Đưa Skin mới vào diễn đàn sử dụng ! Nếu quá trình sử dụng diễn đàn xảy ra lỗi, xin vui lòng liên hệ Admin để báo lỗi ! Cảm ơn !

You are not connected. Please login or register

[Javascript] Image Resizer

 • Please log in to post a topic
 • avatar

  huyhoang1997
  avatar

  huyhoang1997

  Group: Moderagerator

  Hiện đang:
  Bài viết : 670
  Points : 902
  Birthday : 14/06/1997
  Thanks : 70
  Đến từ : Ninh Thuận

  Moderagerator
  Xem lý lịch thành viên

  Moderagerator
  Bài viết thứ :1

  Đăng vào:on 28/6/2016, 14:54

  Moderagerator

  Demo:


  Hướng dẫn:

  1. Tạo 1 trang javascript mới 
  - Title: Image Resizer
  - Placement: In all the pages
  - Codes:
  Code:
  (function() {
    'DEVELOPED BY ANGE TUTEUR';
    'NO DISTRIBUTION WITHOUT CONSENT OF THE AUTHOR';
    'ORIGIN : http://fmdesign.forumotion.com/t544-image-resizer#8305';
   
    window.fa_img_resizer = {
      max_width : 400, // maximum image width (400px)
      max_height : 250, // maximum image height (250px)
   
      selector : '.postbody > div:not(.user):not(.postprofile) img, .mod_news img, .message-text img', // where images should be resized
   
      options : {
              bar : true, // resized image options bar
          toggler : true, // Enlarge / Reduce Image
        full_size : true, // Show full size
        download : true, // Download image link
        lightbox : true // lightbox effect
      },
   
      // texts
      lang : {
        full_size : '<i class="fa fa-external-link"></i> Show full size',
          enlarge : '<i class="fa fa-search-plus"></i> Enlarge image',
          reduce : '<i class="fa fa-search-minus"></i> Reduce image',
        download : '<i class="fa fa-download"></i> Download image',
        tooltip : 'Click to view full image'
      },
   
      // resize all images inside the "resizeIn" elements
      resize : function() {
        for (var a = $(fa_img_resizer.selector), i = 0, j = a.length; i < j; i++) {
          if (!a[i].alt && (a[i].naturalWidth > fa_img_resizer.max_width || a[i].naturalHeight > fa_img_resizer.max_height)) {
            a[i].className += ' fa_img_reduced';
   
            // make the image a "link" if it's not wrapper with one
            if (fa_img_resizer.options.lightbox && a[i].parentNode.tagName != 'A') {
              a[i].style.cursor = 'pointer';
              a[i].title = fa_img_resizer.lang.tooltip;
   
              a[i].onclick = function() {
                fa_img_resizer.lightbox(this);
              };
            }
   
            // create the resize bar
            if (fa_img_resizer.options.bar) {
              (a[i].parentNode.tagName == 'A' ? a[i].parentNode : a[i]).insertAdjacentHTML('beforebegin',
                '<div class="fa_img_resizer" style="width:' + (a[i].width -  + 'px;">'+
                  (fa_img_resizer.options.toggler ? '<a class="fa_img_enlarge" href="#" onclick="fa_img_resizer.toggle(this); return false;">' + fa_img_resizer.lang.enlarge + '</a>' : '')+
                  (fa_img_resizer.options.full_size ? '<a class="fa_img_full" href="/viewimage.forum?u=' + a[i].src + '" target="_blank">' + fa_img_resizer.lang.full_size + '</a>' : '')+
                  (fa_img_resizer.options.download && !/Firefox/.test(navigator.userAgent) && 'download' in document.createElement('A') ? '<a class="fa_img_download" href="' + a[i].src + '" target="_blank" download>' + fa_img_resizer.lang.download + '</a>' : '' )+
                '</div>'
              );
            }
          }
        }
      },
   
      // toggle between enlarged and reduced image sizes
      toggle : function(that) {
        var img = that.parentNode.nextSibling;
   
        if (img.tagName == 'A') {
          img = img.getElementsByTagName('IMG')[0];
        }
   
        if (/fa_img_reduced/.test(img.className)) {
          that.innerHTML = fa_img_resizer.lang.reduce;
          that.className = 'fa_img_reduce';
          img.className = img.className.replace(/fa_img_reduced/, 'fa_img_enlarged');
        } else {
          that.innerHTML = fa_img_resizer.lang.enlarge;
          that.className = 'fa_img_enlarge';
          img.className = img.className.replace(/fa_img_enlarged/, 'fa_img_reduced');
        }
   
        that.parentNode.style.width = img.width - 8 + 'px';
      },
   
      // lightbox effect
      lightbox : function(that) {
        var frag = document.createDocumentFragment(),
            overlay = $('<div id="fa_img_lb_overlay" />')[0],
            img = $('<img id="fa_img_lb_image" src="' + that.src + '" />')[0];
   
        overlay.onclick = fa_img_resizer.kill_lightbox;
        img.onclick = fa_img_resizer.kill_lightbox;
   
        frag.appendChild(overlay);
        frag.appendChild(img);
        document.body.appendChild(frag);
        document.body.style.overflow = 'hidden';
   
        img.style.marginTop = '-' + (img.height / 2) + 'px';
        img.style.marginLeft = '-' + (img.width / 2) + 'px';
      },
   
      // kill the lightbox
      kill_lightbox : function() {
        var overlay = document.getElementById('fa_img_lb_overlay'),
            img = document.getElementById('fa_img_lb_image');
   
        overlay && document.body.removeChild(overlay);
        img && document.body.removeChild(img);
        document.body.style.overflow = '';
      }
    };
   
    // write styles into the document head
    document.write(
      '<style type="text/css">'+
        fa_img_resizer.selector + ', .fa_img_reduced { max-width:' + fa_img_resizer.max_width + 'px; max-height:' + fa_img_resizer.max_height + 'px; }'+
        '.fa_img_enlarged { max-width:100% !important; max-height:100% !important; }'+
        '.fa_img_resizer { font-size:12px; text-align:left; padding:3px; margin:3px 0; background:#FFF; border:1px solid #CCC; }'+
        '.fa_img_resizer a { margin:0 3px; }'+
        '.fa_img_resizer i { font-size:14px; vertical-align:middle; }'+
        '#fa_img_lb_overlay { background:rgba(0, 0, 0, 0.7); position:fixed; top:0; right:0; bottom:0; left:0; z-index:999999; cursor:pointer; }'+
        '#fa_img_lb_image { max-height:100%; max-width:100%; position:fixed; left:50%; top:50%; z-index:9999999; cursor:pointer; }'+
      '</style>'+
      (!$('link[href$="font-awesome.min.css"]')[0] ? '<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.1/css/font-awesome.min.css" />' : '') // require font awesome
    );
   
    // begin modifying images when the page is loaded
    $(window).load(fa_img_resizer.resize);
   
    // kill forumactif's image resizer
    if (window.resize_images) {
      window.resize_images = function() {
        return false;
      };
    }
  }());
  Nguồn: FMDesign

  #1 - Posted on 28/6/2016, 14:54
  Xem lý lịch thành viên

  Đang kiểm tra dữ liệu...

  Bạn phải điền đầy đủ thông tin đăng ký.

  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Hãy chọn tài khoản khác
  Có thể dùng tài khoản này
  Không sử dụng địa chỉ này
  E-mail sẽ được kiểm sau
  Số ký tự phải từ 3 trở lên
  Trùng tên đăng nhập
  Chưa đúng
  Chính xác

  Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com
  YOUR BANNER HERE
  728x90