Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang Chủ 10x

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  pe_pi_kute
  avatar

  pe_pi_kute

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 98
  Points : 109
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 23/9/2012, 21:45

  Member
  Code:
  <html>
   
  <head>
  <meta http-equiv="[url=http://www.cntt-k3.biz/]Content-Type[/url]" content="[url=http://www.cntt-k3.biz/]text/html; charset=utf-8[/url]">
  <title>- -‘@’- .::  FORUM TEEN 10X ::. -‘@’- </title>
  </head>
  <td class="[url=http://www.cntt-k3.biz/]alt1[/url]"><table style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); border: 2px solid rgb(187, 187, 187); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;[/url]" align="[url=http://www.cntt-k3.biz/]center[/url]" border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" cellpadding="[url=http://www.cntt-k3.biz/]6[/url]" cellspacing="[url=http://www.cntt-k3.biz/]2[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]65%[/url]"><tbody><tr><td style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(49, 49, 49); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;[/url]" nowrap="[url=http://www.cntt-k3.biz/]nowrap[/url]"><span style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]cursor: pointer;[/url]" ;" onmouseout="[url=http://www.cntt-k3.biz/]hidetip();[/url]" class="[url=http://www.cntt-k3.biz/]c3luvmes cboxElement[/url]"><img src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt2110.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt2110.png[/url]"><img src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt_s10.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt_s10.png[/url]"></span></td><td style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]background: url([/url]"http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/master10.gif") repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255); color: rgb(49, 49, 49); border: 1px solid rgb(204, 204, 204); -moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]100%[/url]"><marquee behavior="[url=http://www.cntt-k3.biz/]scroll[/url]" onmouseover="[url=http://www.cntt-k3.biz/]this.stop()[/url]" onmouseout="[url=http://www.cntt-k3.biz/]this.start()[/url]" scrollamount="[url=http://www.cntt-k3.biz/]1[/url]" scrolldelay="[url=http://www.cntt-k3.biz/]15[/url]" direction="[url=http://www.cntt-k3.biz/]left[/url]" truespeed="[url=http://www.cntt-k3.biz/]truespeed[/url]"><span style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]margin-left: 0px;[/url]" class="[url=http://www.cntt-k3.biz/]modnew[/url]"><span onmouseover="[url=http://www.cntt-k3.biz/]showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);[/url]" onmouseout="[url=http://www.cntt-k3.biz/]hidetip();[/url]" style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]color: rgb(47, 47, 47); font-size: 16px;[/url]"><b><span style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]color: rgb(230, 27, 0);[/url]"><strong>Admin</strong></span> </b> nhắn với <span style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]color: rgb(255, 0, 154); font-weight: bold;[/url]">» tất cả mọi người :</span><span class="[url=http://www.cntt-k3.biz/]lovemes[/url]"> Chào mừng các bạn đến với  Teen10x<strong><font color="[url=http://www.cntt-k3.biz/]red[/url]">.::  ::.</font></strong><b><font color="[url=http://www.cntt-k3.biz/]red[/url]"> Hãy đăng kí làm thành viên để cùng giao lưu, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và kết bạn với mọi người nhé ♥♥♥</font></b></span><span style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]padding: 0px 40px;[/url]"></span></span></marquee></td></tr></tbody></table>
   <body style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]background: url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bg10.jpg) repeat center top;[/url]">
  <center>
  <table border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" cellpadding="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" cellspacing="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]875[/url]" id="[url=http://www.cntt-k3.biz/]table1[/url]">
      <tr>
          <td colspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]5[/url]">
        </td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]5[/url]"> </td>
      </tr>
     
     
      <tr>
          <td colspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]5[/url]">
          <img border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/top10.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/top10.png[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]875[/url]" height="[url=http://www.cntt-k3.biz/]17[/url]"></td>
   
      </tr>
      <tr>
          <td width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]19[/url]" rowspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]2[/url]">
          <img border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/left10.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/left10.png[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]19[/url]" height="[url=http://www.cntt-k3.biz/]396[/url]"></td>
         
          <!-------------------------MAIN------------------------------------------>
   
          <td align="[url=http://www.cntt-k3.biz/]center[/url]" valign="[url=http://www.cntt-k3.biz/]middle[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]556[/url]" rowspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]2[/url]">
          <center><img src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://images2.fanpop.com/images/photos/7000000/snsd-girls-generation-snsd-7062180-460-377.jpg]http://images2.fanpop.com/images/photos/7000000/snsd-girls-generation-snsd-7062180-460-377.jpg

   [/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]600[/url]" height="[url=http://www.cntt-k3.biz/]400[/url]"/></center>
   
   
         
          <!-------------------------/MAIN------------------------------------------>   
         
          <td width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]28[/url]" rowspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]2[/url]">
          <img border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/middle10.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/middle10.png[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]28[/url]" height="[url=http://www.cntt-k3.biz/]396[/url]"></td>
         
          <!---------------------------RIGHT MENU----------------------------------->
          <td valign="[url=http://www.cntt-k3.biz/]top[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]211[/url]" style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]background: url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bg_men10.png); width: 211px;[/url]">
          <table cellpadding="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" cellspacing="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]">
              <tr>
                  <td>
                      <a href="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://sweetcream-hot-new.yforum.biz/forum]/forum[/url]" target="[url=http://www.cntt-k3.biz/]_blank[/url]"onmouseover="[url=http://www.cntt-k3.biz/]vao4rum.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/vao4ru10.png'[/url]" onmouseout="[url=http://www.cntt-k3.biz/]vao4rum.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/vao4ru11.png'[/url]">
   
                      <img src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/vao4ru11.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/vao4ru11.png[/url]" name="[url=http://www.cntt-k3.biz/]vao4rum[/url]" border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]"></a>
   
