Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Skin] THPT Trần Văn Ơn

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  meomeo
  avatar

  meomeo

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 529
  Points : 1875
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 935

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 1/3/2012, 22:07

  S.mod
  demo :

  thông tin skin:
  Code:

  - tên skin: THPT Trần Văn Ơn
  - mã nguồn: vbulletin
  - phiên bản: 3.8.6
  - rip qua forumotion: vlt

  Code:


  :Hide:

  #1 - Posted on 1/3/2012, 22:07
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  meomeo
  avatar

  meomeo

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 529
  Points : 1875
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 935

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 1/3/2012, 22:08

  S.mod
  index_body

  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->

  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
         
  <a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a>

              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a>

              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
               
  <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->

    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>

                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->

  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <!-- phan tren -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
  <td><div class="cattop_l"></div></td>
  <td width="100%" class="cattop_c">
  </td>
  <td><div class="cattop_r"></div></td>
  </tr></table>
  <!-- /phan tren -->


  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="catleft"><div class="catleft"></div></td>
  <td class="100%">

  <!-- what's going on box -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <thead>
    <tr>
        <td class="tcat" colspan="2">TÌNH HÌNH DIỄN ĐÀN</td>
    </tr>
  </thead>

  <!-- logged-in users -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
          Số người truy cập:
        </td>

    </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><a href="online.php"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Số người online" border="0" /></a></td>
        <td class="alt1" width="100%">
          <div class="smallfont">
              {TOTAL_USERS_ONLINE}<br>
        {RECORD_USERS}<br>
        {LOGGED_IN_USER_LIST}<br>
    <table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
          </div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <!-- end logged-in users -->

  <!-- statistics -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
          Thống kê diễn đàn:
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Thống kê" border="0" /></td>
        <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
          {TOTAL_POSTS}<br>
        {TOTAL_USERS}<br>
        {NEWEST_USER}
          </div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <!-- end statistics -->

  <!-- birthdays -->
  <tbody>
    <tr>
        <td class="thead" colspan="2">
          <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
          Sinh nhật thành viên:
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
    <tr>
        <td class="alt2"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="Sinh nhật" border="0" /></td>
        <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
          <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
    {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table>
          </div>
        </td>
    </tr>
  </tbody>
  <!-- end birthdays -->

  <!-- website -->
    <tbody>
        <tr>
          <td class="thead" colspan="2">
              <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('vilxh_switch')"><img id="website" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" alt="" border="0" /></a>
              Liên kết bạn bè:
          </td>
        </tr>
    </tbody>
    <tbody id="website" style="">

        <tr>
          <td class="alt2">
              <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" border="0" alt="Liên kết" />
          </td>
          <td class="alt1" width="100%">
              <div class="smallfont">
                            Links các forums
  <BR>

  <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
          <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}

              <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
              <div id="chatbox_popup"></div>
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
              //]]>
              </script>
              <!-- END switch_chatbox_popup -->
    <!-- END switch_chatbox_activate -->

              </div>
          </td>
        </tr>
    <!-- end website -->

          <tr>
              <td class="alt2" colspan="2" align="center">
                <span class="smallfont">Nhóm: {GROUP_LEGEND}</span>
              </td>
          </tr>
       
    </tbody>

  </table>
  <!-- end what's going on box -->

  </td>
  <td class="catright"><div class="catright"></div></td>
  </tr></table>

  <!-- phan duoi -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
  <td><div class="catbottom_l"></div></td>
  <td width="100%" class="catbottom_c">
  </td>
  <td><div class="catbottom_r"></div></td>

  </tr></table>
  <!-- /phan duoi -->

  <!-- END disable_viewonline -->
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->

  {AUTO_DST}

  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  #2 - Posted on 1/3/2012, 22:08
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  meomeo
  avatar

  meomeo

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 529
  Points : 1875
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 935

