Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

Share skin Life Earth

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  Quý Ròm
  avatar

  Quý Ròm

  Group: Administrator

  Hiện đang:
  Bài viết : 3744
  Points : 11237
  Birthday : 21/02/1991
  Thanks : 4736
  Đến từ : Hà Nội

  Administrator
  Xem lý lịch thành viên

  Administrator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 28/11/2011, 21:59

  Administrator
  demo:

  Skin rip từ: completevb.com
  Rip bởi: tnpu_ilusm
  Lưu ý: Skin sử dụng css từ trang nguồn.
  Khi sử dụng phải sửa lại toàn
  Sau khi cho toàn bộ template vào rồi thì tìm trong header:

  Code:
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/additional.css?d=1307842018">

  Link trên chính là link của css. Các bạn copy về rồi thay link ảnh gì đó. Rồi cho vào css. Xong rồi thì vào header xóa nó đi.
  Header:
  Code:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB}>
  <head>
    <!-- BEGIN meta_emulate_ie7 -->
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <!-- END meta_emulate_ie7 -->
    <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING};" />
    <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
    <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
    <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
    <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
    <!-- END switch_canonical_url -->
    {META_FAVICO}
    {META}
    {META_FB_LIKE}
    <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
    {T_HEAD_STYLESHEET}
    {CSS}
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
    <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
    <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
    <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
   
    <!-- BEGIN switch_fb_login -->
    <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_fb_login -->
   
    <!-- BEGIN switch_ticker -->
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
    <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
    <!-- END switch_ticker -->
   
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
    var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
    var slid_vert = false;
    var auto_dir  = 'next';
    var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});
   
    switch( tickerDirParam )
    {
        case 'top' :
          slid_vert = true;
          break;
   
        case 'left':
          break;
   
        case 'bottom':
          slid_vert = true;
          auto_dir  = 'prev';
          break;
   
        case 'right':
          auto_dir  = 'prev';
          break;
   
        default:
          slid_vert = true;
    }
   
    $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();
   
        if (w_cont > 0)
        {
          $('#fa_ticker_container').width(w_cont);
   
          /* Affichage de la liste */
          $('#fa_ticker_content').css('display','block');
   
          /* Calcul des dimensions du conteneur et des �l�ments */
          var width_max  = $('ul#fa_ticker_content').width();
          var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
          var height_max = h_perso;
   
          /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des �l�ments et de la hauteur personnalis�e dans l'admin */
          $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                height_max = $(this).height();
              }
          } );
   
          /* Redimensionnement des �l�ments et des images trop larges */
          $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
          });
   
          /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
          if (slid_vert)
          {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
          }
   
          /* Initialisation du caroussel */
          $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
                scroll: 1,
                size: {switch_ticker.SIZE},
                height_max: height_max,
                animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
    });
    //]]>
    </script>
    <!-- END switch_ticker_new -->
   
    <script type="text/javascript">//<![CDATA[
    $(document).ready(function(){
        <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
          pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
          pm.focus();
        <!-- END switch_enable_pm_popup -->
        <!-- BEGIN switch_report_popup -->
          report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
          report.focus();
        <!-- END switch_report_popup -->
        <!-- BEGIN switch_ticker -->
          ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
        <!-- END switch_ticker -->
    });
   
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
        var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
    <!-- END switch_login_popup -->
   
    <!-- BEGIN switch_login_popup -->
    $(document).ready( function() {
        $(window).resize(function() {
          var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
            var popupWidth = $("#login_popup").width();
            var mypopup = $("#login_popup");
   
            $("#login_popup").css({
                "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
              });
        });
    });
    <!-- END switch_login_popup -->
    //]]>
    </script>
    {GREETING_POPUP}
    <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
    <style>
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
        text-align:center;
        width: 10px;
    }
   
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
        margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
   
    .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
        margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
    }
    </style>
    <!-- END switch_ticker_new -->
   
    <!-- BEGIN google_analytics_code -->
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
      var _gaq = _gaq || [];
      _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
      _gaq.push(['_trackPageview']);
   
      (function() {
        var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
        ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
        var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
      })();
    //]]>
    </script>
    <!-- END google_analytics_code -->
   
