Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share] Skin Trong suốt dạng win7

Trang 1 trong tổng số 3 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  ChimSeDiMua
  avatar

  ChimSeDiMua

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 223
  Points : 354
  Birthday : 03/04/1995
  Thanks : 125

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 16/9/2012, 11:42

  Member
  Demo:

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  hoặc

  [You must be registered and logged in to see this link.]

  Lưu ý: -Khi sử dụng không xóa tên người thiết kế dưới cùng forum

  Index body:

  Code:
  {JAVASCRIPT}
  {JAVASCRIPT}
   <div id="pun-info" class="boxFMvi main">
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">
              <h2>Khu vực tán gẫu chung</h2>
                    </div>
        </div>
          <iframe frameborder="0" width="100%" height="400px" onerror="firstchatfmvi()"
        src="/chatbox/index.forum?archives=1" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>
        <script type="text/javascript">
           function firstchatfmvi() {
              setTimeout(function () {
                 if ($("#chatfmvi").contents().find("#chatbox_option_disco").css("display") == "none") {
                    $("#chatfmvi")[0].contentWindow.CB_disconnect()
                 }
              }, 2000);
           }
        </script>
    </div>
                   
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
           <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
           <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
        <li><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_FORUMS_READ}</a></li>
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <div class="main">
     <!-- BEGIN message_admin_titre -->
     <div class="main-head">
        <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
     </div>
     <!-- END message_admin_titre -->

     <!-- BEGIN message_admin_txt -->
     <div id="pun-announcement">
        <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
     </div>
     <!-- END message_admin_txt -->
  </div>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <div class="main">
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  </div>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
   
   <div id="pun-info" class="boxFMvi main">
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">
              <h2>THỐNG KÊ</h2>
                    </div>
        </div>
   
    <div id="home-statis" class="blockbody formcontrols floatcontainer"> 
     
    <div id="wgo_birthdays" class="wgo_subblock section">
     
    <h3 class="blocksubhead">
     
    <img src="http://elive.vn/images/misc/birthday.png" alt="Chúc mừng sinh nhật ^^!" title="Chúc mừng sinh nhật ^^!">Chúc mừng sinh nhật ^^!</h3>
     
    <ol class="commalist">
    <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}</p>
      <p>{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
     
      </ol>
     
    </div> 
     
      <div id="wgo_onlineusers" class="wgo_subblock section">
     
    <h3 class="blocksubhead"><br>
        <h3 class="blocksubhead"><img src="http://elive.vn/images/misc/forum_stats.png" alt="Thống kê " title="Thống kê ">Thống kê </h3>
           
            <div>
             
            <p>{RECORD_USERS}</p>
  <p>{LOGGED_IN_USER_LIST}</p>
  <p>{L_ONLINE_USERS}</p>
  <p>{L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
           
              <p>{TOTAL_CHATTERS_ONLINE}</p>
   
     
      </div>
      </div>
       
        <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">
          <br>
         
         
            <div>
             
              <img src="http://elive.vn/images/misc/users_online.png" alt="Thành viên đang trực tuyến" title="Thành viên đang trực tuyến">Thành viên đang trực tuyến</h3>
     
     
      <div>
       
      <p>{TOTAL_USERS}</p>
  <p>{NEWEST_USER}</p>
    <p>{GROUP_LEGEND}</p>
              </div> </div> 
  <!-- END disable_viewonline -->
    </div>
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
     <div class="user_login_form main-box center">
        <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
        <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
        <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
        {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
        <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
        <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
        <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_connect -->
     </div>
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
         
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <div class="main-content">
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <ul id="pun-legend"> <br>
     <li>
        <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
        <img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /> {L_FORUM_LOCKED}
     </li>
  </ul>
  <!-- END switch_legend -->
                   
  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
     appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true,
     oauth: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  Index box:

  Code:
  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
     <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
           <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
           <table cellspacing="0" class="table">
              <thead>
                 <tr>
                    <th class="tcl">{L_FORUM}</th>
                    <th class="tc2">{L_TOPICS}</th>
                    <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                    <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
                 </tr>
              </thead>
              <tbody class="statused">
     <!-- END tablehead -->

     <!-- BEGIN forumrow -->
                                   
                         
                 <tr>
                    <td class="tcl" style="padding-right: 0px; padding-left:56px;">
                       <span class="status" style="margin-right: -32px;margin-left: -62px;">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                       </span>
                                                 
                     <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">
                                                  <h{catrow.forumrow.LEVEL} onmouseover="show_tooltip(this, $(this).next().html(), 'FMvi.Org')" class="hierarchy">
                                  <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
                              </h{catrow.forumrow.LEVEL}>

                                                    <div id="toggle_background" style="display: none;">  <div class="tipchuthich"><div style="padding:10px">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div></div></div> </div>
                                                     