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 1/3/2012, 22:09

  S.mod
  index_box
  Code:
  <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
          {CURRENT_TIME}<br />
          </span>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
        </td>
        <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- phan tren -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
  <td><div class="cattop_l"></div></td>
  <td width="100%" class="cattop_c">
  </td>
  <td><div class="cattop_r"></div></td>
  </tr></table>
  <!-- /phan tren -->

  <!-- vien 2 ben -->
  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="catleft"><div class="catleft"></div></td>
  <td class="100%">
  <!-- guest welcome message -->
  Chào mừng bạn đển với diễn đàn
  <br>
  Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin hãy xem mục <a href="/faq"> hỏi - đáp</a> để biết cách sử dụng diễn đàn.
  <br>
  Nếu chưa có tài khoản, bấm vào <a href="/register"> đây</a> để đăng ký.
  <!-- / guest welcome message -->
  <br />
  </td>

  <td class="catright"><div class="catright"></div></td>
  </tr></table>
  <!-- /vien 2 ben -->

  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->

  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td><div class="catcen_l"></div></td>
  <td width="100%" class="catcen_c"></td>
  <td><div class="catcen_r"></div></td>

  </tr></table>

  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="catleft"><div class="catleft"></div></td>
  <td class="100%">

  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td><div class="cattitle_l"><br>
  <span class="secondarytitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}<span>

  </div></td>

  <td width="100%" class="cattitle_c"></td>
  <td><div class="cattitle_r"></div></td>


  </tr></table>
    <!-- END tablehead -->
    <!-- BEGIN cathead -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
          <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="cattitle">
                <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
              </span>
          </h{catrow.cathead.LEVEL}>
        </td>
        <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
    </tr>
    <!-- END cathead -->
    <!-- BEGIN forumrow -->
    <table cellpadding="6" cellspacing="1" class="tborder" width="100%">

  <tbody id="collapseobj_forumbit_25" style="">
  <tr align="center">
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="alt2">
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
        </td>
        <td width="60%" class="alt1Active" align="left" id="f2">
          <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
              <span class="forumlink">
                <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
              </span>
          </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
          <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
          <span class="gensmall">
              <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
              <!-- END switch_moderators_links -->
              {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
          </span>
        </td>
        <td class="alt2" width="40%">
          <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
        </td>
                  <td class="alt1" nowrap="nowrap" align="left">
          <span class="gensmall">Chủ đề: <font color=red><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font></span>
        <br>
          <span class="gensmall">Bài viết: <font color=green><b>{catrow.forumrow.POSTS}<b></font></span>
        </td>
       
    </tr>
    <!-- END forumrow -->
    <!-- BEGIN catfoot -->
    <tr>
        <!-- BEGIN inc -->
        <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
        <!-- END inc -->
        <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
    </tr>
  </tbody>
  </table>
    <!-- END catfoot -->
    <!-- BEGIN tablefoot -->
  </tbody>
  </table>
  </td>
  <td class="catright"><div class="catright"></div></td>
  </tr></table>
  <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->

  <!-- phan duoi -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
  <td><div class="catbottom_l"></div></td>
  <td width="100%" class="catbottom_c">
  </td>
  <td><div class="catbottom_r"></div></td>
  </tr></table>
  <!-- /phan duoi -->

  #3 - Posted on 1/3/2012, 22:09
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  meomeo
  avatar

  meomeo

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 529
  Points : 1875
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 935

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:on 1/3/2012, 22:10

  S.mod
  overall_footer
  Code:
  <!-- BEGIN html_validation -->
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <body>
  <table>
    <tr>
        <td>
          <div>
              <div>
                <table>
                    <tbody>
                      <tr>
                          <td>
  <!-- END html_validation -->
                          </td>
                          <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                          <div id="{ID_RIGHT}">
                            <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                            {giefmod_index2.MODVAR}
                            <!-- BEGIN saut -->
                            <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                            <!-- END saut -->
                            <!-- END giefmod_index2 -->
                          </div>
                          </td>
                      </tr>
                    </tbody>
                </table>
              </div>
          </div>