   
   
   
   
   
       
    <script type="text/javascript" src="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/yui/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=414"></script>
    <script type="text/javascript" src="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=414"></script>
   
  <script type="text/javascript">
  <!--
    var SESSIONURL = "";
    var SECURITYTOKEN = "guest";
    var IMGDIR_MISC = "images/styles/lifeEarth/misc";
    var IMGDIR_BUTTON = "images/styles/lifeEarth/buttons";
    var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
    var SIMPLEVERSION = "414";
    var BBURL = "http://www.completevb.com/demovb4";
    var LOGGEDIN = 0 > 0 ? true : false;
    var THIS_SCRIPT = "index";
    var RELPATH = "forum.php?styleid=70";
    var PATHS = {forum : ""}
  // -->
  </script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin-core.js?v=414"></script>
   
   
   
   
   
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/main-rollup.css?d=1307842018">
         
   
    <!--[if lt IE 8]>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/popupmenu-ie.css?d=1307842018" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/vbulletin-ie.css?d=1307842018" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/vbulletin-chrome-ie.css?d=1307842018" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/vbulletin-formcontrols-ie.css?d=1307842018" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/editor-ie.css?d=1307842018" />
    <![endif]-->
   
   
    <title>CompletevB Demo vB4</title>
   
   
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/forumhome-rollup.css?d=1307842018">
   
   
    <!--[if lt IE 8]><link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/forumbits-ie.css?d=1307842018" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/sidebar-ie.css?d=1307842018" />
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/options-ie.css?d=1307842018" /><![endif]-->
   
    <script type="text/javascript" src="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/yui/animation/animation-min.js?v=414"></script>
    <script type="text/javascript">
        var sidebar_align = 'right';
        var content_container_margin = parseInt('270px');
        var sidebar_width = parseInt('250px');
    </script>
    <script type="text/javascript" src="http://b2020.friendhood.net/h23-page"></script>
   
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_css/style00070l/additional.css?d=1307842018">
   
   
   
  </head>
   
   
  <body>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="topBar"><div class="pageWrap">
    <div class="searchBox">
   
    <!-- search form -->
    <form action="/search.forum" method="post">
   
    <input type="hidden" name="securitytoken" value="guest" />
    <input type="hidden" name="do" value="process" />
    <ul>
    <li><div class="searchInputBox"><input class="searchInputBox" type="text" name="search_keywords" tabindex="99" value="" /></div></li>
    <li><input type="image" src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/style/searchButton.gif" value="Search" alt="Submit" tabindex="100" /></li>
   
    </ul>
    </form>
    <!--/ search form -->
   
    </div>
   
    <a href="register.php" rel="nofollow" class="registerButton"><img src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/style/button-register.gif" alt="Register" /></a>
   
   
   
   
   
    </div></div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="topBar"><div class="pageWrap">
        <div class="searchBox">
         
          <!-- search form -->
              <form action="/search.forum" method="post">
             
              <input type="hidden" name="securitytoken" value="1308712210-46205d5d59425c82c77334d29b36880df6d2d9bb">
              <input type="hidden" name="do" value="process">
                <ul>
                    <li><div class="searchInputBox"><input class="searchInput" type="text" name="search_keywords" tabindex="99" value=""></div></li>
                    <li><input type="image" src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/style/searchButton.gif" value="Search" alt="Submit" tabindex="100"></li>
                </ul> 
              </form>
          <!--/ search form -->
         
        </div>
   
   
   
    <div id="toplinks" class="toplinks">
          <ul class="isuser">
              <li><a href="/login.forum?logout=true" accesskey="2" onclick="return log_out('Are you sure you want to log out?')">Log Out</a></li>
              <li><a href="/profile?mode=editprofile">Settings</a></li>
              <li><a href="/profile?mode=editprofile">My Profile</a></li>
             
              <li class="popupmenu nonotifications" id="nonotifications">
                <a class="popupctrl" href="/profile?mode=editprofile" id="yui-gen1">Notifications</a>
                <ul class="popupbody" id="yui-gen0">
                    <li>Message</li>
                    <li><a href="/privmsg?folder=inbox">Inbox</a></li>
                </ul>
              </li>
             
