Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Trang chủ Kiata Màu đen (Yume)

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Sato
  avatar

  Sato

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 263
  Points : 648
  Birthday : 17/03/1991
  Thanks : 287

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 9/4/2012, 22:46

  Member
  demo:
  Code:
  http://izume.7forum.net/h5-page
  Code:
  <!--
  Ban muon tham khao source a`... thu' vi. day...
  Ban download tai. day nha: http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro.zip
  Co' gi` khong hieu ban. cu pm vao yahoo cua minh: rumevn
  Chuc' ban mot ngay vui ve -->
  <HTML><HEAD><TITLE>ikarosan</TITLE>
  <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
  <SCRIPT language=javaScript
  src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/no_click.js"></SCRIPT>

  <STYLE>BODY {
      SCROLLBAR-FACE-COLOR: #06121e; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #afafaf; CURSOR: default; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #06121e; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #06121e; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #afafaf; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #06121e; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #afafaf
  }
  </STYLE>

  <META content="MSHTML 6.00.2900.2180" name=GENERATOR></HEAD>
  <BODY leftMargin=0
  background="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/BG.jpg" topMargin=0
  marginheight="0" marginwidth="0">
  <DIV align=center>
  <TABLE id=Table_01 height=769 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=990 border=0>
    <TBODY>
    <TR>
      <TD colSpan=3><IMG height=204 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_01.jpg"
        width=173></TD>
      <TD bgColor=#000000 colSpan=7 rowSpan=3>
        <SCRIPT language=javascript>AC_FL_RunContent = 0;</SCRIPT>

        <SCRIPT language=javascript
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/AC_RunActiveContent.js"></SCRIPT>

        <SCRIPT language=javascript>
      if (AC_FL_RunContent == 0) {
          alert("This page requires AC_RunActiveContent.js.");
      } else {
          AC_FL_RunContent(
              'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0',
              'width', '182',
              'height', '412',
              'src', 'http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Kita',
              'quality', 'high',
              'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer',
              'align', 'middle',
              'play', 'true',
              'loop', 'true',
              'scale', 'showall',
              'wmode', 'window',
              'devicefont', 'false',
              'id', 'http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Kita',
              'bgcolor', '#ffffff',
              'name', 'http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Kita',
              'menu', 'true',
              'allowFullScreen', 'false',
              'allowScriptAccess','sameDomain',
              'movie', 'http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Kita',
              'salign', ''
              ); //end AC code
      }
  </SCRIPT>
        <NOSCRIPT>
        <OBJECT id=http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Kita
        codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0
        height=412 width=182 align=middle
        classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000><PARAM NAME="allowScriptAccess" VALUE="sameDomain"><PARAM NAME="allowFullScreen" VALUE="false"><PARAM NAME="movie" VALUE="http://izume.xp3.biz/ikarosan/mages/Kita.swf"><PARAM NAME="quality" VALUE="high"><PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#ffffff">
                        <embed src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/mages/ikarosan.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"
        width="182" height="412" name="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Kita" align="middle"
        allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false"
        type="application/x-shockwave-flash"
        pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
            </object></OBJECT></NOSCRIPT></TD>
      <TD rowSpan=3><IMG height=412 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_03.gif"
        width=15></TD>
      <TD vAlign=top width=474
      background="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/BG_Music.jpg"
      colSpan=8 height=412
        rowSpan=3><BR>               
              <EMBED src=flvplayer.swf
        width=300 height=350 type=application/x-shockwave-flash
        flashvars="&file=list.xml&displayheight=10&backcolor=0x0c1925&frontcolor=0x848585&lightcolor=0x848585&showdigits=true&showeq=true&showfsbutton=true&autostart=true&shuffle=false&repeat=true;volume=100;width=300&height=346"
        allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true">
  <center><!-- GoStats JavaScript Based Code --><script type="text/javascript" src="http://gostats.vn/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_gos='c4.gostats.vn';_goa=327285;_got=7;_goi=47;_goz=0;_gol='Âm nhạc dể thương như cuộc sống';_GoStatsRun();</script><noscript><a target="_blank" title="Âm nhạc dể thương như cuộc sống"href="http://.sub.vn"><img alt="Âm nhạc dể thương như cuộc sống"src="http://c4.gostats.vn/bin/count/a_327285/t_7/i_47/counter.png"style="border-width:0" /></a></noscript><!-- End GoStats JavaScript Based Code --></center>

