Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] viewtopic_body của nằm ngang gần giống vbb - punbb

Trang 1 trong tổng số 8 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  An Nguyễn
  avatar

  An Nguyễn

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 660
  Points : 1092
  Birthday : 27/06/1995
  Thanks : 262
  Đến từ : Bà Rịa - Vũng Tàu

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info

  S.mod
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 24/10/2012, 14:25

  S.mod
  Demo :

  Hướng dẫn :

  Thay tất cả viewtopic_body = code
  [Bài viết không bị Ẩn]
  Code:
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
  if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
  addthis_close();
  addthis_close();
  }
  });
  });
  //]]>
  </script>

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
  <ul>
  <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
  <li>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
  var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
  var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
  var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
  var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
  var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
  insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
  //]]>
  </script>
  </li>
  <!-- END switch_plus_menu -->
  <li><a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pub=forumotion">{L_SHARE}</a></li>
  <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
  <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
  <!-- END watchtopic -->
  </ul>
  <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
  <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs noprint">
  <p class="crumbs">
  <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
  <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
  <!-- BEGIN switch_twitter_btn -->
  <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
  <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
  <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
  </span>
  <!-- END switch_twitter_btn -->
  <!-- BEGIN switch_fb_likebtn -->
  <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
  <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
  </span>
  <!-- END switch_fb_likebtn -->
  </p>
  </div>

  <div class="main paged">
  <div class="paged-head clearfix">
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  <!-- END topicpagination -->
  <p class="posting">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
  <!-- END switch_user_authpost -->

  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </p>
  </div>
  {POLL_DISPLAY}
  <div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">
  <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>  
  {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
  </p>
  </div>

  <div class="main-content topic">
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
  <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  <h2>
  <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
  {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
  </h2>
  </div>

  <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
  <div class="user">
  <div class="user-ident">
  <h4 class="username">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</h4>
  <div class="user-basic-info">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tbody>
  <tr>
  <td>
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_010.png" alt="" width="12" height="11"/>
  </td>
  <td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_011.png" width="auto" height="11">
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_011.png" alt="" width="6" height="11"/>
  </td>
  <td>
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_012.png" alt="" width="11" height="11"/>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_013.png" width="12">
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_013.png" alt="" width="12" height="7"/>
  </td>
  <td align="center">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
  </td>
  <td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_014.png" width="11">
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_014.png" alt="" width="11" height="6"/>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_015.png" alt="" width="12" height="12"/>
  </td>
  <td background="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_016.png" width="auto" height="12">
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_016.png" alt="" width="7" height="12"/>
  </td>
  <td>
  <img src="http://r15.imgfast.net/users/1514/36/53/26/album/thtx_017.png" alt="" width="11" height="12"/>
  </td>
  </tr>
  </tbody>
  </table><br />

  <table width="140px">
  <tr>
  <td>
  <div class="">
  <fieldset style="border: 1px solid; margin: 5px; padding: 5px 10px;"><legend>Cấp bậc</legend>
  <FONT face="Times New Roman">
  <B>
  <font size=3 style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#EDEA1F">
  <marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font>
  </B>
  </FONT>
  </div></td>
  </tr>
  </table>
  {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
  </div>
  </div>
  <div class="user-info">
  {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <div class=tonghoangtin>
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
  </div>
  <!-- END profile_field -->
  {postrow.displayed.POSTER_RPG}
  </div>
  </div>

  <div class="post-entry">
  <div class="entry-content">
  <!-- BEGIN switch_vote_active -->
  <div class="vote gensmall">
  <!-- BEGIN switch_vote -->
  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
  <!-- END switch_vote -->

  <!-- BEGIN switch_bar -->
  <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
  <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
  <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
  <!-- END switch_vote_plus -->

  <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
  <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
  <!-- END switch_vote_minus -->
  </div>
  <!-- END switch_bar -->

  <!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
  <!-- END switch_no_bar -->

  <!-- BEGIN switch_vote -->
  <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
  <!-- END switch_vote -->
  </div>
  <!-- END switch_vote_active -->
  <div>
  <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
  <!-- BEGIN switch_attachments -->
  <dl class="attachbox">
  <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
  <dd>
  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
  <dl class="file">
  <dt>
  <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