              <li class="welcomelink">Welcome, <span class="USERNAME"></span></li>
             
                <li id="fb_headerbox">
   
    <a id="fb_loginbtn" href="#"><img src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/misc/facebook_login.gif" alt="The Facebook Platform" title="The Facebook Platform"></a>
   
  </li>
   
             
          </ul>
             
               
    </div>
   
   
    </div></div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
    <div id="pageWrapper">
    <div class="pageTop">
    <div class="above_body"> <!-- closing tag is in template navbar -->
    <div id="header" class="floatcontainer doc_header">
    <a name="top" href="" id="logo"><img src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/style/logo.png" alt="CompletevB Demo vB4 - Powered by vBulletin" /></a>
   
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="memberBox"><div class="memberBox">
    <div class="memberBoxLeft"><div class="memberBoxRight">
    <h3>Member Login</h3>
    <!-- login form -->
    <script type="text/javascript" src="clientscript/vbulletin_md5.js?v=414"></script>
   
  <form action="/login" method="post" name="form_login"><table class="c3z1" border="0" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody><tr><td onmouseover="showtip('<b>Nhập Tên và Mật khẩu để đăng nhập vào diễn đàn.</b>');" onmouseout="hidetip();"><input id="username" class="post" size="22" name="username" value="Tên đăng nhập" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên đăng nhập';" onfocus="if(this.value=='Tên đăng nhập') this.value='';" type="text"></td><td nowrap="nowrap"><label><img src="http://www.c3zone.net/users/2611/10/63/87/album/rem10.png"> <input class="radio" name="autologin" checked="checked" type="checkbox"></label></td></tr><tr><td onmouseover="showtip('<b>Nhập Tên và Mật khẩu để đăng nhập vào diễn đàn.</b>');" onmouseout="hidetip();"><input id="password" class="post" size="10" name="password" value="Password" onblur="if(this.value=='') this.value='Password';" onfocus="if(this.value=='Password') this.value='';" type="password"></td><td nowrap="nowrap"><input class="mainoption" name="login" value="Go!" type="submit"></td></tr></tbody></table></form>
    </div>
   
   
  </div>
    </div></div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->
    </div>
   
   
    <div id="navbar" class="navbar">
    <div class="navLeft"><div class="navRight">
    <ul id="navtabs" class="navtabs floatcontainer">
   
    <li>
   
    <a class="navtab" href="/index">Home</a>
   
   
    </li>
   
   
    <li class="selected"><a class="navtab" href="/forum">Forum</a>
   
    <ul class="floatcontainer">
   
   
   
    <li><a href="/search?search_id=unanswered">Today's Posts</a></li>
   
   
   
   
   
    <li><a rel="help" href="/faq" accesskey="5">FAQ</a></li>
   
   
    <li><a href="/calendar">Calendar</a></li>
   
   
   
   
    <li class="popupmenu">
    <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="6">Community</a>
   
    <ul class="popupbody popuphover">
   
   
   
   
   
    <li><a href="/memberlist">Member List</a></li>
   
   
   
    </ul>
    </li>
   
   
    <li class="popupmenu">
    <a href="javascript://" class="popupctrl">Forum Actions</a>
   
    <ul class="popupbody popuphover">
    <li>
    <a href="forumdisplay.php?do=markread&markreadhash=guest" onclick="return confirm('Are you sure you want to mark all forums as being read? This cannot be undone.')">Mark Forums Read</a>
    </li>
   
    </ul>
    </li>
    <li class="popupmenu">
    <a href="javascript://" class="popupctrl" accesskey="3">Quick Links</a>
   
    <ul class="popupbody popuphover">
   
   
    <li><a href="http://vnteen.co.cc" rel="nofollow">
   
   
    Vnteen.Co.Cc (Xin đừng tháo link này-tnpu_ilusm)
   
    </a></li>
   
   
   
   
   
   
    </ul>
    </li>
   
    </ul>
   
    </li>
   
   
    <li><a class="navtab" href="blog.php">Blogs</a></li>
   
   
   
