Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Help] xin topics_list_box bi ngược

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  tommy_phan
  avatar

  tommy_phan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 321
  Thanks : 45

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 18/12/2013, 14:22

  Member
  các bác giúp em sửa cái này với nó bị ngược 

  Tác giả thì là xem còn xem thì là tác giả  code topics_list_box


  mong các bác sửa giúp  Code:
  <style>
    table.ipbtable th.icon {
  empty-cells: show;
  text-align: center;
  width: 1%;
  }
    table.ipbtable th {
  padding: 5px;
  text-align: center;
  background: #ffffff url(http://i74.servimg.com/u/f74/13/34/57/11/thead10.gif);
  }
    .row1, .row2 {
  border: 1px solid #dcdcdc !important;
  background-color: #ffffff;
  overflow: hidden;
  text-align: left;
  }
    .centered {
  text-align: center;
  }
    table.ipbtable th.forum2 {
  text-align: left;
  width: 50%;
  }
    table.ipbtable th.icon {
  empty-cells: show;
  text-align: center;
  width: 1%;
  }
    table.ipbtable th.replies, table.ipbtable th.topics, table.ipbtable th.views {
  width: 8%;
  }
    table.ipbtable th {
  background-color: #ced7e5;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/empty.gif);
  background-repeat: repeat-x;
  border-bottom: 1px solid #9aa4b1;
  border-right: 1px dotted #b0bbcd;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  }
    table.ipbtable td {
  padding: 5px;
  vertical-align: top;
  }
  </style>
  <!-- BEGIN topics_list_box -->
  <!-- BEGIN row -->
  <!-- BEGIN header_table -->
     <!-- BEGIN multi_selection -->
        <script type="text/javascript">
        function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
           var all_checked = true;
           for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
           if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
              all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
           }
           }
           document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
        }
        function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
           for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
           if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
              document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
           }
           }
        }
        </script>
     <!-- END multi_selection -->

     <div class="main-head">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
        <!-- END multi_selection -->
        <h1 class="page-title">{topics_list_box.row.L_TITLE} [{topics_list_box.row.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h1>
     </div>
     <div class="main-content">
     <table cellspacing="0" class="ipbtable">
        <thead>
           <tr>
                            <th class="icon"></th>
                            <th class="icon" style="width: 2%;"></th>
              
                            <th class="forum2">{L_TOPICS}</th>
              <th class="topics">{topics_list_box.row.L_REPLIES}</th>
              <th class="views">{topics_list_box.row.L_VIEWS}</th>
                            <th class="views">Tác Giả</th>
              <th class="last last-post2">{topics_list_box.row.L_LASTPOST}</th>        
           </tr>
        </thead>
        <tbody class="statused">
  <!-- END header_table -->

  <!-- BEGIN header_row -->
  <strong>{topics_list_box.row.L_TITLE}</strong>
  <!-- END header_row -->

  <!-- BEGIN topic -->
     <!-- BEGIN table_sticky -->
        </tbody>
     </table>
     </div>

     <div class="main-head">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /   >
        <!-- END multi_selection -->
        <h2>{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_TITLE} [{topics_list_box.row.topic.table_sticky.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h2>
     </div>
     <div class="main-content">
     <table cellspacing="0" class="table">
        <thead>
           <tr>
                             <th class="icon"></th>
                            <th class="icon" style="width: 2%;"></th>
              <th class="forum2">{L_TOPICS}</th>
              <th class="topics">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_REPLIES}</th>
                            <th class="views">Tác Giả</th>
              <th class="views">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_VIEWS}</th>
              <th class="last last-post2">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_LASTPOST}</th>
           </tr>
        </thead>
        <tbody class="statused">
     <!-- END table_sticky -->
        <tr>
          