  <!--<img src="pro/BG_Music.jpg" width="474" height="412" alt="">--></TD>
      <TD rowSpan=2><IMG height=332 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_05.jpg"
        width=151></TD>
      <TD><IMG height=204 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=2 rowSpan=2><IMG height=208 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_06.jpg"
        width=172></TD>
      <TD rowSpan=2><IMG height=208 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_07.jpg"
        width=1></TD>
      <TD><IMG height=128 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD rowSpan=3><IMG height=154 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_08.jpg"
        width=151></TD>
      <TD><IMG height=80 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=12><IMG height=35 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_09.jpg"
        width=371></TD>
      <TD colSpan=7><IMG height=35 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/BG_Music-11.jpg"
        width=473></TD>
      <TD><IMG height=35 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=5 rowSpan=2><IMG height=40 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_11.jpg"
        width=258></TD>
      <TD colSpan=4 rowSpan=2><A href="http://.sub.vn"><IMG
        height=40 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu.jpg" width=91
        border=0></A></TD>
      <TD colSpan=7><A target=_blank href="http://.sub.vn"><IMG height=39
        alt="" src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Music.jpg"
        width=108 border=0></A></TD>
      <TD colSpan=3><IMG height=39 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_14.jpg"
        width=387></TD>
      <TD><IMG height=39 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=4><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Music-16.jpg"
      width=42></TD>
      <TD colSpan=7 rowSpan=2><IMG height=33 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_16.jpg"
        width=604></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=7><IMG height=32 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_17.jpg"
        width=316></TD>
      <TD colSpan=6><A href="http://.sub.vn"><IMG
        height=32 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/GioiThieu.jpg" width=75
        border=0></A></TD>
      <TD><IMG height=32 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=4><IMG height=36 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_19.jpg"
        width=216></TD>
      <TD colSpan=4 rowSpan=2><A href="http://.sub.vn/@"
        target=_blank><IMG height=54 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Forum.jpg" width=102
        border=0></A></TD>
      <TD colSpan=6 rowSpan=2><IMG height=54 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_21.gif"
        width=82></TD>
      <TD rowSpan=2><A href="#" target=_blank><IMG
        height=54 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TinTuc.gif" width=55
        border=0></A></TD>
      <TD colSpan=3 rowSpan=2><IMG height=54 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_23.jpg"
        width=56></TD>
      <TD colSpan=2><IMG height=36 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_24.jpg"
        width=484></TD>
      <TD><IMG height=36 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD rowSpan=5><IMG height=213 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_25.jpg"
        width=101></TD>
      <TD colSpan=3 rowSpan=5><IMG height=213 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_26.jpg"
        width=115></TD>
      <TD colSpan=2 rowSpan=3><IMG height=87 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_27.jpg"
        width=484></TD>
      <TD><IMG height=18 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=2 rowSpan=3><IMG height=118 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_28.gif"
        width=86></TD>
      <TD colSpan=11><A href="#"><IMG height=51
        alt="" src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/Design.jpg"
        width=176 border=0></A></TD>
      <TD rowSpan=3><IMG height=118 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_30.gif"
        width=33></TD>
      <TD><IMG height=51 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=11 rowSpan=2><IMG height=67 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_31.gif"
        width=176></TD>
      <TD><IMG height=18 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD colSpan=11 rowSpan=2><IMG width="484" height="126" alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_32.jpg"></TD>
      <TD><IMG width="1" height="49" alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"></TD></TR>
   
    <TR>
      <TD colSpan=14><IMG height=77 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/TrangChu_Kita.Pro_33.jpg"
        width=295></TD>
      <TD><IMG height=77 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
    width=1></TD></TR>
    <TR>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
      width=101></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=71></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif" width=1></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=43></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=42></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=44></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=14></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif" width=2></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=31></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif" width=6></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=15></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif" width=1></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=20></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif" width=9></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=55></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif" width=2></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=21></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
  width=33></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
      width=333></TD>
      <TD><IMG height=1 alt=""
        src="http://izume.xp3.biz/ikarosan/pro/spacer.gif"
      width=151></TD>
      <TD></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></BODY></HTML>

  #1 - Posted on 9/4/2012, 22:46
  Xem lý lịch thành viên http://www.cntt-k3.biz/register?agreed=true&step=2

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90