Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Code] Trang tỏ tình đẹp

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Êu Ngáo VL
  avatar

  Êu Ngáo VL

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1725
  Points : 7059
  Birthday : 08/11/2000
  Thanks : 3826

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 27/6/2012, 16:18

  Administrator
  Demo :
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Codes :
  Code:
  <head><title>.--> Gift->To->Mylove <--</title>

  <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

  <script>     

  window.scrollBy(0, 1)     

  window.resizeTo(0,0)     

  window.moveTo(0,0)               

  //setInterval("move()",30);     

  setTimeout("move()", 1);     

  var mxm=50     

  var mym=25     

  var mx=0     

  var my=0     

  var sv=50     

  var status=1   

  var szx=0     

  var szy=0     

  var c=255     

  var n=0     

  var sm=30     

  var cycle=2     

  var done=2     

  function move()     

     {     

     if (status == 1)     

        {     

        mxm=mxm/1.05     

        mym=mym/1.05     

        mx=mx+mxm     

        my=my-mym     

        mxm=mxm+(400-mx)/100     

        mym=mym-(300-my)/100     

        window.moveTo(mx,my)     

        rmxm=Math.round(mxm/10)     

        rmym=Math.round(mym/10)     

        if (rmxm == 0)     

           {     

           if (rmym == 0)     

              {     

              status=2     

              }     

           }     

        }     

     if (status == 2)     

        {     

        sv=sv/1.1     

        scrratio=1+1/3     

        mx=mx-sv*scrratio/2     

        my=my-sv/2     

        szx=szx+sv*scrratio     

        szy=szy+sv     

        window.moveTo(mx,my)     

        window.resizeTo(szx,szy)     

        if (sv < 0.1)     

           {     

           status=3     

           }     

        }     

     if (status == 3)     

        {     

        document.fgColor=0xffffFF     

        c=c-16     

        if (c<0)     

           {status=8}     

        }     

     if (status == 4)     

        {     

        c=c+16     

        document.bgColor=c*65536     

        document.fgColor=(255-c)*65536     

        if (c > 239)     

           {status=5}     

        }     

     if (status == 5)     

        {     

        c=c-16     

        document.bgColor=c*65536     

        document.fgColor=(255-c)*65536     

        if (c < 0)     

           {     

           status=6     

           cycle=cycle-1     

           if (cycle > 0)     

              {     

              if (done == 1)     

                 {status=7}     

              else     

                 {status=4}     

              }     

           }     

        }     

     if (status == 6)     

        {     

        document.title = "LlyKil"     

        alert("LlyKil")     

        cycle=2     

        status=4     

        done=1     

        }     

     if (status == 7)     

        {     

        c=c+4     

        document.bgColor=c*65536     

        document.fgColor=(255-c)*65536     

        if (c > 128)     

           {status=8}     

        }     

     if (status == 8)     

        {     

        window.moveTo(0,0)     

        sx=screen.availWidth     

        sy=screen.availHeight     

        window.resizeTo(sx,sy)     

        status=9     

  }     

     var timer=setTimeout("move()",0.3)     

     }

  </script>  <SCRIPT language=JavaScript>

  var brzinakucanja = 200;

  var pauzapor = 2000;

  var vremeid =null;

  var kretanje = false;

  var poruka = new Array();

  var slporuka = 0;

  var bezporuke = 0;

  poruka[0] = ".::[ Anh Yêu Em Nhìu Lắm Em Biết Không ]::."

  poruka[1] = ".::[ Anh Yêu Em ]::."  function prikaz() {

    var text = poruka[slporuka];    if (bezporuke < text.length) {

        if (text.charAt(bezporuke) == " ")

                bezporuke++

            var ttporuka = text.substring(0, bezporuke + 1);

            document.title = ttporuka;

            bezporuke++

            vremeid = setTimeout("prikaz()", brzinakucanja);

              kretanje = true;

    } else {

        bezporuke = 0;

        slporuka++

        if (slporuka == poruka.length)

          slporuka = 0;

        vremeid = setTimeout("prikaz()", pauzapor);

        kretanje = true;

    }

  }

  function stop() {

    if (kretanje)

        clearTimeout(vremeid);

    kretanje = false

  }

  function start() {

    stop();

    prikaz();

  }

  start();

      </SCRIPT>

  <style type="text/css">

  <!--

  .style3 {

     color: #00FF33;

     font-size: 1.5cm;

