Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Share skin] Punbb Nice Blue

Trang 3 trong tổng số 3 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

 • Please log in to post a topic

 • avatar

  Lốc
  avatar

  Lốc

  Group: Vip Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 380
  Points : 1008
  Birthday : 28/03/1991
  Thanks : 357
  Đến từ : nam định

  Vip Member
  Xem lý lịch thành viên

  Vip Member
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 31/12/2011, 15:42

  Vip Member
  First topic message reminder :

  demo : [You must be registered and logged in to see this link.]

  cài đặt : :Hide:  vào cài đặt rồi thay lại như sau nhá

  index_box

  Code:
  <div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs"><a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a><strong>{NAV_CAT_DESC}</strong></p>
  </div>
  <div class="main">
  <!-- BEGIN catrow -->
    <!-- BEGIN tablehead -->
        <div class="main-head">
          <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
          <table cellspacing="0" class="table">
              <thead>
                <tr>
                    <th class="tcl">{L_FORUM}</th>
                    <th class="tc2">{L_TOPICS}</th>
                    <th class="tc3">{L_POSTS}</th>
                    <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody class="statused">
    <!-- END tablehead -->
   
    <!-- BEGIN forumrow -->
                <tr>
                    <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                      <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                      </span>
                      <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                      <br />
                      {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                      <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                      <br />
                      {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                      <!-- END switch_moderators_links -->
                      {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                      <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                    </td>
                    <td class="tc2"><div class="for_topics">{catrow.forumrow.TOPICS}<span>Topics</span></div></td>
                    <td class="tc3"><div class="for_posts">{catrow.forumrow.POSTS}<span>Posts</span></div></td>
                    <td class="tcr">
                      <span>
                      <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                      <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                      <!-- END switch_topic_title -->
                      {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                      </span>
                    </td>
                </tr>
    <!-- END forumrow -->
   
    <!-- BEGIN tablefoot -->
              </tbody>
          </table>
        </div>
    <!-- END tablefoot -->
  <!-- END catrow -->
  </div>
   
  <!-- BEGIN switch_on_index -->
  <div class="main-box clearfix">
    <ul>
        <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
        <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
        <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
    </ul>
    <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
    <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
    </p>
    <!-- END switch_delete_cookies -->
  </div>
  <!-- END switch_on_index -->

  overall_header :
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
  <head>
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
    <!-- END switch_compat_meta -->
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   
    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->
   
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->
   
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
        /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
        var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
        var slid_vert = false;
        var auto_dir = 'next';
        var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});
   
        switch( tickerDirParam )
        {
          case 'top' :
              slid_vert = true;
              break;
   
          case 'left':
              break;
   
          case 'bottom':
              slid_vert = true;
              auto_dir = 'prev';
              break;
   
          case 'right':
              auto_dir = 'prev';
              break;
   
          default:
              slid_vert = true;
        }
   
        $(document).ready(function() {
   
          var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
          var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
   
          if (width_max > 0)
          {
              $('#fa_ticker_content').css('display','block');
   
              $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
                if ($(this).width() > width_item)
                {
                var ratio      = $(this).width() / width_item;
                var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
                $(this).height(new_height).width(width_item);
                }
              });
   
              if (slid_vert)
              {
                var height_max = h_perso;
   
                $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                    if ($(this).height() > height_max)
                    {
                      height_max = $(this).height();
                    }
                } );
   
                $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
                $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
              }
   
              $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                    vertical: slid_vert,
                wrap: 'circular',
                auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
                auto_direction: auto_dir,
              scroll: 1,
              size: {switch_ticker.SIZE},
              height_max: height_max,
              animation: {switch_ticker.SPEED}
              });
          }
          else
          {
              $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
              $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
          }
        });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->
   
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });
   
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->
   
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
          var popupWidth = $("#login_popup").width();
          var mypopup = $("#login_popup");
   
          $("#login_popup").css({
          "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }
   
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
   
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
    {HOSTING_JS}
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(["_setAccount", "{G_ANALYTICS_ID}"]);
      _gaq.push(["_trackPageview"]);
   
      (function() {
        var ga = document.createElement("script"); ga.type = "text/javascript"; ga.async = true;
        ga.src = ("https:" == document.location.protocol ? "https://ssl" : "http://www") + ".google-analytics.com/ga.js";
        var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
  </head>
   
  <body>
    <!-- BEGIN hitskin_preview -->
    <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
        <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
        <div class="content">
          <p>
              {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
              <br />
              <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
          </p>
        </div>
    </div>
    <!-- END hitskin_preview -->
   
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    <div id="login_popup" class="module main">
        <div id="login_popup_title" class="main-head">
          <div class="h3">{SITENAME}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
          {LOGIN_POPUP_MSG}
          <div id="login_popup_buttons">
              <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
                <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
              </form>
          </div>
        </div>
    </div>
    <!-- END switch_login_popup -->
   
    <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>
   
    <div class="minwidth_IE">
        <div class="layout_IE">
          <div class="container_IE">
                            <div id="pun_out">
                              <div class="pun">
                <div id="pun-intro" class="clearfix">
                    <a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>
   
                    <!-- BEGIN switch_h1 -->
                    <div id="pun-title">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</div>
                    <!-- END switch_h1 -->
   
                    <!-- BEGIN switch_desc -->
                    <p id="pun-desc">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</p>
                    <!-- END switch_desc -->
                </div>
                <div id="pun-head">
                    <div id="pun-navlinks">
                      <ul class="clearfix">
                          <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                      </ul>
                    </div>
                </div>
   
                <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
                <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                      <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                                <!-- END ticker_row -->
                            </ul>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- END switch_ticker_new -->
   
