Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Help]- Giúp mình với!

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  caotri0508
  avatar

  caotri0508

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 111
  Points : 120
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 5/1/2013, 13:54

  Member


  - Bạn nào có code memberlist vs search thì share mình với chứ không chạy được code cũ nên mình xóa mất rồi lo lắng

  - Mình cảm ơn nhiều

  #1 - Posted on 5/1/2013, 13:54
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 5/1/2013, 13:59

  Administrator
  [You must be registered and logged in to see this link.]

  #2 - Posted on 5/1/2013, 13:59

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  caotri0508
  avatar

  caotri0508

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 111
  Points : 120
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 5/1/2013, 14:05

  Member
  Cái Nav của mình thì chạy được hết : trang chủ,đăng kí,đăng nhập nhưng không biết sao nó ko chạy được cái thành viên và tìm kiếm chắc lỗi code rồi bạn Chupy có cách nào không giúp mình với tan nát cõi lòng

  #3 - Posted on 5/1/2013, 14:05
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 5/1/2013, 14:15

  Administrator
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  đọc kĩ đi nhá ^^

  #4 - Posted on 5/1/2013, 14:15

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  caotri0508
  avatar

  caotri0508

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 111
  Points : 120
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 5/1/2013, 14:58

  Member
  Đọc rồi mà mình còn chưa có kiến thức nhiều nên ko hiểu gì hết bạn ơi cười nhăn răng

  #5 - Posted on 5/1/2013, 14:58
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 5/1/2013, 16:48

  Administrator
  ném header lên đây T_T

  #6 - Posted on 5/1/2013, 16:48

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  caotri0508
  avatar

  caotri0508

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 111
  Points : 120
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 5/1/2013, 20:18

  Member
  - Header đó bạn:
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {

          var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
          var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

          if (width_max > 0)
          {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
              });

              if (slid_vert)
              {
                var height_max = h_perso;

                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                      height_max = $(this).height();
                    }
                } );

                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }

              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
          "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
    _gaq.push(['_trackPageLoadTime']);

    <!-- BEGIN google_analytics_code_bis -->
    _gaq.push(['b._setAccount', '{G_ANALYTICS_ID_BIS}']);
    _gaq.push(['b._trackPageview']);
    <!-- END google_analytics_code_bis -->

      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>

  <body id="phpbb" class="section-index ltr js">


    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
          <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
          {LOGIN_POPUP_MSG}
          <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
          </div>
        </div>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

  <script type="text/javascript">
      // <![CDATA[
      $("body").removeClass("nojs").addClass("js");
      // ]]>
      </script>
   
       
       
    <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
          <div class="container_IE">
              <div class="pun">
               
                <div id="pun-head">
                   
                </div>

                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                      <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->

                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                      <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->
   <div class="noise">
      <div id="wrap" style="width: 80%;">
       
       
        <p class="skiplink"><a href="#start_here">Bỏ qua nội dung</a></p>
        <div id="header">
          <div class="float-left">
         
              <h1>Link - Chia sẻ niềm đam mê</h1>
         
          </div>
         
         
          <div class="float-right">
              <div class="quicksearch">
                 
                      <form action="/search?" method="get" id="search">
                          <fieldset>
                              <input name="search_keywords" id="keywords" type="text" maxlength="128" value="Tìm kiếm…" onclick="if(this.value=='Tìm kiếm…')this.value='';" onblur="if(this.value=='')this.value='Tìm kiếm…';">
                              <!--<input class="button2" value="Tìm kiếm" type="submit" />--><br>
                             
                          </fieldset>
                          </form>
                     
                  </div>
              </div>
          <div style="clear: both;"></div>
      </div>
            <div style="clear: both;"></div>
            <div id="nav-wrap-left"></div>
            <div id="nav-wrap-right"></div>
            <div id="nav">
      <ul>

              <li class="active">
                <a href="/forum"><img src="http://demo.phpbb3styles.net/styles/absolution/theme/images/nav-home.png" width="16" height="16" alt="">Trang chủ</a>
              </li>
           
                                  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
            <li class="float-right">
               
                    <a href="/login"><img src="http://demo.phpbb3styles.net/styles/absolution/theme/images/key.png" width="16" height="16" alt="">Đăng nhập</a>             
                 
              </li>
              <li class="divider float-right"></li>
             
             
                <li class="float-right">
                    <a href="/register"><img src="http://demo.phpbb3styles.net/styles/absolution/theme/images/add.png" width="16" height="16" alt="">Đăng ký</a>
                  </li>
                   
                   
                          <!-- END switch_user_logged_out -->
                                                <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
                      <li class="float-right">
               