  <!-- BEGIN switch_dl_att -->
  <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
  <!-- END switch_dl_att -->

  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
  {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
  <!-- END switch_no_dl_att -->
  </dt>

  <!-- BEGIN switch_no_comment -->
  <dd>
  <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
  </dd>
  <!-- END switch_no_comment -->

  <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
  <dd>
  <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
  </dd>
  <!-- END switch_no_dl_att -->

  <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
  </dl>
  <!-- END switch_post_attachments -->
  </dd>
  </dl>
  <!-- END switch_attachments -->
  <div class="clear"></div>
  </div>
  <p>
  {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
  </p>
  </div>
  </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_signature -->
  <div class="sig-content">
  {postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}
  </div>
  <!-- END switch_signature -->

  <div class="postfoot">
  <div class="user-contact">
  {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
  </div>
  <div class="post-options">
  {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
  </div>
  <div style="clear:both;"></div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <!-- BEGIN first_post_br -->
  </div>
  <hr id="first-post-br" />
  <div class="main-content topic">
  <!-- END first_post_br -->
  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
  <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
  </div>

  <div class="main-foot clearfix">
  <p class="h2">
  <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>  
  {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
  </p>
  <p class="options">
  <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

  <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
  <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
  {S_TOPIC_ADMIN}
  <!-- END viewtopic_bottom -->
  </p>
  </div>

  <a name="bottomtitle"></a>

  <div class="paged-foot clearfix">
  <!-- BEGIN topicpagination -->
  <p class="paging">{PAGINATION}</p>
  <!-- END topicpagination -->
  <p class="posting">
  <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
  <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>  
  <!-- END switch_user_authpost -->

  <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
  <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
  <!-- END switch_user_authreply -->
  </p>
  </div>

  </div>

  <div class="pun-crumbs">
  <p class="crumbs">
  <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
  <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
  </p>
  </div>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->
  <div class="main" id="ptrafic_close" style="display:none">
  <div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
  <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
  </div>
  <div class="main" id="ptrafic_open" style="display:''">
  <div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">{PROMOT_TRAFIC_TITLE}</p>
  <p class="options"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="" border="0" /></a></p>
  </div>
  <div class="main-content clearfix">
  <!-- BEGIN link -->
  » <a href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
  <!-- END link -->
  </div>
  </div>
  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
  <div class="main-head clearfix">
  <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
  </div>
  <table class="main-content frm">
  <tr>
  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
  <td class="logo">
  <img src="{RULE_IMG_URL}" />
  </td>
  <!-- END switch_forum_rule_image -->
  <td class="rules entry-content">
  {RULE_MSG}
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <div id="pun-info" class="main">
  <div class="main-content">
  <div id="stats">
  <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
  </div>
  </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->

  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

  [/Bài viết không bị Ẩn]

  Nguồn : hoangtjn.tk

  :Bài viết không bị Ẩn:

  #1 - Posted on 24/10/2012, 14:25

  __________________________________________________________________________________________
  FORUM GAME:  NGOINHAGAME.COM
  Xem lý lịch thành viên http://xomnet.info
  avatar

  skin5fm
  avatar

  skin5fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 254
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 24/10/2012, 14:36

  Member
  chú An share view của anh ghi nguồn rõ nhé [You must be registered and logged in to see this link.].tk , mong các bạn vào tham quan cười nhăn răng

  #2 - Posted on 24/10/2012, 14:36
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Njzz
  avatar

  Njzz

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 146
  Points : 163
  Thanks : 13

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 24/10/2012, 17:15

  Member
  xem

  #3 - Posted on 24/10/2012, 17:15
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Em xinh
  avatar

  Em xinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 177
  Points : 189
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 24/10/2012, 18:26

  Member
  d yêu thế

  #4 - Posted on 24/10/2012, 18:26
  Xem lý lịch thành viên

  vientaycu

  vientaycu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 290
  Points : 339
  Thanks : 35

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 24/10/2012, 18:36

  Member
  xem

  #5 - Posted on 24/10/2012, 18:36
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  _Grand_
  avatar

  _Grand_

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 519
  Points : 625
  Thanks : 68
  Đến từ : Kingdom of Velder

