Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] viewtopic_body của nằm ngang gần giống vbb - punbb

Trang 8 trong tổng số 8 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 24/10/2012, 14:25

  S.mod
  First topic message reminder :

  Demo :

  Hướng dẫn :

  Thay tất cả viewtopic_body = code
  [Bài viết không bị Ẩn]
  Code:
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
  addthis_close();
  addthis_close();
  }
  });
  });
  //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
  <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
  <li>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
  insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
  //]]>
  </script>
  </li>
  <!-- END switch_plus_menu -->
  <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
  <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
  <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
  <!-- END watchtopic -->
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs noprint">
  <p class="crumbs">
  <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
  <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
  <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
  <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
  <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
  <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
  </span>
  <!-- END switch_twitter_btn -->
  <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
  <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
  <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
  </span>
  <!-- END switch_fb_likebtn -->
  </p>
  </div>

  <div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  <!-- END topicpagination -->
  <p class="posting">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
  <!-- END switch_user_authpost -->

  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </p>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}
  <div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">
  <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>  
  {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
  </p>
  </div>

  <div class="main-content topic">
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
  <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  <h2>
  <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
  {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
  </h2>
  </div>

  <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  <div class="user">
  <div class="user-ident">
  <h4 class="username">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</h4>
  <div class="user-basic-info">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_010.png" alt="" width="12" height="11"/>
  </td>
  <td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_011.png" width="auto" height="11">
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_011.png" alt="" width="6" height="11"/>
  </td>
  <td>
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_012.png" alt="" width="11" height="11"/>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_013.png" width="12">
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_013.png" alt="" width="12" height="7"/>
  </td>
  <td align="center">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </td>
  <td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_014.png" width="11">
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_014.png" alt="" width="11" height="6"/>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_015.png" alt="" width="12" height="12"/>
  </td>
  <td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_016.png" width="auto" height="12">
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_016.png" alt="" width="7" height="12"/>
  </td>
  <td>
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_017.png" alt="" width="11" height="12"/>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table><br />

  <table width="140px">
  <tr>
  <td>
  <div class="">
  <fieldset style="border: 1px solid; margin: 5px; padding: 5px 10px;"><legend>Cấp bậc</legend>
  <FONT face="Times New Roman">
  <B>
  <font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#EDEA1F">
  <marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
  </B>
  </FONT>
  </div></td>
  </tr>
  </table>
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  </div>
  </div>
  <div class="user-info">
  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <div class=tonghoangtin>
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  </div>
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </div>
  </div>

  <div class="post-entry">
  <div class="entry-content">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
  <!-- END switch_vote -->

  <!-- BEGIN switch_bar -->
  <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
  <!-- END switch_vote_plus -->

  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
  <!-- END switch_vote_minus -->
  </div>
  <!-- END switch_bar -->

  <!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
  <!-- END switch_no_bar -->

  <!-- BEGIN switch_vote -->
  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
  <!-- END switch_vote -->
  </div>
  <!-- END switch_vote_active -->
  <div>
  <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
  <!-- BEGIN switch_attachments -->
  <dl class="attachbox">
  <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
  <dd>
  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
  <dl class="file">
  <dt>
  <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

  <!-- BEGIN switch_dl_att -->
  <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
  <!-- END switch_dl_att -->

  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
  <!-- END switch_no_dl_att -->
  </dt>

  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
  <dd>
  <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
  </dd>
  <!-- END switch_no_comment -->

  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
  <dd>
  <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
  </dd>
  <!-- END switch_no_dl_att -->

  <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
  </dl>
  <!-- END switch_post_attachments -->
  </dd>
  </dl>
  <!-- END switch_attachments -->
  <div class="clear"></div>
  </div>
  <p>
  {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
  </p>
  </div>
  </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_signature -->
  <div class="sig-content">
  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
  </div>
  <!-- END switch_signature -->

  <div class="postfoot">
  <div class="user-contact">
  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
  </div>
  <div class="post-options">
  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  </div>
  <div style="clear:both;"></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <!-- BEGIN first_post_br -->
  </div>
  <hr id="first-post-br" />
  <div class="main-content topic">
  <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  </div>