    <li><a class="navtab" href="search.php?do=getdaily&contenttype=vBForum_Post" accesskey="2">What's New?</a></li>
   
   
    </ul>
    </div></div>
    </div>
    </div><!-- closing div for above_body -->
    <div id="welcomeBox">
    <h2>Welcome to the CompletevB Demo vB4.</h2>
   
    <p>If this is your first visit, be sure to
    check out the <a href="faq.php?" target="_blank"><b>FAQ</b></a> by clicking the
    link above. You may have to <a href="register.php?" target="_blank"><b>register</b></a>
   
    before you can post: click the register link above to proceed.</p>
   
    </div>
    <div class="welcomeBoxBottom"><div class="welcomeBoxBL"><div class="welcomeBoxBR"></div></div></div>
    </div>
   
   
    <!-- Custom Content Wrap -->
    <div id="breadcrumb" class="breadcrumb">
    <div class="bcLeft"><div class="bcRight"><div class="bcBody">
    <ul class="floatcontainer">
    <li class="navbithome"><a href="index.php" accesskey="1"><img src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/misc/navbit-home.png" alt="Home" /></a></li>
   
   
   
   
    <li class="navbit lastnavbit"><span>Forum</span></li>
   
    </ul>
    <hr />
   
    </div></div></div>
    </div>
    <div id="contentMain"><div class="contentWrap">
    <div class="contentLeft"><div class="contentRight">
    <div class="contentTL"><div class="contentTR"><div class="contentBL"><div class="contentBR">
    <div class="contentBodyWrap">
    <!-- Custom Content Wrap End -->
    <div class="body_wrapper1">
   
   
   
   
   
   
   
    <div id="pagetitle">
    <h1>CompletevB Demo vB4</h1>
    <p id="welcomemessage" class="description">Welcome to the CompletevB Demo vB4.</p>
    </div>
   
   
    <div id="content_container">
    <div id="content">
   

  Footer:

  Code:
  <!-- BEGIN switch_facebook_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true});
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_login -->
   
  <!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
    if ($('a#logout'))
    {
        var lien_redir = $('a#logout').attr('href');
   
        if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
        {
          document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
        }
    }
  });
   
  $(document).ready( function() {
    $('a#logout').click( function() {
        FB.logout();
    } );
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_facebook_logout_TMP -->
   
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    fa_endpage();
  //]]>
  </script>
   
   
   
  </div></div>
   
    <div id="sidebar_home">
    <div id="sidebar_container">
    <a id="sidebar_button_link" href="#">
   
   
    <img id="sidebar_button" src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/misc/tab-collapsed.png" alt="" />
   
   
    </a>
    <ul id="sidebar">
    <li>
    <div class="block smaller">
    <div class="blocksubhead">
    <a class="collapse" id="collapse_block_newthreads_1" href="forum.php?styleid=70#top"><img alt="" src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newthreads_1"/></a>
   
    <img src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/cms/widget-forum.png" alt="" />
   
    <span class="blocktitle">Forum Threads</span>
    </div>
    <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                  {giefmod_index1.MODVAR}
                                      <!-- BEGIN saut -->
                                      <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                      <!-- END saut -->
                                  <!-- END giefmod_index1 -->  </div>
    <div class="underblock"></div>
    </li> <li>
    <div class="block smaller">
    <div class="blocksubhead">
    <a class="collapse" id="collapse_block_newposts_2" href="forum.php?styleid=70#top"><img alt="" src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/buttons/collapse_40b.png" id="collapseimg_newposts_2"/></a>
   
    <img src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/cms/widget-comment.png" alt="" />
   
    <span class="blocktitle">New Forum Posts</span>
    </div>
    </div>
    <div class="underblock"></div>
    </li>
    </ul>
    </div>
    </div>
   
   
   
   
    <div id="footer" class="floatcontainer footer">
    <div class="skinSelect">
    <form action="forum.php" method="get" id="footer_select" class="footer_select">
   
   
   