  }

  .style5 {color: #ff0066}

  -->  </style></head>  <body bgcolor="#000000">

  <center><img src="http://ctyhoathuong.com/tam/index1_files/nepaT.gif" width="300" height="25" ></center>

  <h1 align="center"><span style="background: url(&quot;http://khoc.vn/images/ckDyT.gif&quot;) repeat scroll 0% 0% transparent; color:#fff; text-shadow: 0pt 0pt 0.3em LightYellow, 0pt 2pt 0.3em LightYellow;"><b>♂Linh_Ka Ka® — ♀♥ღ♥... </b></span></h1>

  <center><img src="http://ctyhoathuong.com/tam/index1_files/nepaT.gif" width="300" height="25" ></center>

  <h1 align="center"><span style="background: url(&quot;http://khoc.vn/images/ckDyT.gif&quot;) repeat scroll 0% 0% transparent; color:#fff; text-shadow: 0pt 0pt 0.3em LightYellow, 0pt 2pt 0.3em LightYellow;"><b>...Trời Vào Thu Trời Nhiều Lá Đỏ...</br>...Bạn Vào Đời Bạn Khổ Vì Yêu ...</br>...Đã biết rằng khi yêu là khổ...</br>...Lỡ yêu rồi có khổ cũng yêu...</b></span></h1><center><img src=http://matcuoi.com/smilies/cutepig61.gif></center>
  <center>

   
  <img src="http://nn4.upanh.com/b1.s27.d1/c5d45089a939903ea8109c63ce9d3307_46236114.26yuo.gif" alt="" width="220" border="0">

  </center>  <center>

  <img border="0" src="http://ctyhoathuong.com/tam/index1_files/Xi9D.gif" width="700" height="8"><br></font><font style="font-size: 11pt"><font color="#FF0000" face="Comic Sans MS">

  </font><font color="white" face="Comic Sans MS"> </font>

  <marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="2" scrolldelay="20" width="50%"><FONT face="Tahoma" size="2" color="#ffffff"></FONT></marquee><br>

  <img border="0" src="http://ctyhoathuong.com/tam/index1_files/Xi9D.gif" width="700" height="8">


  </font></center>
  <!-- Ch�n Flash n?m du?i n?n blog -->
  <div id="Layer1" style="left: 0pt; position: fixed; top: 0pt; z-index: 0;">

  <embed align="center" height="900px" width="2000px" src="http://aloflash.com/File-Flash/di-chuot-02.swf" wmode="transparent"></embed></div>

  <!-- Ch�n Flash n?m du?i n?n blog -->

  <!-- code kh�ng cho copy -->

  <SCRIPT language=JavaScript1.1>

  function right(e) {

  if (navigator.appName == 'Netscape' &&

  (e.which == 3 || e.which == 2))

  return false;

  else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' &&

  (event.button == 2 || event.button == 3)) {

  alert('Chuc Mot Ngay Vui ve - Gui Wedsite Cho Ban Be Cua Minh Nha !');

  return false;

  }

  return true;

  }

  document.onmousedown=right;

  if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);

  window.onmousedown=right;

  </SCRIPT>

   <NOSCRIPT><IFRAME SRC=*.jpg></IFRAME></NOSCRIPT>

  <!-- end code kh�ng cho copy -->

  <!-- nh?c n?n -->
  <object width="1" height="1"><param name="movie" value="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yMy82LzIvInagaMENjIxOGJkZWQ1N2E5Y2QyOWU3MDgxZDQ1ODBmY2ZhY2QdUngWeBXAzfElcUIbaBIEzhdUngrddUngZ3xMSyBmdC4gUC5BfDF8Mg" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8yMy82LzIvInagaMENjIxOGJkZWQ1N2E5Y2QyOWU3MDgxZDQ1ODBmY2ZhY2QdUngWeBXAzfElcUIbaBIEzhdUngrddUngZ3xMSyBmdC4gUC5BfDF8Mg" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object><br />
  <!-- end nh?c n?n -->
  <script>

  window.scrollBy(0, 1)

  window.resizeTo(0,0)

  window.moveTo(0,0)

  //setInterval("move()",30);

  setTimeout("move()", 1);

  var mxm=50

  var mym=25

  var mx=0

  var my=0

  var sv=50

  var status=1

  var szx=0

  var szy=0

  var c=255

  var n=0

  var sm=30

  var cycle=2

  var done=2

  function move()

  {

  if (status == 1)