                       <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                    <br>   <br />
                  {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                       <!-- END switch_moderators_links -->
                       
  <div id="smallrum">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</div>
                       <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}</div>
                    </td>
                    <td class="tc2"><div class="for_box">{catrow.forumrow.TOPICS}<span>Chủ đề</span></div></td>
                    <td class="tc3"><div class="for_box">{catrow.forumrow.POSTS}<span>Bài viết</span></div></td>
                    <td class="tcr">
                       <span>
                                                          <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                       <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                       <!-- END switch_topic_title -->
                                                            {catrow.forumrow.USER_LAST_POST} </div>
                                                    </span>
                                                         
                                            </td>
                                         
                 </tr>
                                   
                               
     <!-- END forumrow -->

     <!-- BEGIN tablefoot -->
                                 
              </tbody>
                           
           </table>
                   
        </div>

     <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>
   
  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
     <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
     </ul>
     <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
     <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
     </p>
     <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->

  <script type="text/javascript">
  $(".subforumFMvi a").each(function () {
    $(this).replaceWith('<option value="' + $(this).attr("href") + '">|-- ' + $(this).text() + '</option>');
  });
  $(".subforumFMvi option").each(function () {
    $(this).appendTo($(this).parent().prev())
  });
  $(".subforumFMvi").each(function () {
    if ($(this).text() == "") {
        $(this).prev().remove();
        $(this).remove();
    } else {
        $(this).prev().show()
    }
  });
  </script>

  Overall footer begin:

  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <div>
     <div>
        <div>
           <div>
              <div>
                 <div>
                    <div>
                       <div>
  <!-- END html_validation -->
                       </div>
                    </div>
                 </div>
              </div>
           </div>
           <div id="{ID_RIGHT}">
              <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
              {giefmod_index2.MODVAR}
              <!-- BEGIN saut -->
              <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
              <!-- END saut -->
              <!-- END giefmod_index2 -->
           </div>
        </div>
     </div>
  </div>
  <div id="pun-foot">
     <div id="pun-about" class="clearfix">
        <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
           <fieldset>
              <p><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
              {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
           </fieldset>
        </form>
        <ul>
           <li>
  <!-- BEGIN html_validation -->
           </li>
        </ul>
     </div>
  </div>
  <!-- END html_validation -->

  #1 - Posted on 16/9/2012, 11:42
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to
  avatar

  ChimSeDiMua
  avatar

  ChimSeDiMua

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 223
  Points : 354
  Birthday : 03/04/1995
  Thanks : 125

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 16/9/2012, 11:43

  Member
  Overall footer end:


  Nguồn: Hotrofm.com

  #2 - Posted on 16/9/2012, 11:43
  Xem lý lịch thành viên http://totien106.us.to
  avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 16/9/2012, 11:54

  Administrator
  thích yêu thế cười ngoác miệng

  #3 - Posted on 16/9/2012, 11:54

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  ngauhungbatchot2703
  avatar

  ngauhungbatchot2703

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 328
  Points : 414
  Birthday : 27/03/1999
  Thanks : 56
  Đến từ : W7

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://theworl.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 16/9/2012, 12:42

  Member
  xem

  #4 - Posted on 16/9/2012, 12:42
  Xem lý lịch thành viên http://theworl.123.st/
  avatar

  Administrator
  avatar

  Administrator

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 722
  Points : 11645
  Birthday : 16/11/1996
  Thanks : 757

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 16/9/2012, 12:45

  Administrator
  đẹp

  #5 - Posted on 16/9/2012, 12:45

  __________________________________________________________________________________________

  Đọc bài hay thì nhớ like ! thì mới hỗ trợ + share code ngon nhé cười nhăn răng
  I ♥️ you, Khách viếng thăm

  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Skin4Fm
  avatar

  Skin4Fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 392
  Points : 457
  Birthday : 06/06/1991
  Thanks : 52
  Đến từ : Skin4Fm.Com

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 16/9/2012, 13:09

  Member
  hay đó

  #6 - Posted on 16/9/2012, 13:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dang0123
  avatar

  dang0123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 191
  Points : 224
  Thanks : 23
  Đến từ : trời

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 16/9/2012, 13:42

  Member
  xemmmmmmmmmmm

  #7 - Posted on 16/9/2012, 13:42
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dr.fwin
  avatar

  dr.fwin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 594
  Points : 1078
  Thanks : 422
  Đến từ : Hà Nội

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://all-4you.tk

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 16/9/2012, 13:47

  Member
  đỉnh thiệt

  #8 - Posted on 16/9/2012, 13:47
  Xem lý lịch thành viên http://all-4you.tk
  avatar

  famjly159
  avatar

  famjly159

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 109
  Points : 137
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 16/9/2012, 14:04