  <!-- HuonGDan -->

  <!-- phan tren -->

  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

  <tr>

  <td><div class="cattop_l"></div></td>

  <td width="100%" class="cattop_c">

  </td>

  <td><div class="cattop_r"></div></td>

  </tr></table>

  <!-- /phan tren -->


  <!-- phan duoi -->

  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">

  <tr>

  <td><div class="catbottom_l"></div></td>

  <td width="100%" class="catbottom_c">

  </td>

  <td><div class="catbottom_r"></div></td>

  </tr></table>

  <!-- /phan duoi -->

  <!-- HuonGDan -->

  <div align="center">
  <div class="smallfont" align="center"><font color="#FF8E24"> Múi giờ: GMT +7.</font> <span class="time">{CURRENT_TIME}. </span></div><br>
    <div class="smallfont" align="center">
    <!-- Do not remove this copyright notice -->
          <!-- KHI SỬ DỤNG SKIN, XIN DUNG XOA NHUNG DONG NAY. CÁM ƠN-->
          <b><font color=red>Skin THPT Trần Văn Ơn</font><br>
          <font color=blue>Designed by Zindo - Trình Bông</font><br>
          <font color=green>Powered by vBulletin® Version 3.8.6</font><br>
          <font color=orange>Forumotion_ripped by vlt</font></b><br/>
    <!-- Do not remove this copyright notice -->
    </div>
  </div>

  <form action="/forum" method="get">
  <table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" class="page" align="center">
  <tr>
        <td>
          <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">
              <optgroup label="Tên Skin & Ngôn ngữ">
                <option value="6" class="" >-- Skin THPT Trần Văn Ơn</option>
  <option value="8" class="" selected="selected">-- Tiếng Việt</option>
              </optgroup>
          </select>
        </td>
    <td align="right" width="100%">
        <div class="smallfont">
          <strong>
              <a href="/groups"</a> Hội nhóm -
              <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;"> Lên đầu trang</a>
          </strong>
        </div>
    </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  <td class="page_right"><div class="page_right"></div></td>
  </tr></table>
        </div>
    </div>
  </div>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
  <td><div class="bottom_left"></div></td>
  <td width="100%" class="bottom_bg"></td>
  <td><div class="bottom_right"></div></td>
  </tr>
  </table>
  </form>
          <!-- close div id="page-body" -->
          <div id="page-footer">
                                  <!-- BEGIN switch_footer_fa_copyrights -->
                                  <div align="center">
                                          <div class="gen">
                                                  <!-- BEGIN footer_fa_copyright_link -->
                                                          <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                          {switch_footer_fa_copyrights.footer_fa_copyright_link.FOOTER_FA_LINK}
                                                  <!-- END footer_fa_copyright_link -->
                                          </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_fa_copyrights -->
                                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                                  <div align="center">
                                          <div class="gen">
                                                  <!-- BEGIN footer_link -->
                                                          <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                          <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                                                  <!-- END footer_link -->
                                          </div>
                                  </div>
                                  <!-- END switch_footer_links -->
          </div>
          {PROTECT_FOOTER}
        </td>
    </tr>
  </table>

  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->

  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
    if ($('a#logout'))
    {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
          document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
    }
  });

  $(document).ready( function() {
    $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
    } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    fa_endpage();
  //]]>
  </script>

  </body>
  </html>

  #4 - Posted on 1/3/2012, 22:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  meomeo
  avatar

  meomeo

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 529
  Points : 1875
  Birthday : 03/03/1991
  Thanks : 935

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên

  S.mod
  Bài viết thứ :5

  Đăng vào:on 1/3/2012, 22:10

  S.mod
  overall_header
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->

    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->

    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

        switch( tickerDirParam )
        {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;

          case 'left':
              break;

