Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

view ngang cho punbb - edit from bư

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  zualuoi
  avatar

  zualuoi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 653
  Points : 1309
  Thanks : 510

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 11/6/2012, 16:34

  Member
  Code:
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
    <ul>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <li>
          <script type="text/javascript">//<![CDATA[
              var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&amp;t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
          //]]>
          </script>
        </li>
        <!-- END switch_plus_menu -->
       
        <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
        <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
        <!-- END watchtopic -->
    </ul>
    <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
    <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->

  <div class="pun-crumbs noprint">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
     
    </p>
  </div>

  <div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
           <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
           <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
           <!-- END switch_user_authpost -->

           <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
           <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
           <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>
    {POLL_DISPLAY}
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> 
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
    </div>

    <div class="main-content topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
          <!-- BEGIN displayed -->
  <div class="post"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}></div>
  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
    <tbody>
        <tr>
          <td>
                      <div class="user-ident" style="float:left;padding:10px;">
                          <div class="user-basic-info">
                            <td>{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}<td/>
                             
                              <td><strong>Tên: {postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                                <br>Cấp bậc: {postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                         
                          </div>
                      </div></td>
                      <td>
                          <div class="user-info" style="float:right;padding:10px;">
                          {postrow.displayed.ONLINE_IMG}
                          <!-- BEGIN profile_field -->
                          {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
                          <!-- END profile_field -->
                          {postrow.displayed.POSTER_RPG}
                      </div></td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; ">
    <tbody>
        <tr>
          <td>
              <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>
              <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
    </div>
                          <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <h2>
                <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong>
                {postrow.displayed.ICON} <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a> {postrow.displayed.POST_DATE_NEW}
              </h2>
          </div>
                <div class="postbody"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="post-entry">
                      <div class="entry-content">
                          <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                          <div class="vote gensmall">
                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->

                            <!-- BEGIN switch_bar -->
                            <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_plus -->

                                <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                <!-- END switch_vote_minus -->
                            </div>
                            <!-- END switch_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                            <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                            <!-- END switch_no_bar -->

                            <!-- BEGIN switch_vote -->
                            <div class="vote-button"><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a></div>
                            <!-- END switch_vote -->
                          </div>
                          <!-- END switch_vote_active -->
                          <div>
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                            <!-- BEGIN switch_attachments -->
                            <dl class="attachbox">
                                <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                <dd>
                                  <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                  <dl class="file">
                                      <dt>
                                        <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                        <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                        <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_dl_att -->

                                        <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                        {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                        <!-- END switch_no_dl_att -->
                                      </dt>

                                      <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                      <dd>
                                        <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_comment -->

                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                      <dd>
                                        <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                                      </dd>
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->

                                      <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                  </dl>
                                  <!-- END switch_post_attachments -->
                                </dd>
                            </dl>
                            <!-- END switch_attachments -->
                            <div class="clear"></div>
                          </div>
                          <p>
                            {postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}
                          </p>
                      </div>
                    </div>
                </div>

                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">
                    <hr>{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
                <!-- END switch_signature -->

                                  <div class="postmain"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
              <div class="postfoot">
                    <div class="user-contact">
                      {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->
                    </div>
                    <div class="post-options">
                      {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
                    </div>
                                    <div style="clear:both;"></div></div>
                                    </div>
                      </td>
        </tr>
    </tbody>
  </table>
          <!-- BEGIN first_post_br -->
        </div>
        <hr id="first-post-br" />
        <div class="main-content topic">
          <!-- END first_post_br -->
          <!-- END displayed -->
          <!-- BEGIN hidden -->
              <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
          <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
    </div>

    <div class="main-foot clearfix">
        <p class="h2">
          <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> 
          {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
        <p class="options">
          <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

          <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
          <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

          <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
          {S_TOPIC_ADMIN}
          <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
    </div>

    <a name="bottomtitle"></a>

    <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
           <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
           <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_CLASS}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a>&nbsp;&nbsp;
           <!-- END switch_user_authpost -->

           <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
           <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" class="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" /></a>
           <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>

  </div>

  <div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong><a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a></strong>
    </p>
  </div>

  <!-- BEGIN promot_trafic -->

  <!-- END promot_trafic -->

  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
    </div>
    <table class="main-content frm">
        <tr>
          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
          <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
          </td>
          <!-- END switch_forum_rule_image -->
          <td class="rules entry-content">
              {RULE_MSG}
          </td>
        </tr>
    </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->

  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <a name="quickreply"></a>
  {QUICK_REPLY_FORM}
  <!-- END switch_user_logged_in -->

  <div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-content">
        <div id="stats">
          <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
    </div>
  </div>

  <!-- BEGIN switch_image_resize -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  $(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_image_resize -->
  ngắm demo cho sướng mắt nè
  [You must be registered and logged in to see this link.]  Được sửa bởi zualuoi ngày 11/6/2012, 17:10; sửa lần 1.