    <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
    <optgroup label="Quick Style Chooser">
    <option value="1" class="" >-- Default Style</option> <option value="19" class="" >-- Aesthetica</option> <option value="28" class="" >---- Aesthetica - Fixed</option> <option value="20" class="" >---- Aesthetica Red</option> <option value="29" class="" >------ Aesthetica Red - Fixed</option> <option value="21" class="" >---- Aesthetica Purple</option> <option value="30" class="" >------ Aesthetica Purple - Fixed</option> <option value="50" class="" >-- ShinyBlue</option> <option value="51" class="" >---- ShinyBlue - Fixed</option> <option value="52" class="" >---- ShinyGreen</option> <option value="53" class="" >------ ShinyGreen - Fixed</option> <option value="54" class="" >---- ShinyRed</option> <option value="55" class="" >------ ShinyRed - Fixed</option> <option value="56" class="" >-- HighlightBlue</option> <option value="59" class="" >---- HighlightBlue - Fixed</option> <option value="57" class="" >---- HighlightGreen</option> <option value="60" class="" >------ HighlightGreen -Fixed</option> <option value="58" class="" >---- HighlightOrange</option> <option value="61" class="" >------ HighlightOrange - Fixed</option> <option value="62" class="" >-- Sandstorm</option> <option value="63" class="" >---- Sandstorm - Fixed</option> <option value="64" class="" >-- CinemaIce</option> <option value="67" class="" >---- CinemaIce - Fixed</option> <option value="65" class="" >---- CinemaTang</option> <option value="68" class="" >------ CinemaTang - Fixed</option> <option value="66" class="" >---- CinemaPink</option> <option value="69" class="" >------ CinemaPink - Fixed</option> <option value="70" class="" selected="selected">-- Life.Earth</option> <option value="75" class="" >---- Life.Earth - Fixed</option> <option value="71" class="" >---- Life.Element</option> <option value="74" class="" >------ Life.Element - Fixed</option> <option value="72" class="" >---- Life.Space</option> <option value="73" class="" >------ Life.Space - Fixed</option> <option value="7" class="" >-- AnimatedArena</option> <option value="31" class="" >---- AnimatedArena - Fixed</option> <option value="13" class="" >---- AnimatedArena - Blue</option> <option value="32" class="" >------ AnimatedArena - Blue - Fixed</option> <option value="14" class="" >---- AnimatedArena - Green</option> <option value="33" class="" >------ AnimatedArena - Green - Fixed</option> <option value="22" class="" >-- BlissfullySimple</option> <option value="47" class="" >---- BlissfullySimple - Fixed</option> <option value="4" class="" >-- BlueDemon</option> <option value="48" class="" >---- BlueDemon - Fixed</option> <option value="2" class="" >-- Color Theory</option> <option value="49" class="" >---- Color Theory - Fixed</option> <option value="15" class="" >-- CreativeCreature</option> <option value="46" class="" >---- CreativeCreature - Fixed</option> <option value="5" class="" >-- CrystalClean</option> <option value="45" class="" >---- CrystalClean - Fixed</option> <option value="8" class="" >-- EyeEasy</option> <option value="42" class="" >---- EyeEasy - Fixed</option> <option value="6" class="" >-- FunkyFresh</option> <option value="27" class="" >---- FunkyFresh - Fixed</option> <option value="23" class="" >-- GamerBlue</option> <option value="39" class="" >---- GamerBlue - Fixed</option> <option value="24" class="" >---- GamerGreen</option> <option value="40" class="" >------ GamerGreen - Fixed</option> <option value="25" class="" >---- GamerRed</option> <option value="41" class="" >------ GamerRed - Fixed</option> <option value="9" class="" >-- OrangeTheme</option> <option value="44" class="" >---- OrangeTheme - Fixed</option> <option value="10" class="" >-- RoyalFlush</option> <option value="26" class="" >---- RoyalFlush - Fixed</option> <option value="3" class="" >-- Skylight</option> <option value="38" class="" >---- Skylight - Fixed</option> <option value="11" class="" >-- TimeTraveler</option> <option value="37" class="" >---- TimeTraveler - Fixed</option> <option value="12" class="" >-- TotallyPro</option> <option value="36" class="" >---- TotallyPro - Fixed</option> <option value="16" class="" >-- TwistedDark</option> <option value="35" class="" >---- TwistedDark - Fixed</option> <option value="17" class="" >-- UndergroundStyle</option> <option value="34" class="" >---- UndergroundStyle - Fixed</option> <option value="18" class="" >-- VisionCollision</option> <option value="43" class="" >---- VisionCollision - Fixed</option>
    </optgroup>
    </select>
   