  {

  mxm=mxm/1.05

  mym=mym/1.05

  mx=mx+mxm

  my=my-mym

  mxm=mxm+(400-mx)/100

  mym=mym-(300-my)/100

  window.moveTo(mx,my)

  rmxm=Math.round(mxm/10)

  rmym=Math.round(mym/10)

  if (rmxm == 0)

  {

  if (rmym == 0)

  {

  status=2

  }

  }

  }

  if (status == 2)

  {

  sv=sv/1.1

  scrratio=1+1/3

  mx=mx-sv*scrratio/2

  my=my-sv/2

  szx=szx+sv*scrratio

  szy=szy+sv

  window.moveTo(mx,my)

  window.resizeTo(szx,szy)

  if (sv < 0.1)

  {

  status=3

  }

  }

  if (status == 3)

  {

  document.fgColor=0xffffFF

  c=c-16

  if (c<0)

  {status=8}

  }

  if (status == 4)

  {

  c=c+16

  document.bgColor=c*65536

  document.fgColor=(255-c)*65536

  if (c > 239)

  {status=5}

  }

  if (status == 5)

  {

  c=c-16

  document.bgColor=c*65536

  document.fgColor=(255-c)*65536

  if (c < 0)

  {

  status=6

  cycle=cycle-1

  if (cycle > 0)

  {

  if (done == 1)

  {status=7}

  else

  {status=4}

  }

  }

  }

  if (status == 6)

  {

  document.title = "DF Pro"

  alert("DF Pro")

  cycle=2

  status=4

  done=1

  }

  if (status == 7)

  {

  c=c+4

  document.bgColor=c*65536

  document.fgColor=(255-c)*65536

  if (c > 128)

  {status=8}

  }

  if (status == 8)

  {

  window.moveTo(0,0)

  sx=screen.availWidth

  sy=screen.availHeight

  window.resizeTo(sx,sy)

  status=9

  }

  var timer=setTimeout("move()",0.3)

  }

  </script>

  </b></font></p></td></tr></tbody></table></form></div></body></html>

  <HTML>

  <HEAD>  <script language="JavaScript">

  msg = new Array(); //strings written in screen

  msg[0] = "<h2><center>  Anh yêu em... anh đã yêu em....</center></h2>";

  msg[1] = "........................................................</font>";

  msg[2] = "Có những điều thật giản dị và dễ hiểu nhưng đôi khi trong cuộc sống, chúng ta lại phải mất cả một cuộc đời trải nghiệm mới nhận ra nó </font>";

  msg[3] = "Chỉ muốn một lần đứng trước mặt em<br> Mà nói rằng: anh yêu em nhiều lắm <BR>Chỉ muốn trọn đời, bên em là chiếc bóng <br>Để lúc cô đơn, anh được ở cận kề";

  msg[4] = "Chỉ muốn làm chiếc lá của mùa thu <BR>Để được em, ép lên từng trang vở<br>Chỉ muốn làm một vì sao bé nhỏ<br>Dõi theo em, suốt những chặng đường dài<br>Chỉ muốn làm sợi tóc ở trên vai<br>Để lúc em đau, anh nhận về mình tất cả<br>Chỉ thế thôi, bao điều anh ấp ủ<br>Chỉ muốn nói rằng: anh rất yêu em<br><h1>....Tặng Em Nhé Bé Con..!</h1>";


  text1 = ""; //the same as text2, only the last character is highlighted

  text2 = ""; //current string, which will be written

  count = 0; //char index in string text

  count2 = 0; //number of strings  text = msg[0].split(""); //text - string written  function writetext() { //show strings above on screen

  text1 = text2 + "<font color='00ff00'>" + text[count] + "</font>";

  text2 += text[count];

  document.all["nothing"].innerHTML = text1; //where to write  if (count < text.length-1){

  count++;

  setTimeout('writetext()', 25);

  }

  else { //if this string is written, get the new string

  count = 0;  if (count2 != 4) { //write 4 strings

  count2++;

  text2 += "<p>"; //a new line

  text = eval('msg['+count2+'].split("")'); //get the new string to text

  setTimeout('writetext()', 25);

  }

  }

  }

  </script>

  </HEAD>
  <center>
  <img src="http://nn0.upanh.com/b2.s27.d1/3defb2408761e16ebfcf62f3899aabea_46236120.eaimu.jpg"</center><br>
  <img src="index1_files/love.gif">
  <BODY text="#00ff00" bgColor="#000000" onload="writetext()">  <table align="center">
  <div id="nothing" style="width:'800px'; height:'540px'; font-family:'courier new'; font-weight:'bold'"></div>