                  </td>
              </tr>
             
              <tr>
                  <td>
                      <a href="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://conan.forum7.net/t2-topic#2]http://conan.forum7.net/t2-topic#2[/url]" target="[url=http://www.cntt-k3.biz/]_blank[/url]"onmouseover="[url=http://www.cntt-k3.biz/]blog.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/home10.png'[/url]" onmouseout="[url=http://www.cntt-k3.biz/]blog.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/home110.png'[/url]">
                      <img src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/blog210.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/blog210.png[/url]" name="[url=http://www.cntt-k3.biz/]blog[/url]" border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]"></a>
   
                  </td>
   
              </tr>
              <tr>
                  <td>
                      <a href="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://sweetcream-hot-new.yforum.biz/register]/register[/url]" target="[url=http://www.cntt-k3.biz/]_blank[/url]"onmouseover="[url=http://www.cntt-k3.biz/]dangky.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/dangky10.png'[/url]" onmouseout="[url=http://www.cntt-k3.biz/]dangky.src='http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/dangky11.png'[/url]">
                      <img src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/dangky11.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/dangky11.png[/url]" name="[url=http://www.cntt-k3.biz/]dangky[/url]" border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]"></a>
   
                  </td>
              </tr>
             
             
              <td align="[url=http://www.cntt-k3.biz/]center[/url]" valign="[url=http://www.cntt-k3.biz/]bottom[/url]">
                      <a href="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://mp3.zing.vn/]http://mp3.zing.vn/[/url]"><img border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/logo-b10.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/logo-b10.png[/url]" /></a>
   
                  </td>
              </tr>
              <tr>
               
          </table>
         
          </td>
         
         
          <!---------------------------/RIGHT MENU----------------------------------->
         
          <td width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]9[/url]" rowspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]2[/url]">
          <img border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/right10.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/right10.png[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]9[/url]" height="[url=http://www.cntt-k3.biz/]396[/url]"></td>
      </tr>
      <tr>
   
          <td align="[url=http://www.cntt-k3.biz/]center[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]211[/url]" style="[url=http://www.cntt-k3.biz/]background: url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bg_men11.png); width: 211px;[/url]">
             
          </td>
         
         
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]5[/url]">
          <a href="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://class/]http://class[/url]"><img border="[url=http://www.cntt-k3.biz/]0[/url]" src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bottom10.png]http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bottom10.png[/url]" width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]875[/url]" height="[url=http://www.cntt-k3.biz/]20[/url]"></a></td>
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]5[/url]"> </td>
   
      </tr>
      <tr>
          <td colspan="[url=http://www.cntt-k3.biz/]5[/url]">
          <p align="[url=http://www.cntt-k3.biz/]center[/url]"><b>
   
  <strong></strong><br>
  <font size="[url=http://www.cntt-k3.biz/]2[/url]" face="[url=http://www.cntt-k3.biz/]Tahoma[/url]" color="[url=http://www.cntt-k3.biz/]#FFFFFF[/url]">Chào mừng các bạn đến với Teen10x
        </font></b></td>

      </tr>
  </table>
  </center>
  </body>
  </SCRIPT><SCRIPT language=[url=http://www.cntt-k3.biz/]JavaScript1.1[/url]>
  alert(" Chào Mừng Bạn Đến Với Teen10x ")
  alert(" Chúc Vui Vẻ ở forum ^^! ")

  </SCRIPT>

  </html>
  <a href="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://www.forumvi.com/]http://www.forumvi.com[/url]" target="[url=http://www.cntt-k3.biz/]_blank[/url]"></a>
  <object width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]1[/url]" height="[url=http://www.cntt-k3.biz/]1[/url]"><param name="[url=http://www.cntt-k3.biz/]movie[/url]" value="[url=http://www.cntt-k3.biz/]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wOS8wNS9jLzQvInagaMEYzQ3YjRiYzE3MDk1NGI4ZTg4ZjFhYmI2ZDJjYjE3OGUdUngWeBXAzfEFsWeBCBNeSBMWeB3ZlIEZvInagaMEmUsICiBZWeB3UgfFNOU0R8MXw1[/url]" /><param name="[url=http://www.cntt-k3.biz/]quality[/url]" value="[url=http://www.cntt-k3.biz/]high[/url]" /><param name="[url=http://www.cntt-k3.biz/]wmode[/url]" value="[url=http://www.cntt-k3.biz/]transparent[/url]" /><embed width="[url=http://www.cntt-k3.biz/]1[/url]" height="[url=http://www.cntt-k3.biz/]1[/url]" src="[url=http://www.cntt-k3.biz/view-source:http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wOS8wNS9jLzQvInagaMEYzQ3YjRiYzE3MDk1NGI4ZTg4ZjFhYmI2ZDJjYjE3OGUdUngWeBXAzfEFsWeBCBNeSBMWeB3ZlIEZvInagaMEmUsICiBZWeB3UgfFNOU0R8MXw1]http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wOS8wNS9jLzQvInagaMEYzQ3YjRiYzE3MDk1NGI4ZTg4ZjFhYmI2ZDJjYjE3OGUdUngWeBXAzfEFsWeBCBNeSBMWeB3ZlIEZvInagaMEmUsICiBZWeB3UgfFNOU0R8MXw1[/url]" quality="[url=http://www.cntt-k3.biz/]high[/url]" wmode="[url=http://www.cntt-k3.biz/]transparent[/url]" type="[url=http://www.cntt-k3.biz/]application/x-shockwave-flash[/url]"></embed></object><br />

  #1 - Posted on 23/9/2012, 21:45
  Xem lý lịch thành viên

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90