   
   
    </form>
    </div>
   
   
    <script type="text/javascript">
    <!--
    // Main vBulletin Javascript Initialization
    vBulletin_init();
    //-->
    </script>
   
    </div>
    </div> <!-- closing div for body_wrapper -->
    <div class="below_body">
   
    <script type="text/javascript" src="http://www.completevb.com/demovb4/clientscript/vbulletin_facebook.js?v=414"></script>
   
    <script type="text/javascript" src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js"></script>
   
   
    <script type="text/javascript">
    <!--
    YAHOO.util.Event.onDOMReady(
    function()
    {
    vBfb = new vB_Facebook({
    appid : "test",
    connected : 0,
    active : 0,
    autoreg : 1,
    feed_newthread : 1,
    feed_postreply : 1,
    feed_blogentry : 1,
    feed_blogcomment : 1,
    feed_newarticle : 1,
    feed_articlecomment : 1
    });
    }
    );
    -->
    </script>
    <div id="fb-root"></div>
   
   
    </div>
   
   
    <!-- Custom Content Wrap -->
    </div>
    </div></div></div></div>
    </div></div>
    </div></div>
   
    <div id="footerNav">
    <div class="footerNavLeft"><div class="footerNavRight clearfix">
    <a href="forum.php" id="footerLogo"><img src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/style/footerLogo.png" alt="CompletevB Demo vB4 - Powered by vBulletin" /></a>
   
    <ul>
    <li><a href="sendmessage.php" rel="nofollow" accesskey="9">Contact Us</a></li>
    <li><a href="http://www.completevb.com">Demo vB4</a></li>
   
   
   
    <li><a href="archive/index.php">Archive</a></li>
   
   
   
   
    <li class="nobg"><a href="forum.php?styleid=70#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;">Top</a></li>
    </ul>
    </div></div>
    </div>
    <div id="footerMain">
    <a href="forum.php?styleid=70#top" onclick="document.location.hash='top'; return false;" class="backTop">Back to Top</a>
    <div class="copyright">
        <!-- BEGIN switch_footer_fa_copyrights -->
                               
                                                  <!-- BEGIN footer_fa_copyright_link -->
                                                          <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                          {switch_footer_fa_copyrights.footer_fa_copyright_link.FOOTER_FA_LINK}
                                                  <!-- END footer_fa_copyright_link -->
                                                                        <!-- END switch_footer_fa_copyrights -->
    <!-- Do not remove this copyright notice -->
     
  Copyright © 2011 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    <!-- Do not remove this copyright notice -->
    <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
   
    <!-- Do not remove cronimage or your scheduled tasks will cease to function -->
    <a href="http://www.completevb.com" target="_blank">vBulletin skins</a> by CompleteVB - Convert to phpbb2 by tnpu_ilusm
    </div>
    </div>
    </div>
   
   
   
   
   
   
   
   
  </body>
  </html>
  index_body:
  Code:
  {JAVASCRIPT}
  <!-- BEGIN message_admin_index -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <!-- BEGIN message_admin_titre -->
    <tr>
        <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_titre -->
    <!-- BEGIN message_admin_txt -->
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
        <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
        </td>
    </tr>
    <!-- END message_admin_txt -->
  </table>
  <!-- END message_admin_index -->
   
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>
   
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->
   
    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle" align="right">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>
   
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_header -->
   
  {CHATBOX_TOP}
  {BOARD_INDEX}
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
        <td width="50%" valign="top">
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
          <!-- END switch_user_logged_in -->
          <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
         
  <a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
          <!-- END switch_delete_cookies -->
          </span>
        </td>
        <td width="50%" align="right">
          <span class="gensmall">
              <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a>
   
              <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a>
   
              <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
              <!-- BEGIN switch_on_index -->
                <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
               