          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;

          case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;

          default:
              slid_vert = true;
        }

        $(document).ready(function() {
          var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

          if (w_cont > 0)
          {
              $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

              /* Affichage de la liste */
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');

              /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
              var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
              var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
              var height_max = h_perso;

              /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
              $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                if ($(this).height() > height_max)
                {
                    height_max = $(this).height();
                }
              } );

              /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
              $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
              });

              /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
              if (slid_vert)
              {
                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
              }

              /* Initialisation du caroussel */
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->

    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");

          $("#login_popup").css({
          "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }

    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);

      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
  <body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->

    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup">
        <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
          <tr height="25">
              <td class="catLeft">
                <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
              </td>
          </tr>
          <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
              <td class="row1" align="left" valign="top">
                <div id="login_popup_buttons">
                    <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                      <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                      <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                      <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                    </form>
                </div>
                <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
              </td>
          </tr>
        </table>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->

    <a name="top"></a>
    {JAVASCRIPT}

    <!-- logo -->
  <a name="top"></a>


  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
  <td><div class="header_left">

  </div></td>
  <td width="100%" class="header_bg">
  </td>
  <td><div class="header_right"></div></td>
  </tr>
  </table>
  <div align="center">
    <div class="page" style="width:100%; text-align:left">
        <div style="padding:0px 0px 0px 0px" align="left">

  <table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
  <tr>
  <td class="page_left"><div class="page_left"></div></td>
  <td width="100%">

  <!-- phan tren -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
  <td><div class="cattop_l"></div></td>
  <td width="100%" class="cattop_c">
  </td>
  <td><div class="cattop_r"></div></td>
  </tr></table>

  <!-- /phan tren -->

  <!-- vien 2 ben -->
  <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td class="catleft"><div class="catleft"></div></td>
  <td class="100%">

  <!-- breadcrumb, login, pm info -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
  <tr>
    <td class="alt1" width="100%">     
                          <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">
  <div class="nav">
  <a class="nav" href="{U_INDEX}">
  <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /> Diễn đàn</a>{NAV_CAT_DESC}
  </div>
    <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/><font color=red> {PAGE_TITLE}</font>
  </div>
    </td> 
   
        <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
         
        <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <!-- login form -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">

  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
  <TBODY>
  <tr>

  <td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
  <label for="navbar_username">Tài khoản:</label></td>

  <td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
  name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
  value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
  </td>

     
  <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
  <input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
  tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label>
  </td>
     
  </tr>
     
  <tr>
  <td class="smallfont"><label for="password">Mật khẩu:</label>
  </td>     

  <td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
  name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
  value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" />
  </td>
       
  <td><input class="button" value="Đăng nhập" tabindex="104"
  title="Nhập tên tài khoản và mật khẩu để đăng nhập. Hoặc bấm nút 'đăng ký' để tạo tài khoản mới." accesskey="s"
  type="submit" name="login"/>
  </td>
  </tr>

  </tbody>
     
  </table>
     
  <center><b><a href="profile.forum?mode=sendpassword"><font size="1.7">:: Quên mật khẩu? :: </font></a></b></center>
  <!-- END switch_user_logged_out -->


  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <span class="gensmall">
  <font color=red> {LOGGED_AS}</font><br />
  <font color=blue> {LAST_VISIT_DATE}</font> <br />
  <font color=green> {CURRENT_TIME}</font></span><br />
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  </form>
       
  <!-- / login form -->
         
        </td>
       
       
   
  </tr>
  </table>
  <!-- / breadcrumb, login, pm info -->

  <!-- nav buttons bar -->
  <table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center" style="border-top-width:0px">
  <tr align="center">

        <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td> 
  </tr>

  </table>
  <!-- / nav buttons bar -->

  <br>

  </td>
  <td class="catright"><div class="catright"></div></td>
  </tr></table>
  <!-- /vien 2 ben -->

