div>
      <table class="bodylinewidth" width="{T_BODY_TABLE_WIDTH}" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center">
          <tr>
              <td class="bodyline">
                 
   
                  <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="{MENU_POSITION}">
                      <tr>
                          <td align="{MENU_POSITION}"{MENU_NOWRAP}>{GENERATED_NAV_BAR}</td>
                      </tr>
                  </table>
   
                  <div style="clear: both;"></div>
   
                  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                          <!-- BEGIN ticker_row -->
                                          <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                          <!-- END ticker_row -->
                                      </ul>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker_new -->
   
                  <!-- BEGIN switch_ticker -->
                  <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                          <tr>
                              <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                                  <div id="fa_ticker_container">
                                      <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                          <div class="fa_ticker_content">
                                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                                              <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                              <!-- END ticker_row -->
                                          </div>
                                      </div>
                                  </div>
                              </td>
                          </tr>
                      </table>
                  </div>
                  <!-- END switch_ticker -->
   
                  <div id="page-body">
                      <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                          <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                              <tbody>
                                  <tr>
                                      <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                          <div id="{ID_LEFT}">
                                              <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                              {giefmod_index1.MODVAR}
                                                  <!-- BEGIN saut -->
                                                  <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                                  <!-- END saut -->
                                              <!-- END giefmod_index1 -->
                                          </div>
                                      </td>
                                      <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </td>
                                  </tr>
                              </tbody>
                          </table>
                      </div>
                  </div>
              </td>
          </tr>
      </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->


  INDEX_BOX
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
      <tr>
          <td valign="bottom">
              <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
             
              <!-- END switch_user_logged_in -->
              <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div><br><br>
          </td>
         
      </tr>
  </table>
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
          <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}" nowrap="nowrap" width="100%" class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </th>
         
      </tr>
      <!-- END tablehead -->
      <!-- BEGIN cathead -->
      <tr>
          <!-- BEGIN inc -->
          <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
          <!-- END inc -->
          <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
              <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
                  <span class="cattitle">
                      <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
                  </span>
              </h{catrow.cathead.LEVEL}>
          </td>
          <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
      </tr>
      <!-- END cathead -->
      <!-- BEGIN forumrow -->
      <tr>
          <!-- BEGIN inc -->
          <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
          <!-- END inc -->
          <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
              <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
          </td>
          <td class="row1 over" colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%" height="50">
              <table width="100%" font-weight: bold; font-family: 'Georgia', arial, serif;"><tbody><tr><td><h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
   
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}></td><td style="padding-left: 40px; text-align: right; font-size: 12px; font-family: 'Georgia', Arial, Serif;" class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS} posts in {catrow.forumrow.TOPICS} topics.</td></tr></tbody></table>
              <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
              <span class="gensmall">
                  <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                  {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                  <!-- END switch_moderators_links -->
                  {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
              </span>
          </td>
         
         
      </tr>
      <!-- END forumrow -->
      <!-- BEGIN catfoot -->
      <tr>
          <!-- BEGIN inc -->
          <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
          <!-- END inc -->
          <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
      </tr>
      <!-- END catfoot -->
      <!-- BEGIN tablefoot -->
  </table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

  #1 - Posted on 31/12/2011, 15:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  simon123
  avatar

  simon123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 161
  Points : 524
  Thanks : 319
  Đến từ : TP.HCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 19/2/2012, 10:00

  Member
  tạm ổn

  #2 - Posted on 19/2/2012, 10:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Phê
  avatar

  Phê

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 675
  Points : 272
  Birthday : 02/04/1991
  Thanks : 703

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 1/3/2012, 18:05

  Member
  xấu

  #3 - Posted on 1/3/2012, 18:05
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:

  #4 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90