                <!-- BEGIN switch_ticker -->
                <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                    <div class="module main">
                      <div class="main-content clearfix">
                          <div id="fa_ticker_container">
                            <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                                <div class="fa_ticker_content">
                                  <!-- BEGIN ticker_row -->
                                  <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                  <!-- END ticker_row -->
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- END switch_ticker -->
   
                <div id="page-body">
                    <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                      <div id="outer-wrapper">
                          <div id="wrapper">
                            <div id="container">
                                <div id="content">
                                  <div id="{ID_LEFT}">
                                      <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                      {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                      <!-- END giefmod_index1 -->
                                  </div>
                                  <div id="main">
                                      <div id="main-content">
   
  <!-- BEGIN html_validation -->
                                      </div>
                                  </div>
                                </div>
                            </div>
                          </div>
                      </div>
                    </div>
                </div>
              </div>
          </div>
        </div>
    </div>
  </body>
  </html>
  <!-- END html_validation -->

  #1 - Posted on 31/12/2011, 15:42
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  TopDragon
  avatar

  TopDragon

  Group: S.mod

  Hiện đang:
  Bài viết : 494
  Points : 706
  Birthday : 05/03/1998
  Thanks : 202
  Đến từ : TPHCM

  S.mod
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st

  S.mod
  Bài viết thứ :51

  Đăng vào:on 28/5/2012, 19:05

  S.mod
  like

  #51 - Posted on 28/5/2012, 19:05
  Xem lý lịch thành viên http://truefriends.123.st
  avatar

  junalone
  avatar

  junalone

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 254
  Points : 336
  Birthday : 01/01/1994
  Thanks : 84

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com

  Member
  Bài viết thứ :52

  Đăng vào:on 29/5/2012, 09:58

  Member
  xem cái nào

  #52 - Posted on 29/5/2012, 09:58
  Xem lý lịch thành viên http://www.vnsweetdream.com
  avatar

  alexanderraiback1
  avatar

  alexanderraiback1

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 64
  Points : 103
  Birthday : 18/03/1996
  Thanks : 37

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :53

  Đăng vào:on 31/5/2012, 21:29

  Member
  fghgf

  #53 - Posted on 31/5/2012, 21:29
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  baongok
  avatar

  baongok

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 68
  Points : 103
  Thanks : 37

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :54

  Đăng vào:on 3/6/2012, 15:00

  Member
  xem

  #54 - Posted on 3/6/2012, 15:00
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hakuba
  avatar

  hakuba

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 337
  Points : 461
  Birthday : 01/01/1992
  Thanks : 111

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :55

  Đăng vào:on 4/6/2012, 12:11

  Member
  xem

  #55 - Posted on 4/6/2012, 12:11
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dhtram1710
  avatar

  dhtram1710

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 140
  Points : 219
  Thanks : 53

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st

  Member
  Bài viết thứ :56

  Đăng vào:on 8/6/2012, 11:50

  Member
  fdfdf

  #56 - Posted on 8/6/2012, 11:50
  Xem lý lịch thành viên http://www.hayluonlaban.123.st
  avatar

  .Storm
  avatar

  .Storm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 129
  Points : 135
  Thanks : 8
  Đến từ : España

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :57

  Đăng vào:on 28/6/2012, 18:22

  Member
  xem

  #57 - Posted on 28/6/2012, 18:22
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Ken_Vin
  avatar

  Ken_Vin

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 384
  Points : 670
  Birthday : 03/10/1997
  Thanks : 92

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :58

  Đăng vào:on 29/6/2012, 14:30

  Member
  xem

  #58 - Posted on 29/6/2012, 14:30
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  hacbao0918
  avatar

  hacbao0918

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 294
  Points : 325
  Birthday : 17/10/1980
  Thanks : 20

  Member
  Xem lý lịch thành viên http://Gfamily.info

  Member
  Bài viết thứ :59

  Đăng vào:on 30/6/2012, 15:01

  Member
  wow !

  #59 - Posted on 30/6/2012, 15:01
  Xem lý lịch thành viên http://Gfamily.info
  avatar

  ngoctuan_py
  avatar

  ngoctuan_py

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 300
  Points : 361
  Thanks : 55

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :60

  Đăng vào:on 28/7/2012, 18:46

  Member
  coi

  #60 - Posted on 28/7/2012, 18:46
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  tatran0195
  avatar

  tatran0195

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 220
  Points : 223
  Thanks : 7

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :61

  Đăng vào:on 1/9/2012, 00:38

  Member
  dep

  #61 - Posted on 1/9/2012, 00:38
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  dang0123
  avatar

  dang0123

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 191
  Points : 224
  Thanks : 23
  Đến từ : trời

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :62

  Đăng vào:on 12/9/2012, 14:55

  Member
  ádsss

  #62 - Posted on 12/9/2012, 14:55
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  live95
  avatar

  live95

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 169
  Points : 174
  Thanks : 5

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :63

  Đăng vào:on 14/12/2012, 07:43

  Member
  xem

  #63 - Posted on 14/12/2012, 07:43
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  skin5fm
  avatar

  skin5fm

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 222
  Points : 254
  Thanks : 30

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :64

  Đăng vào:on 18/9/2013, 13:35

  Member
  cxcx

  #64 - Posted on 18/9/2013, 13:35
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  xuannuocnam
  avatar

  xuannuocnam

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 211
  Points : 241
  Thanks : 6

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :65

  Đăng vào:on 29/5/2014, 12:21

  Member
  xem thử code

  #65 - Posted on 29/5/2014, 12:21
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :66

  Đăng vào:

  #66 - Posted

  Trang 3 trong tổng số 3 trang Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | Internet | Lập trình | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs
  YOUR BANNER HERE
  728x90