  </table>  <script language="JavaScript">

  if (document.all){

  Cols = 9; //number of falldown binary string

  Cl = 50; //maximum length of binary string

  Cs = 100; //number of pixels between binary strings

  Ts = 10; //font-size of binary string

  Tc = '#008800'; //color of binary string

  Tc1 = '#00ff00'; //color of 1st bit in binary string

  MnS = 22; //minimum speed of binary string

  MxS = 25; //maximum spees of binary string

  I = Cs;  Sp = new Array(); //array speed of binary strings

  S = new Array(); //the position of binary string

  Y = new Array(); //array of position of binary strings

  C = new Array(); //array save bits of string

  M = new Array(); //binary string

  B = new Array(); //temp for creating binary string

  RC = new Array(); //length of binary strings

  E = new Array(); //array of head-bit in written strings

  Tcc = new Array(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9); //array of head-bit in binary strings  document.write("<div id='Container' style='position:absolute; top:0; left+Cs+"'>");  for (i=0; i < Cols; i++){ //area to show binary strings

  S[i] = I += Cs; //calculate the position of binary string

  document.write("<div id='A' style='position:absolute; top:0; font-family:Arial;" +

  "font-size:" + Ts + "px; left:" + S[i] + "; width:" + Ts + "px;" +

  "height:0px; color:" + Tc + "; visibility:hidden'></div>");

  }

  document.write("</div>");

  }  for(j = 0; j < Cols; j++){

  RC[j] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl); //random length of the binary strings

  for(i=0; i < RC[j]; i++){

  B[i] = ""; //sign of ending of string

  C[i] = Math.round(Math.random())+' '; //get bit in binary strings

  B[0] += C[i];

  }

  M[j] = B[0]; //binary string

  Y[j] = 0; //1st position of strings are 0

  Sp[j] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings

  }  function Cycle(){

  Container.style.top = window.document.body.scrollTop;

  for (i=0; i < Cols; i++){

  var r = Math.floor(Math.random()*Tcc.length); //get a position in table Tcc

  E[i] = '<font color='+Tc1+'>'+Tcc[r]+'</font>'; //get the head-bit

  Y[i]+=Sp[i]; //the position of current string

  if (Y[i] > window.document.body.clientHeight) { //if at the end of window, calculate again

  i2 = 1 + Math.round(Math.random()*Cols);

  RC[i2] = 1 + Math.round(Math.random()*Cl);

  for(i3 = 0; i3 < RC[i2]; i3++){ //get bit in binary strings

  B[i3] = "";

  C[i3] = Math.round(Math.random())+' ';

  B[0] += C[i3];

  }

  M[i] = B[0];

  Y[i] = -Ts*M[i].length/1.5; //hide 2/3 string at beginning

  Sp[i] = Math.round(MnS+Math.random()*MxS); //random speed of binary strings

  A[i].style.visibility = 'visible';

  }

  A[i].style.top=Y[i]; //the i-th in tag div A

  A[i].innerHTML=M[i] + ' ' + E[i]; //show the binary string in tag A

  }

  setTimeout('Cycle()',100)

  }  Cycle();

  </script>
  <style type="text/css">
  /* Circle Text Styles */
  #outerCircleText {
  /* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */
  font-style: italic;
  font-weight: bold;
  font-family: 'comic sans ms', verdana, arial;
  color: #fff;
  /* End Optional */

  /* Start Required - Do Not Edit */
  position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
  #outerCircleText div {position: relative;}
  #outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
  /* End Required */
  /* End Circle Text Styles */
  </style>
  <script type="text/javascript">

  /* Circling text trail- Tim Tilton
    Website: http://www.tempermedia.com/
    Visit: http://www.dynamicdrive.com/ for Original Source and tons of scripts
    Modified Here for more flexibility and modern browser support
    Modifications as first seen in http://www.dynamicdrive.com/forums/
    username:jscheuer1 - This notice must remain for legal use
    */

  ;(function(){

  // Your message here (QUOTED STRING)
  var msg = "Anh yêu em Thanh Tâm";

  /* THE REST OF THE EDITABLE VALUES BELOW ARE ALL UNQUOTED NUMBERS */

  // Set font's style size for calculating dimensions
  // Set to number of desired pixels font size (decimal and negative numbers not allowed)
  var size = 24;