  Member
  xem

  #9 - Posted on 16/9/2012, 14:04
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  24h...CậuéC
  avatar

  24h...CậuéC

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 789
  Points : 1026
  Thanks : 155
  Đến từ : Về nhà mà thể hiện

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 16/9/2012, 15:33

  Member
  cái này share trước rồi mà =.="

  #10 - Posted on 16/9/2012, 15:33
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Chicken™
  avatar

  Chicken™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 42
  Points : 81
  Thanks : 37
  Đến từ : Hotrofm.com

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 16/9/2012, 16:20

  Member
  JensY CậuéC đã viết:cái này share trước rồi mà =.="

  Vâng. đã share trước nhưng bài của bạn vi phạm bản quyền => đã bị Chupy close.

  #11 - Posted on 16/9/2012, 16:20
  Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/
  avatar

  Boyknight96
  avatar

  Boyknight96

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 137
  Points : 168
  Thanks : 7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 17/9/2012, 15:22

  Member
  xem

  #12 - Posted on 17/9/2012, 15:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  prince2121
  avatar

  prince2121

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 353
  Points : 460
  Birthday : 18/12/1997
  Thanks : 93

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://war3naruto.us.to

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 17/9/2012, 17:52

  Member
  xem

  #13 - Posted on 17/9/2012, 17:52
  Xem lý lịch thành viên http://war3naruto.us.to
  avatar

  Mr.Lee
  avatar

  Mr.Lee

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 742
  Points : 1241
  Birthday : 04/05/1990
  Thanks : 381

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 18/9/2012, 10:43

  Member
  like

  #14 - Posted on 18/9/2012, 10:43
  Xem lý lịch thành viên http://www.haivl.com/uploader/11917
  avatar

  ngoctuan_py
  avatar

  ngoctuan_py

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 300
  Points : 361
  Thanks : 55

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 18/9/2012, 10:52

  Member
  coi

  #15 - Posted on 18/9/2012, 10:52
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Chicken™
  avatar

  Chicken™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 42
  Points : 81
  Thanks : 37
  Đến từ : Hotrofm.com

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 18/9/2012, 12:02

  Member
  the_dav đã viết:
  Chicken™️ đã viết:
  JensY CậuéC đã viết:cái này share trước rồi mà =.="

  Vâng. đã share trước nhưng bài của bạn vi phạm bản quyền => đã bị Chupy close.

  skin thằng nào làm mà đẹp zay ta hi hi hi hi

  ứ biết. há há

  #16 - Posted on 18/9/2012, 12:02
  Xem lý lịch thành viên http://www.hotrofm.com/
  avatar

  baotranno123
  avatar

  baotranno123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 368
  Points : 428
  Thanks : 28

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 18/9/2012, 18:38

  Member
  thank nhieu

  #17 - Posted on 18/9/2012, 18:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ken_Vin
  avatar

  Ken_Vin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 384
  Points : 670
  Birthday : 03/10/1997
  Thanks : 92

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 18/9/2012, 19:53

  Member
  xem

  #18 - Posted on 18/9/2012, 19:53
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  harryumefor
  avatar

  harryumefor

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 526
  Points : 617
  Birthday : 16/07/1998
  Thanks : 77

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 19/9/2012, 13:54

  Member
  xem

  #19 - Posted on 19/9/2012, 13:54
  Xem lý lịch thành viên http://math.123.st
  avatar

  steelis
  avatar

  steelis

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 244
  Points : 322
  Thanks : 48

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 19/9/2012, 19:14

  Member
  Cám ơn

  #20 - Posted on 19/9/2012, 19:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  formylove249
  avatar

  formylove249

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 12
  Points : 14
  Thanks : 2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 21/9/2012, 10:08

  Member
  troi

  #21 - Posted on 21/9/2012, 10:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Boyknight96
  avatar

  Boyknight96

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 137
  Points : 168
  Thanks : 7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 22/9/2012, 18:18

  Member
  làm sao đổi trang nền ở sau zậy

  #22 - Posted on 22/9/2012, 18:18
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  junalone
  avatar

  junalone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 336
  Birthday : 01/01/1994
  Thanks : 84

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 22/9/2012, 19:12

  Member
  like rùi nhé cổ vũ

  #23 - Posted on 22/9/2012, 19:12
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com
  avatar

  Omega131
  avatar

  Omega131

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 6
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 23/9/2012, 06:10

  Member
  xem

  #24 - Posted on 23/9/2012, 06:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  người vô hình
  avatar

  người vô hình

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 547
  Points : 814
  Thanks : 188

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 28/9/2012, 13:55

  Moderagerator
  xem

  #25 - Posted on 28/9/2012, 13:55
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Trang 1 trong tổng số 3 trang Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90