  <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
                <!-- END switch_delete_cookies -->
              <!-- END switch_on_index -->
          </span>
        </td>
    </tr>
  </table>
   
  <!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
    <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td class="row1" align="center">
              <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                    <td>
                      <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                      <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                    </td>
                </tr>
   
                <tr>
                    <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                    <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                    <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect_no -->
   
    <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
        <tr>
          <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
              <table width="100%">
                <tr>
                    <td width="55%" valign="middle">
                      <table class="right">
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                            <td>
                                <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                                <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                            </td>
                          </tr>
   
                          <tr>
                            <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                            <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                            <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                          </tr>
                      </table>
                    </td>
                    <td width="10%" align="center" valign="middle">
                      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                    </td>
                    <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
                </tr>
              </table>
          </td>
        </tr>
    </table>
    <!-- END switch_fb_connect -->
  </form>
  <!-- END switch_user_login_form_footer -->
  <div class="tcat">
   
    <div class="tcatLeft"><div class="tcatRight foruminfo L1 collapse">
   
        <h2>
   
        <span class="forumtitle">What's Going On?</span>
   
        </h2>
   
    </div></div>
   
  </div><div id="wgo" class="collapse wgo_block block">
   
        <div class="blockbody formcontrols floatcontainer">
   
   
   
   
  <!-- BEGIN disable_viewonline -->
  <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
    <tr>
        <td class="catHead" colspan="2" height="28">
        <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
        <span class="cattitle"><a class="cattitle" href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">{L_WHO_IS_ONLINE}</a></span>
        <!-- END switch_viewonline_link -->
   
        <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->
        <span class="cattitle">{L_WHO_IS_ONLINE}</span>
        <!-- END switch_viewonline_nolink -->
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1" rowspan="6" align="center" valign="middle"><img src="{L_ONLINE_IMG}" id="i_whosonline" alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></td>
        <td class="row1" width="100%"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}
   
        {TOTAL_USERS}
   
        {NEWEST_USER}</span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gensmall">{TOTAL_USERS_ONLINE}
   
        {RECORD_USERS}
   
       
   
        {LOGGED_IN_USER_LIST}</span></td>
    </tr>
    {L_CONNECTED_MEMBERS}
    {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
    {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
    <tr>
        <td class="row1"><span class="gensmall">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</span></td>
    </tr>
    <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
    <tr>
        <td class="row1">
          <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}
   
              <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
              <div id="chatbox_popup"></div>
              <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
              insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
              //]]>
              </script>
              <!-- END switch_chatbox_popup -->
          </span>
        </td>
    </tr>
    <!-- END switch_chatbox_activate -->
  </table>
  <!-- END disable_viewonline -->
   
   
  </div></div><div class="bottomBar"><div class="bottomBarLeft"><div class="bottomBarRight"> </div></div></div>
   
   
  {CHATBOX_BOTTOM}
  <br clear="all" />
  <!-- BEGIN switch_legend -->
  <table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
    <tr>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
        <td></td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
        <td>  </td>
        <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
        <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
    </tr>
  </table>
  <!-- END switch_legend -->
   
  {AUTO_DST}
   
  <!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
  <div id="fb-root"></div>
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
  FB.init({
    appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
      status: true,
      cookie: true,
      xfbml: true
  });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_fb_index_login -->

  index_box:
  Code:
  <ol id="forums" class="floatcontainer">
   
  <!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead -->
  <li class="forumbit_nopost L1" id="cat1">
  <div class="tcat">
    <div class="tcatLeft"><div class="tcatRight foruminfo L1 collapse">
        <h2>
          <span class="forumtitle"><a href="forumdisplay.php?1-CompletevB-Forum">{catrow.tablehead.L_FORUM}</a></span>
       
          <span class="tcatDesc">- {catrow.tablehead.L_FORUM}</span>
   
         
       
        </h2>
       
          <a class="collapse tcatCollapse" id="collapse_c_cat1" href="forum.php?styleid=70#top"><img src="http://www.completevb.com/demovb4/images/styles/lifeEarth/buttons/collapse_tcat.png" alt="" title="Collapse this Category"></a>
       