                    <a href="/profile?mode=editprofile"><img src="http://tccb.neu.edu.vn/themes/neu/images/news/comment_add.png" width="16" height="16" alt="">Lí lịch</a>             
                 
              </li>
          <li class="float-right">
               
                    <a href="/login?logout"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/post_o10.png" width="16" height="16" alt="">Thoát</a>             
                 
              </li>
              <li class="divider float-right"></li>
             
             
                <li class="float-right">
                    <a href="{U_PRIVATEMSGS}" onmouseover="mouseoversound.playclip()" onclick="clicksound.playclip()"><img src="http://www.lic.vnu.vn/website//templates/tttv/images/emailButton.png" width="16" height="16" alt="">{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>
                  </li>
                                            <!-- END switch_user_logged_in -->
                   
                   
                   
                   
                  <li class="divider float-right"></li>
             
                  <li class="float-right">
                      <a href="./search.php?style=607"><img src="http://demo.phpbb3styles.net/styles/absolution/theme/images/search.png" width="16" height="16" alt="">Tìm kiếm</a>
                                         
                  </li>
                  <li class="divider float-right"></li>
             
                  <li class="float-right">
                      <a href="./memberlist.php?style=607"><img src="http://demo.phpbb3styles.net/styles/absolution/theme/images/nav-members.png" width="16" height="16" alt="">Thành viên</a>
                  </li>
                  <li class="divider float-right"></li>
                   

      </ul>
  </div>
                    <a name="start_here"></a>
                    <div id="page-body">
          <div class="contentpadding">
         
       
       
                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                            <div id="container">
                                <div id="content">
                                  <div id="{ID_LEFT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                      {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                                  <div id="main">
                                      <div id="main-content">

  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                  </div>
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
              </div>
          </div>
        </div>
    </div></div></div></div></div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->
  <script type="text/javascript">
  /*Xem nhanh topic
   *Viết bởi Rideem3
   */

  if (/\/?f\d+.*/.test(window.location.pathname)) {
      $(function () {
          $('a.topictitle').after('<a href="#" style="margin-left: 5px;" class="preview_topic"><img src="http://png-2.findicons.com/files/icons/573/must_have/16/preview.png"/></a>');
          $('.preview_topic').click(function () {
              var url = this.previousSibling.href;
              $('body').prepend('<div style="width: 100%; height: 100%; position: fixed; top: 0px; left: 0px; z-index: 10000; opacity: 0.4; background-color: #292020;" class="modal" id="document_modal"></div>');
              $('.pun').prepend('<div id="topic_popup" class="popupWrapper" style="z-index: 10001;"></div>');
              $('#topic_popup').load(url + ' .post:first', function () {
                  $('#document_modal').click(function () {
                      $('#document_modal, #topic_popup').remove();
                  });
              });
              return false;
          });
      });
  }

  </script>
  <!-- Bảng thông báo hotrofm -->
  <div style="color: #FFF;padding: 5px;position: fixed;width: 250px;background: rgba(181, 33, 0, 0.62);border: 1px inset #000;border-radius: 5px;top: 40px;right: 9px;text-align: center;">Từ ngày 05/01/2013<br>bổ sung 2 tính năng mới :<br>1. Tính năng xem nhanh  <br>2. Tính năng like bài viết. <br>3. Đang update...</div>
  <!-- Bảng thông báo hotrofm -->


    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

      <div id="container12">
    <div id="topnav" class="topnav"> Tạo một tài khoản? <a href="login" class="signin" style=""><span>Login</span></a>
   <a href="/register" class="register" style=""><span>Register</span></a> </div>
    <fieldset id="signin_menu" style="display: none; ">

                              <form action="/login?redirect=/" method="post" name="form_login" id="signin">

        <label for="username">Tên Đăng Nhập</label>
   <input class="field" id="log" type="text" size="10" name="username">
          <label for="password">Mật Khẩu</label>
  <input class="field" id="pwd" type="password" size="10" name="password">
   <input id="signin_submit" class="bt_login" type="submit" name="login" value="Đăng nhập">
   <label>
    <input name="rememberme" id="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever">  Nhớ tôi</label>
        <p class="forgot"> <a href="profile?mode=sendpassword">Quên mật khẩu</a> </p>


                  <div class="clear"></div>
   </form>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(function(){$('#signin').attr('action','/login?redirect='+this.location.pathname);});//]]></script>

    </fieldset>
  </div> 
   
      <!-- END switch_user_logged_out -->
       

  #7 - Posted on 5/1/2013, 20:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  caotri0508
  avatar

  caotri0508

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 111
  Points : 120
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 6/1/2013, 17:48

  Member
  up cười nhăn răng

  #8 - Posted on 6/1/2013, 17:48
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:

  #9 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90