              
                     <td class="row1 centered">
                            
                 <img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
              
                    </td>
              <!-- BEGIN single_selection -->
              <input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} />
              <!-- END single_selection -->
                            <td class="row1 centered"> {topics_list_box.row.ICON}</td>
              <td class="row1">
                            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}
              {topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}
              {topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
              <h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>
                                    {topics_list_box.row.GOTO_PAGE_NEW} <span style="float:right"><div class="sao1690"></div></span>
                                    <script type="text/javascript">$(function(){if(1690>500){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating11.png"/>]</span>')};if(1690>400&&1690<500){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating12.png"/>]</span>')};if(1690>300&&1690<400){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating13.png"/>]</span>')};if(1690>200&&1690<300){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating14.png"/>]</span>')};if(1690>100&&1690<200){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating15.png"/>]</span>')}});</script>
              
              </td>
          
           <td class="row2 centered <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.REPLIES}</td>
                    <td class="row1 centered author">{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</td>
           <td class="row2 centered <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.VIEWS}</td>
                    <td class="row1 lastaction <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME} <br/>{topics_list_box.row.L_BY} {topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</td>
           <!-- BEGIN multi_selection -->
                    <td><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
           <!-- END multi_selection -->
        </tr>
  <!-- END topic -->
  <!-- BEGIN no_topics -->
  <tr>
     <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
  </tr>
  <!-- END no_topics -->

  <!-- BEGIN bottom -->
        </tbody>
     </table>
     </div>
     <div class="main-foot clearfix">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
        <!-- END multi_selection -->
        <p class="h2">{L_TOPICS} [{topics_list_box.row.bottom.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</p>
        <p class="options">
           <a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> {S_WATCH_FORUM} <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
        </p>
     </div>
  <!-- END bottom -->
  <!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
  <!-- END row -->
  <!-- END topics_list_box -->

  #1 - Posted on 18/12/2013, 14:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Admin
  avatar

  Admin

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 162
  Points : 909
  Birthday : 12/07/1995
  Thanks : 203
  Đến từ : ffffffffffffffffffff

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 18/12/2013, 15:17

  Administrator
  đơn giản vậy mà ko biết sửa à

  Code:
  <style>
    table.ipbtable th.icon {
  empty-cells: show;
  text-align: center;
  width: 1%;
  }
    table.ipbtable th {
  padding: 5px;
  text-align: center;
  background: #ffffff url(http://i74.servimg.com/u/f74/13/34/57/11/thead10.gif);
  }
    .row1, .row2 {
  border: 1px solid #dcdcdc !important;
  background-color: #ffffff;
  overflow: hidden;
  text-align: left;
  }
    .centered {
  text-align: center;
  }
    table.ipbtable th.forum2 {
  text-align: left;
  width: 50%;
  }
    table.ipbtable th.icon {
  empty-cells: show;
  text-align: center;
  width: 1%;
  }
    table.ipbtable th.replies, table.ipbtable th.topics, table.ipbtable th.views {
  width: 8%;
  }
    table.ipbtable th {
  background-color: #ced7e5;
  background-image: url(http://illiweb.com/fa/empty.gif);
  background-repeat: repeat-x;
  border-bottom: 1px solid #9aa4b1;
  border-right: 1px dotted #b0bbcd;
  padding: 5px;
  text-align: center;
  }
    table.ipbtable td {
  padding: 5px;
  vertical-align: top;
  }
  </style>
  <!-- BEGIN topics_list_box -->
  <!-- BEGIN row -->
  <!-- BEGIN header_table -->
    <!-- BEGIN multi_selection -->
        <script type="text/javascript">
        function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
          var all_checked = true;
          for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
          if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
              all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
          }
          }
          document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
        }
        function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
          for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
          if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
              document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
          }
          }
        }
        </script>
    <!-- END multi_selection -->

    <div class="main-head">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
        <!-- END multi_selection -->
        <h1 class="page-title">{topics_list_box.row.L_TITLE} [{topics_list_box.row.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h1>
    </div>
    <div class="main-content">
    <table cellspacing="0" class="ipbtable">
        <thead>
          <tr>
                            <th class="icon"></th>
                            <th class="icon" style="width: 2%;"></th>
             