    </div></div>
  </div>
   
  <div class="forumbitBody">
  <div class="thead_bar">
    <div class="theadrow table">
        <div class="foruminfo td">
          <div class="forumdata">
              <div class="datacontainer">
              Title
              </div>
          </div>
        </div>
        <div class="forumactionlinks td">
           
        </div>
        <div class="forumstats td" align="center">
           
        </div>
        <div class="forumlastpost td">
          Last Post
        </div>
   
    </div>
  </div><ol id="c_cat1" class="childforum">
  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
   
        <li id="forum2" class="forumbit_post L2">
    <div class="forumrow table">
        <div class="foruminfo td">
          <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
          <div class="forumdata">
              <div class="datacontainer" valign="top">
                <div class="titleline">
                    <h2 class="forumtitle"><a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h2>
                    <span class="viewing">(Số người đang xem: hình như FM chưa có tình năng này...)</span>
                </div>
                <p class="forumdescription"><span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span></p>
   
               
   
               
   
               
              </div>
          </div>
        </div>
         
        <h4 class="nocss_label">Forum Actions:</h4>
           
        <div class="forumactionlinks"></div>
       
          <h4 class="nocss_label">Forum Statistics:</h4>
        <ul class="forumstats td">
          <li>Threads: {catrow.forumrow.TOPICS}</li>
          <li>Posts: {catrow.forumrow.POSTS}</li>
        </ul>
        <div class="forumlastpost td">
          <h4 class="lastpostlabel">Last Post:</h4>
          <div>
              {catrow.forumrow.LAST_POST}
   
          </div>
        </div>
         
    </div>
   
  </li>
   
  <!-- END forumrow -->
   
  <!-- BEGIN tablefoot --></ol>
  </div>
  <div class="bottomBar"><div class="bottomBarLeft"><div class="bottomBarRight"> </div></div></div>
  </li>
  <!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->
  </ol>

  Mod_recent_topic
  Code:
  <div class="widget_content blockbody floatcontainer">
    <ul id="block_newthreads_1" class="blockrow">
    <!-- BEGIN classical_row --><!-- BEGIN recent_topic_row -->
    <li class="avatarcontent floatcontainer widget_post_bit">
      <div class="smallavatartext widget_post_comment">
        <h5 class="widget_post_header"> <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a></h5>
   
    <div class="meta">
   
    Posted By <!-- BEGIN switch_poster -->
          <a onmouseover="showtip('<b>Click để xem profile của thành viên này !</b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
          <!-- END switch_poster --><!-- BEGIN switch_poster_guest -->
          {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
          <!-- END switch_poster_guest -->
   
   
  Gửi vào lúc: <span class="time">{classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}</span>
   
    </div>
    </div>
    </li><!-- END recent_topic_row -->
    <!-- END classical_row -->
   
   
   
   
    </ul>
    </div>
  Vào acp==>Modules==>Forum widgets management
  Display forum widgets : có
  Forum widgets management: kéo cái recent_topic vô. Còn lại tháo hết.

  #1 - Posted on 28/11/2011, 21:59

  __________________________________________________________________________________________
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  [You must be registered and logged in to see this link.]
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  Haizen
  avatar

  Haizen

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 73
  Points : 75
  Thanks : 0

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :2

  Đăng vào:on 16/10/2012, 00:37

  Member
  Cảm ơn bạn, tôi rất thích

  #2 - Posted on 16/10/2012, 00:37
  Xem lý lịch thành viên
  avatar

  sican73
  avatar

  sican73

  Group: Member

  Hiện đang:
  Bài viết : 201
  Points : 197
  Birthday : 01/10/1973
  Thanks : 0
  Đến từ : http://coolgame.forumvi.com/

  Member
  Xem lý lịch thành viên

  Member
  Bài viết thứ :3

  Đăng vào:on 14/12/2015, 03:58

  Member
  thanks

  #3 - Posted on 14/12/2015, 03:58
  Xem lý lịch thành viên

  Sponsored content

  Sponsored content

  Group:
  Hiện đang:

  Bài viết thứ :4

  Đăng vào:

  #4 - Posted

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog
  YOUR BANNER HERE
  728x90