  <!-- phan duoi -->
  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
  <td><div class="catbottom_l"></div></td>
  <td width="100%" class="catbottom_c">
  </td>
  <td><div class="catbottom_r"></div></td>

  </tr></table>
  <!-- /phan duoi -->
  <br>
              <div style="clear: both;"></div>

              <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker_new -->

              <!-- BEGIN switch_ticker -->
              <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                    <tr>
                      <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </td>
                    </tr>
                </table>
              </div>
              <!-- END switch_ticker -->

              <div id="page-body">
                <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                                <div id="{ID_LEFT}">
                                  <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->
                                </div>
                            </td>
                            <td valign="top" width="100%">
  <!-- BEGIN html_validation -->
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </div>
              </div>
          </td>
        </tr>
    </table>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #5 - Posted on 1/3/2012, 22:10
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  me0k0n
  avatar

  me0k0n

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 16
  Points : 21
  Birthday : 17/01/1997
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://forum-viet.forumvi.com/

  Member
  Bài viết thứ :6

  Đăng vào:on 22/4/2012, 12:30

  Member
  dep

  #6 - Posted on 22/4/2012, 12:30
  Xem lý lịch thành viên http://forum-viet.forumvi.com/
  avatar

  Ty Khoai Lang
  avatar

  Ty Khoai Lang

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 144
  Points : 293
  Birthday : 06/05/1992
  Thanks : 143

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://teenhanoi.us.to

  Member
  Bài viết thứ :7

  Đăng vào:on 22/4/2012, 12:36

  Member
  cái overall footer là end hay begin vậy lo lắng

  #7 - Posted on 22/4/2012, 12:36
  Xem lý lịch thành viên http://teenhanoi.us.to
  avatar

  kuanh
  avatar

  kuanh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 149
  Points : 231
  Birthday : 16/08/1994
  Thanks : 60

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://ạyinhban.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :8

  Đăng vào:on 22/4/2012, 17:11

  Member
  xem

  #8 - Posted on 22/4/2012, 17:11
  Xem lý lịch thành viên http://ạyinhban.forumvi.com
  avatar

  Ếch
  avatar

  Ếch

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 305
  Points : 905
  Birthday : 19/05/1999
  Thanks : 526
  Đến từ : Hà Nội

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://ict2.net

  Member
  Bài viết thứ :9

  Đăng vào:on 26/4/2012, 09:01

  Member
  like

  #9 - Posted on 26/4/2012, 09:01
  Xem lý lịch thành viên http://ict2.net
  avatar

  ptproduction
  avatar

  ptproduction

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 21
  Points : 29
  Birthday : 03/12/1986
  Thanks : 8

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://lopa70104.tk

  Member
  Bài viết thứ :10

  Đăng vào:on 7/5/2012, 22:13

  Member
  123

  #10 - Posted on 7/5/2012, 22:13
  Xem lý lịch thành viên http://lopa70104.tk
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :11

  Đăng vào:on 17/5/2012, 18:32

  S.mod
  đẹp wá =]]

  #11 - Posted on 17/5/2012, 18:32
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  sitcumaj
  avatar

  sitcumaj

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 167
  Points : 202
  Birthday : 02/04/1992
  Thanks : 33

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thietkefỏum.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :12

  Đăng vào:on 17/5/2012, 19:00

  Member
  hay đá

  #12 - Posted on 17/5/2012, 19:00
  Xem lý lịch thành viên http://thietkefỏum.forumvi.com
  avatar

  sitcumaj
  avatar

  sitcumaj

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 167
  Points : 202
  Birthday : 02/04/1992
  Thanks : 33

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thietkefỏum.forumvi.com

  Member
  Bài viết thứ :13

  Đăng vào:on 17/5/2012, 19:03

  Member
  ko thay code nhỉ

  #13 - Posted on 17/5/2012, 19:03
  Xem lý lịch thành viên http://thietkefỏum.forumvi.com
  avatar