  <div class="main-foot clearfix">
  <p class="h2">
  <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>  
  {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
  </p>
  <p class="options">
  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

  <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
  <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  {S_TOPIC_ADMIN}
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  </p>
  </div>

  <a name="bottomtitle"></a>

  <div class="paged-foot clearfix">
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  <!-- END topicpagination -->
  <p class="posting">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
  <!-- END switch_user_authpost -->

  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </p>
  </div>

  </div>

  <div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
  <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
  <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
  </p>
  </div>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
  <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
  <div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
  <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
  </div>
  <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
  <div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
  <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
  <div class="main-content clearfix">
  <!-- BEGIN link -->
  » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
  <!-- END link -->
  </div>
  </div>
  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
  <div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
  </div>
  <table class="main-content frm">
  <tr>
  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
  <td class="logo">
  <img src="{RULE_IMG_URL}" />
  </td>
  <!-- END switch_forum_rule_image -->
  <td class="rules entry-content">
  {RULE_MSG}
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <div id="pun-info" class="main">
  <div class="main-content">
  <div id="stats">
  <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
  </div>
  </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

  [/Bài viết không bị Ẩn]

  Nguồn : hoangtjn.tk

  :Bài viết không bị Ẩn:

  #1 - Posted on 24/10/2012, 14:25

  __________________________________________________________________________________________
  FORUM GAME:  NGOINHAGAME.COM
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info
  avatar

  duy357
  avatar

  duy357

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 72
  Points : 79
  Birthday : 26/12/1997
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :176

  Đăng vào:on 9/11/2013, 14:02

  Member
  like bác phát

  #176 - Posted on 9/11/2013, 14:02
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  BF.Zone
  avatar

  BF.Zone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 94
  Points : 96
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :177

  Đăng vào:on 12/11/2013, 03:51

  Member
  sssss

  #177 - Posted on 12/11/2013, 03:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  VnGame
  avatar

  VnGame

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 63
  Points : 64
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :178

  Đăng vào:on 30/12/2013, 10:40

  Member
  xemmmmmmmmmmmmmm

  #178 - Posted on 30/12/2013, 10:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  karim
  avatar

  karim

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 97
  Points : 99
  Thanks : 4

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :179

  Đăng vào:on 8/1/2014, 08:15

  Member
  gooooooooooooooood

  #179 - Posted on 8/1/2014, 08:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nkoc_dt0
  avatar

  nkoc_dt0

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 132
  Points : 136
  Birthday : 01/03/1995
  Thanks : 4
  Đến từ : Việt Nam

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :180

  Đăng vào:on 19/2/2014, 04:57

  Member
  ssssssssssssssss

  #180 - Posted on 19/2/2014, 04:57
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  gameprivate
  avatar

  gameprivate

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 21
  Points : 22
  Birthday : 16/07/1995
  Thanks : 3
  Đến từ : hà nội

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :181

  Đăng vào:on 1/3/2014, 16:31

  Member
  đẹp quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  #181 - Posted on 1/3/2014, 16:31
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Sarrchi
  avatar

  Sarrchi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 38
  Points : 38
  Birthday : 14/08/1999
  Thanks : 0
  Đến từ : htmfamily.forumvi.com

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :182

  Đăng vào:on 2/3/2014, 15:53

  Member
  coiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  #182 - Posted on 2/3/2014, 15:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Xmen8X
  avatar

  Xmen8X

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 384
  Points : 501
  Thanks : 51

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :183

  Đăng vào:on 30/9/2014, 06:21

  Member
  Code:
  [code][code][code][code][/code][/code][/code][/code]

  #183 - Posted on 30/9/2014, 06:21
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Củ Cải
  avatar

  Củ Cải

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 7
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :184

  Đăng vào:on 22/10/2015, 21:22

  Member
  k đc

  #184 - Posted on 22/10/2015, 21:22
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :185

  Đăng vào:

  #185 - Posted

  Trang 8 trong tổng số 8 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90