  #1 - Posted on 11/6/2012, 16:34
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/
  avatar

  Mr.Dark
  avatar

  Mr.Dark

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 244
  Points : 444
  Birthday : 27/02/1991
  Thanks : 154
  Đến từ : Hải Phòng

  Member
  Xem lý lịch thành viên Http://ClubTeen9x.Us.To

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 11/6/2012, 17:02

  Member

  #2 - Posted on 11/6/2012, 17:02
  Xem lý lịch thành viên Http://ClubTeen9x.Us.To
  avatar

  Êu Ngáo VL
  avatar

  Êu Ngáo VL

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1725
  Points : 7059
  Birthday : 08/11/2000
  Thanks : 3826

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/

  Administrator
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 11/6/2012, 17:08

  Administrator
  Ngon ghê ta cười ngoác miệng

  #3 - Posted on 11/6/2012, 17:08

  __________________________________________________________________________________________
  chán cười ngoác miệng
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.org/
  avatar

  zualuoi
  avatar

  zualuoi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 653
  Points : 1309
  Thanks : 510

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/

  Member
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 11/6/2012, 17:11

  Member
  sao lại - vậy. cười nhăn răng

  #4 - Posted on 11/6/2012, 17:11
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/
  avatar

  Kent™
  avatar

  Kent™

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 608
  Points : 850
  Birthday : 10/09/1995
  Thanks : 154

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/

  Member
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 11/6/2012, 17:11

  Member
  đủ rồi đủ rồi đủ rồi
  ???

  #5 - Posted on 11/6/2012, 17:11
  Xem lý lịch thành viên http://xclub.ace.st/
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 11/6/2012, 17:21

  Administrator
  ko có gì đặc sắc cười ngoác miệng

  #6 - Posted on 11/6/2012, 17:21
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  zualuoi
  avatar

  zualuoi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 653
  Points : 1309
  Thanks : 510

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 11/6/2012, 17:35

  Member
  sửa lại của bư mà, thích có gì nữa cười nhăn răng

  #7 - Posted on 11/6/2012, 17:35
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/
  avatar

  avatar

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 2228
  Points : 7442
  Birthday : 02/02/1992
  Thanks : 4626
  Đến từ : hà nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz

  Administrator
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 11/6/2012, 17:41

  Administrator
  tại code kia mình chưa thử ở skin khác
  thấy ở skin mặc định ổn

  #8 - Posted on 11/6/2012, 17:41
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz
  avatar

  zualuoi
  avatar

  zualuoi

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 653
  Points : 1309
  Thanks : 510

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 11/6/2012, 17:58

  Member
  mặc định mà, không hợp lý lắm, edit lại thôi, thế mà nó dám cho mình -. bá đạo thật quỷ sứ

  #9 - Posted on 11/6/2012, 17:58
  Xem lý lịch thành viên http://www.xaydungthanhhoa.com/
  avatar

  Supper...Post
  avatar

  Supper...Post

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 1068
  Points : 2662
  Thanks : 413

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 11/6/2012, 20:30

  Moderagerator
  đủ rồi không đồng ý

  #10 - Posted on 11/6/2012, 20:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hoangcaohai1998
  avatar

  hoangcaohai1998

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 33
  Points : 35
  Birthday : 14/01/1998
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 24/4/2013, 13:55

  Member
  như con cặc

  #11 - Posted on 24/4/2013, 13:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Anonymos
  avatar

  Anonymos

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 231
  Points : 230
  Thanks : 1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 26/7/2016, 00:14

  Member
  thanks

  #12 - Posted on 26/7/2016, 00:14
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  [Alexis]
  avatar

  [Alexis]

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 18
  Points : 20
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 21/12/2016, 20:12

  Member
  test

  #13 - Posted on 21/12/2016, 20:12
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:

  #14 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90