  CôngTuấn
  avatar

  CôngTuấn

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 198
  Points : 253
  Birthday : 29/08/1996
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/

  Member
  Bài viết thứ :14

  Đăng vào:on 9/6/2012, 22:45

  Member
  xem

  #14 - Posted on 9/6/2012, 22:45
  Xem lý lịch thành viên http://thcsnamha.123.st/
  avatar

  AnHung
  avatar

  AnHung

  Group: Designs Skin

  Hiện đang:
  Bài viết : 590
  Points : 1461
  Birthday : 04/01/1993
  Thanks : 743
  Đến từ : BMT

  Designs Skin
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info

  Designs Skin
  Bài viết thứ :15

  Đăng vào:on 16/6/2012, 09:51

  Designs Skin
  xemmmmmmm

  #15 - Posted on 16/6/2012, 09:51
  Xem lý lịch thành viên http://www.anhung.info
  avatar

  Có Gì Hot
  avatar

  Có Gì Hot

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 6
  Points : 5
  Thanks : -1

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :16

  Đăng vào:on 20/6/2012, 23:44

  Member
  411

  #16 - Posted on 20/6/2012, 23:44
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  superpro
  avatar

  superpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 9
  Points : 11
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :17

  Đăng vào:on 4/8/2012, 21:32

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaa

  #17 - Posted on 4/8/2012, 21:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  superpro
  avatar

  superpro

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 9
  Points : 11
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :18

  Đăng vào:on 4/8/2012, 21:32

  Member
  a

  #18 - Posted on 4/8/2012, 21:32
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Pi Delta ( Nguyễn )
  avatar

  Pi Delta ( Nguyễn )

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 275
  Points : 283
  Thanks : 12

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :19

  Đăng vào:on 4/11/2012, 15:40

  Member
  xem

  #19 - Posted on 4/11/2012, 15:40
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nguyenhoang21
  avatar

  nguyenhoang21

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 351
  Points : 564
  Birthday : 18/01/1991
  Thanks : 174
  Đến từ : http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum

  Member
  Bài viết thứ :20

  Đăng vào:on 4/11/2012, 15:45

  Member
  xem

  #20 - Posted on 4/11/2012, 15:45
  Xem lý lịch thành viên http://camxucfan9x.one-forum.net/forum
  avatar

  nguyenhoanganh
  avatar

  nguyenhoanganh

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 210
  Points : 208
  Thanks : -2

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :21

  Đăng vào:on 25/3/2013, 09:27

  Member
  dghf

  #21 - Posted on 25/3/2013, 09:27
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  manhcuongpc
  avatar

  manhcuongpc

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 176
  Points : 185
  Birthday : 02/02/1991
  Thanks : 3

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :22

  Đăng vào:on 25/3/2013, 13:43

  Member
  a

  #22 - Posted on 25/3/2013, 13:43
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  nhocdung295
  avatar

  nhocdung295

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 99
  Points : 113
  Birthday : 03/02/1995
  Thanks : 6
  Đến từ : TP.HCM

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :23

  Đăng vào:on 19/6/2014, 16:17

  Member
  aaaaaaaaaaaaaaaa

  #23 - Posted on 19/6/2014, 16:17
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  eby
  avatar

  eby

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 195
  Points : 206
  Thanks : 17

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :24

  Đăng vào:on 19/6/2014, 19:59

  Member
  nice theme brooo thnxxxx

  #24 - Posted on 19/6/2014, 19:59
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  anhvan167
  avatar

  anhvan167

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 51
  Points : 58
  Birthday : 17/06/1987
  Thanks : 3
  Đến từ : hn

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :25

  Đăng vào:on 8/4/2015, 14:16

  Member
  222222222222

  #25 - Posted on 8/4/2015, 14:16
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :26

  Đăng vào:

  #26 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90