                            <th class="forum2">{L_TOPICS}</th>
              <th class="topics">{topics_list_box.row.L_REPLIES}</th>


           
           
                                    <th class="views">Tác giả</th>
                                      <th class="views">Xem</th>
              <th class="last last-post2">{topics_list_box.row.L_LASTPOST}</th>   

           
          </tr>
        </thead>
        <tbody class="statused">
  <!-- END header_table -->

  <!-- BEGIN header_row -->
  <strong>{topics_list_box.row.L_TITLE}</strong>
  <!-- END header_row -->

  <!-- BEGIN topic -->
    <!-- BEGIN table_sticky -->
        </tbody>
    </table>
    </div>

    <div class="main-head">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /  >
        <!-- END multi_selection -->
        <h2>{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_TITLE} [{topics_list_box.row.topic.table_sticky.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h2>
    </div>
    <div class="main-content">
    <table cellspacing="0" class="table">
        <thead>
          <tr>
                            <th class="icon"></th>
                            <th class="icon" style="width: 2%;"></th>
              <th class="forum2">{L_TOPICS}</th>
              <th class="topics">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_REPLIES}</th>
                            <th class="views">Tác giả</th>

           
                        <th class="views">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_VIEWS}</th>
           
              <th class="last last-post2">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_LASTPOST}</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody class="statused">
    <!-- END table_sticky -->
        <tr>
         
             
                    <td class="row1 centered">
                           
                <img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
             
                    </td>
              <!-- BEGIN single_selection -->
              <input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} />
              <!-- END single_selection -->
                            <td class="row1 centered"> {topics_list_box.row.ICON}</td>
              <td class="row1">
                            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}
              {topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}
              {topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
              <h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2>
                                    {topics_list_box.row.GOTO_PAGE_NEW} <span style="float:right"><div class="sao1690"></div></span>
                                    <script type="text/javascript">$(function(){if(1690>500){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating11.png"/>]</span>')};if(1690>400&&1690<500){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating12.png"/>]</span>')};if(1690>300&&1690<400){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating13.png"/>]</span>')};if(1690>200&&1690<300){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating14.png"/>]</span>')};if(1690>100&&1690<200){$(".sao1690").replaceWith('<span style="float:right">[<img src="http://i36.servimg.com/u/f36/17/76/06/16/rating15.png"/>]</span>')}});</script>
             
              </td>
         
          <td class="row2 centered <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.REPLIES}</td>
                    <td class="row1 centered author">{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</td>
          <td class="row2 centered <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.VIEWS}</td>
                    <td class="row1 lastaction <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME} <br/>{topics_list_box.row.L_BY} {topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</td>
          <!-- BEGIN multi_selection -->
                    <td><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
          <!-- END multi_selection -->
        </tr>
  <!-- END topic -->
  <!-- BEGIN no_topics -->
  <tr>
    <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
  </tr>
  <!-- END no_topics -->

  <!-- BEGIN bottom -->
        </tbody>
    </table>
    </div>
    <div class="main-foot clearfix">
        <!-- BEGIN multi_selection -->
        <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
        <!-- END multi_selection -->
        <p class="h2">{L_TOPICS} [{topics_list_box.row.bottom.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</p>
        <p class="options">
          <a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> {S_WATCH_FORUM} <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
        </p>
    </div>
  <!-- END bottom -->
  <!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
  <!-- END row -->
  <!-- END topics_list_box -->

  đó bạn

  #2 - Posted on 18/12/2013, 15:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tommy_phan
  avatar

  tommy_phan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 248
  Points : 321
  Thanks : 45

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 18/12/2013, 17:51

  Member
  sữa hoài mà không dc mới nhờ mấy bác

  #3 - Posted on 18/12/2013, 17:51
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:

  #4 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90