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 24/10/2012, 18:45

  Member
  Xem

  #6 - Posted on 24/10/2012, 18:45
  Xem lý lịch thành viên http://fairytailfamily.1talk.net

  vientaycu

  vientaycu

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 290
  Points : 339
  Thanks : 35

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 24/10/2012, 18:46

  Member
  Không xài được

  #7 - Posted on 24/10/2012, 18:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 506
  Thanks : 90

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 24/10/2012, 20:46

  S.mod
  ko đc

  #8 - Posted on 24/10/2012, 20:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hery
  avatar

  hery

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 563
  Thanks : 149

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 25/10/2012, 05:47

  Member
  xem

  #9 - Posted on 25/10/2012, 05:47
  Xem lý lịch thành viên http://css-world.superforo.net/
  avatar

  steelis
  avatar

  steelis

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 244
  Points : 322
  Thanks : 48

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 25/10/2012, 20:59

  Member
  nhíu mày

  #10 - Posted on 25/10/2012, 20:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Em xinh
  avatar

  Em xinh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 177
  Points : 189
  Thanks : 10

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 25/10/2012, 21:06

  Member
  pm

  #11 - Posted on 25/10/2012, 21:06
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  famjly159
  avatar

  famjly159

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 109
  Points : 137
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 27/10/2012, 12:47

  Member
  xem

  #12 - Posted on 27/10/2012, 12:47
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sagittaurius
  avatar

  sagittaurius

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 269
  Points : 322
  Thanks : 37
  Đến từ : vngamer.ace.st

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 27/10/2012, 16:33

  Member
  ss

  #13 - Posted on 27/10/2012, 16:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  mrkunvl
  avatar

  mrkunvl

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 120
  Points : 147
  Birthday : 02/03/1996
  Thanks : 27

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://wjb.com.cn

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 27/10/2012, 16:39

  Member
  xem

  #14 - Posted on 27/10/2012, 16:39
  Xem lý lịch thành viên http://wjb.com.cn
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®
  avatar

  Sơn Ngây Ngô®

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 414
  Points : 506
  Thanks : 90

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 27/10/2012, 17:33

  S.mod
  sao ko có css

  #15 - Posted on 27/10/2012, 17:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  KingGame1
  avatar

  KingGame1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 180
  Points : 191
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 27/10/2012, 18:17

  Member
  g

  #16 - Posted on 27/10/2012, 18:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  vovanan
  avatar

  vovanan

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 291
  Points : 363
  Thanks : 24

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 27/10/2012, 18:52

  Member
  aaaaaa

  #17 - Posted on 27/10/2012, 18:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nh0kl0k
  avatar

  nh0kl0k

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 229
  Points : 243
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 27/10/2012, 22:19

  Member
  sxen

  #18 - Posted on 27/10/2012, 22:19
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hakuba
  avatar

  hakuba

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 337
  Points : 461
  Birthday : 01/01/1992
  Thanks : 111

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 4/11/2012, 15:07

  Member
  xem

  #19 - Posted on 4/11/2012, 15:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 4/11/2012, 15:46

  Member
  xen

  #20 - Posted on 4/11/2012, 15:46
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  xkhrok
  avatar

  xkhrok

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 55
  Points : 55
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 11/11/2012, 03:51

  Member
  Veamos gracias amigo

  #21 - Posted on 11/11/2012, 03:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Zin_Ken
  avatar

  Zin_Ken

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 343
  Points : 435
  Thanks : 26

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 11/11/2012, 16:07

  Member
  f

  #22 - Posted on 11/11/2012, 16:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Việt K
  avatar

  Việt K

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 18
  Points : 20
  Thanks : 2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 11/11/2012, 18:20

  Member
  uuuuuuuuuuuuuuuu

  #23 - Posted on 11/11/2012, 18:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  bikakavt
  avatar

  bikakavt

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 39
  Points : 50
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 16/11/2012, 15:33

  Member
  sssss

  #24 - Posted on 16/11/2012, 15:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Tiuz Nguyễn
  avatar

  Tiuz Nguyễn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 20
  Points : 27
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 17/11/2012, 21:06

  Member
  xẻm

  #25 - Posted on 17/11/2012, 21:06
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 8 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90