  // Set both to 1 for plain circle, set one of them to 2 for oval
  // Other numbers & decimals can have interesting effects, keep these low (0 to 3)
  var circleY = 0.75; var circleX = 2;

  // The larger this divisor, the smaller the spaces between letters
  // (decimals allowed, not negative numbers)
  var letter_spacing = 5;

  // The larger this multiplier, the bigger the circle/oval
  // (decimals allowed, not negative numbers, some rounding is applied)
  var diameter = 10;

  // Rotation speed, set it negative if you want it to spin clockwise (decimals allowed)
  var rotation = 0.4;

  // This is not the rotation speed, its the reaction speed, keep low!
  // Set this to 1 or a decimal less than one (decimals allowed, not negative numbers)
  var speed = 0.3;

  ////////////////////// Stop Editing //////////////////////

  if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;

  msg = msg.split('');
  var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,
  ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],
  o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),
  b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,

  mouse = function(e){
   e = e || window.event;
   ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-position
   xmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position
  },

  makecircle = function(){ // rotation/positioning
   if(init.nopy){
    o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';
    o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';
   };
   currStep -= rotation;
   for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circle
    d = document.getElementById('iemsg' + i).style;
    d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';
    d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';
   };
  },

  drag = function(){ // makes the resistance
   y[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;
   x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;
   for (var i = n; i > 0; --i){
    y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;
    x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;
   };
   makecircle();
  },

  init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arrays
   if(!isNaN(window.pageYOffset)){
    ymouse += window.pageYOffset;
    xmouse += window.pageXOffset;
   } else init.nopy = true;
   for (var d, i = n; i > -1; --i){
    d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;
    d.style.height = d.style.width = a + 'px';
    d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));
    oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;
   };
   o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);
   setInterval(drag, 25);
  },

  ascroll = function(){
   ymouse += window.pageYOffset;
   xmouse += window.pageXOffset;
   window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);
  };

  o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';

  if (window.addEventListener){
   window.addEventListener('load', init, false);
   document.addEventListener('mouseover', mouse, false);
   document.addEventListener('mousemove', mouse, false);
    if (/Apple/.test(navigator.vendor))
    window.addEventListener('scroll', ascroll, false);
  }
  else if (window.attachEvent){
   window.attachEvent('onload', init);
   document.attachEvent('onmousemove', mouse);
  };

  })();

  </script>


  </body>

  </html>

  Sưu tầm
  tự edit nha cả nhà
  cái này trông đẹp phết  Được sửa bởi ŦŘà Μ¥ ngày 27/6/2012, 16:35; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 27/6/2012, 16:18
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/
  avatar

  lamdung
  avatar

  lamdung

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 130
  Points : 210
  Thanks : 74

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 27/6/2012, 16:20

  Member
  con bé nào trong ảnh kia

  #2 - Posted on 27/6/2012, 16:20
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Êu Ngáo VL
  avatar

  Êu Ngáo VL

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1725
  Points : 7059
  Birthday : 08/11/2000
  Thanks : 3826

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 27/6/2012, 16:21

  Administrator
  lamdung đã viết:con bé nào trong ảnh kia
  =.=" ở trên mạng
  ai mà biết đc
  bác hỏi hay quá =.="

  #3 - Posted on 27/6/2012, 16:21
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/
  avatar

  [HY]-OnlyK
  avatar

  [HY]-OnlyK

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 159
  Points : 349
  Thanks : 148

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 27/6/2012, 16:51

  Member
  Hơi tối để Fix cho nó đẹp lên cười nhăn răng

  #4 - Posted on 27/6/2012, 16:51
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dr.fwin
  avatar

  dr.fwin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 594
  Points : 1078
  Thanks : 422
  Đến từ : Hà Nội

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://all-4you.tk

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 31/8/2012, 21:07

  Member
  Còn trang nào nữa mong các pro share em với. Em thích loại n lắm

  #5 - Posted on 31/8/2012, 21:07
  Xem lý lịch thành viên http://all-4you.tk
  avatar

  Garfield
  avatar

  Garfield

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 756
  Points : 1144
  Birthday : 18/03/2000
  Thanks : 243
  Đến từ : Homeland

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 31/8/2012, 21:18

  Member
  Xem

  #6 - Posted on 31/8/2012, 21:18
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:

  #7 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90